သတင္း

more
နယူးဇီလန္၌ ဗလီကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းအေပၚ ဆရာႀကီးဂူလန္၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ

ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂိုလန္သည္ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ျပစ္ တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သူအားလံုး၏ မိသားစုမ်ားနည္းတူ…
အစၥလာမ္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပစ္တင္ျခင္း

တူရကီႏုိင္ငံ၏ လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံဟူသည္ “အစၥလာမ့္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ျခင္း”ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ရေလာက္ေအာင္ ပမာေဆာင္ေသာ္ျငားလည္း အစၥလာမ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္…

အေတြးအျမင္

more

အေတြးအျမင္

more

လူမႈေရး

more

ပညာေရး

more