သတင္း

more
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ…
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၆)

ႏိုင္ငံေရးသမား ရဲေဘာ္ရဲဖက္တခ်ိဳ႕က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူတို႔၏ တည္ရွိမႈကို ေလးစားလက္ခံလာျခင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား လံုျခံဳစိတ္ခ် မႈရွိရန္…
မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္…

အေတြးအျမင္

more
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

  မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၆)

  ႏိုင္ငံေရးသမား ရဲေဘာ္ရဲဖက္တခ်ိဳ႕က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူတို႔၏ တည္ရွိမႈကို ေလးစားလက္ခံလာျခင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား လံုျခံဳစိတ္ခ် မႈရွိရန္ တျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ရန္လိုမႈကို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ဟန္တူပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

  တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

အေတြးအျမင္

more
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

  မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ ကိုယ္ပိုင္အေျခ ခံမူဝါဒမ်ားကိုသာ မွီခိုအားထား၍ ရပ္တည္ၾကသည္။ သူတို႔၏…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၆)

  ႏိုင္ငံေရးသမား ရဲေဘာ္ရဲဖက္တခ်ိဳ႕က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူတို႔၏ တည္ရွိမႈကို ေလးစားလက္ခံလာျခင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား လံုျခံဳစိတ္ခ် မႈရွိရန္ တျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ရန္လိုမႈကို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ဟန္တူပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တစ္ခ်ိန္လံုး သူတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ အာရံုစိုက္ေနၾကသည္။…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

  တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္ ယုတ္ေနျခင္းက လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုပါ စိတ္ကူး ယဥ္ဆန္ေစလိမ့္မည္။…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၄)

  အသိဉာဏ္၊ စြဲလန္းမႈ ႏွင့္ နာမ္ေရးရာတို႔၌ အားသစ္ျပည့္ဝလာေစရန္ အရာခပ္သိမ္းကို ႏွလံုးသား၏ ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္အညီ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆ၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေနထုိင္လ်က္ ခဝပ္နာခံမႈကို မတြန္႔မဆုတ္ဘဲ တစ္သမတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ျပီး နက္ရႈိင္းေသာ ယံုၾကည္မႈ သစၥာအသိျဖင့္ ေပါင္း စပ္ႏိုင္ျခင္းသည္…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၃)

  အမွန္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ လူမႈေရး အဟန္႔အတားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ ျပီး ရုပ္နာမ္ဆင္းရဲဒုကၡ ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ အတိုဆံုးနည္းလမ္းမွာ သူတို႔၏ အျမင္အား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း ရပ္တန္႔ျပီး သူတို႔၏ သိနားလည္ မႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၂)

  မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ ရာ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ၏ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရျပီး လူတုိင္းက ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို အာရံုစိုက္လာၾကျပီး တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၌ ေျဖရွင္းရခက္ေလာက္ေအာင္…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၁)

  အတိတ္မွ အေမြအျဖစ္ရရွိထားေသာ လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ရ ထားသကဲ့သို႔ မွ်ေဝခံစားေစရန္ ပ်က္ကြက္ေနသူမ်ား၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ တူညီေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ မွီခိုျခင္းမရွိဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဒုကၡေဝဒနာခံစားေနရျခင္း၏ အ ေၾကာင္းရင္းကို အသိအမွတ္မျပဴသူမ်ားသည္ မကူညီရံုမက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေယဘု ယ်…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၆)(နိဂံုး)

  သစၥာရွိနာခံေတာ္မ်ားသည္ တရားအမွ်တဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူေသာအရွင္ အား အရွင့္လမ္းစဥ္ေပၚ အခိုင္အမာ ရပ္တည္၍ လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္သာ မွီခိုအားထားျပီး ထုိအရွင္က စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးအား စိုးမိုးႏိုင္ ေအာင္ စြမ္းရည္မ်ား အလံုအေလာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူထားသည္ဟု ခံယူလ်က္ အံ့ဖြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္…

လူမႈေရး

more
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

  မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၆)

  ႏိုင္ငံေရးသမား ရဲေဘာ္ရဲဖက္တခ်ိဳ႕က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူတို႔၏ တည္ရွိမႈကို ေလးစားလက္ခံလာျခင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား လံုျခံဳစိတ္ခ် မႈရွိရန္ တျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ရန္လိုမႈကို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ဟန္တူပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

  တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

ပညာေရး

more