အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းရာတြင္ မြတ္စလင္မ်ား၌ ထူးထူးျခားျခား တာဝန္ရွိ

အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းရာတြင္ မြတ္စလင္မ်ား၌ ထူးထူးျခားျခား တာဝန္ရွိ

အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းရာတြင္ မြတ္စလင္မ်ား၌ ထူးထူးျခားျခား တာဝန္ရွိ

       လန္ဒန္နဲ႔မန္ခ်က္စတာတုိ႔မွာ အျပစ္မဲ့အရပ္သားေတြကို ေသေစတဲ့အထိ ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္းက အသိတရားမဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ ရပ္ေတြထဲက ေနာက္ဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါကို (IS)ေခၚ အစၥလာမစ္စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕က လုပ္တယ္လို႔ေၾကညာထားတယ္။ ဒီလိုအၾကမ္း ဖက္မႈေတြ လုပ္ ေဆာင္တဲ့ အဆုိပါအဖြဲ႕ကို ကမာၻမွာ လူသားမဆန္ဆံုး ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနတဲ့အဖြဲ႕ အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ လုိက္တယ္။

ဒီလို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားဖုိ႔ ကမာၻ႕မြတ္စလင္ထုက ဉာဏအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊
လံုၿခံဳေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ကူညီႏုိင္တယ္။ ကူညီရမယ္။ ဒါမွ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တဲ့
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈေတြကို ႀကိဳတင္တားဆီး ဖယ္ရွားႏုိင္လိမ့္မယ္။

အီရတ္ႏုိင္ငံမွာ အလ္ကိုင္ဒါအမည္နဲ႔ စတင္မီးေမြးကတည္းက ေနာင္ ISIS အျဖစ္ လွည့္စားလာ
မယ့္ အဲ့ဒီအဖြဲ႕ကို အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းခဲ့ရမွာ၊ အလ္ကိုင္ဒါထက္ ပိုဆိုးတဲ့အခ်က္က အုိင္အက္စ္ေတြက အစၥလာမ္ဘာသာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူေတြအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳဟန္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕က အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ အဝတ္အစား၊ အလံမ်ားနဲ႔ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြက ကမာၻ႕အဓိကဘာသာႀကီးမ်ားရဲ႕ အႏွစ္သာရ ေတြကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း အစၥလာမ့္ရဲ႕သစၥာေဖာက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္သူ မွ ဖံုးကြယ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္မည္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္တဲ့ အဆိုပါ လူရိုင္းအုပ္စုကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ကမာၻ႕ ဘယ္ေနရာ
မွာမွ ေျခကုပ္မရေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ သူတို႔ ဝါဒျဖန္႔တဲ့ စြမ္းရည္စြမ္းပကားအားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္း စတာ ေတြကို မြတ္စလင္လူထုက အေရးပါတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး တြန္းလွန္ဖယ္ရွားသင့္ တယ္။ ဒါက သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ စစ္တပ္ကသာ လုပ္ေဆာင္ရမွာ မဟုတ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈသာ မဟုတ္ေပ။

အုိက္အက္စ္နဲ႔ တျခားအၾကမ္းဖက္အုပ္စုေတြက မသိနားမလည္တဲ့ မြတ္စလင္လူငယ္ေတြကို စုေဆာင္း ၿပီး ၎တို႔ကို မွားယြင္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရိုက္သြင္းေပးတယ္။ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ဝါဒအတြက္ အလုပ္ လုပ္သူေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈကို နွိမ္နင္းတဲ့အခါမွာ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စိတ္ဓါတ္ေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး စတဲ့
က႑ေပါင္းစံုကို ၿခံဳငံုၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရပိုင္ဌာန အဖြဲ႕အစည္း
ေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ ပစ္ပယ္ထားမႈ စတဲ့မတရားမႈေတြကို မေပၚေပါက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မယ္။
(မတရားခံရသူေတြက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စက္ကြင္းထဲ အလြယ္တကူ ေပါင္းကူးႏုိင္တဲ့အတြက္
ျဖစ္တယ္။)

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ဆီးရီးယားမွာ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အတုိင္း ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို အကာအကြယ္ေပးရမယ္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီရမယ္။ အေနာက္တုိင္း ႏိုင္
ငံမ်ားမွာလဲ ကိုယ္က်င့္တရား လူ႔က်င့္ဝတ္ကို တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေစၿပီး အားလံုးနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္
ေစမဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ဳိးကို က်င့္သံုးသင့္တယ္။

ႏုိင္ငံသားမြတ္စလင္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလဲ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းရာမွာ ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားထုတ္သင့္တယ္။ အားထုတ္ႏုိင္ရမယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွာ ပိုတာဝန္ရွိတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အထူးအေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။

ကမာၻတစ္လႊားမွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္ေတြက မိမိတုိ႔ရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမွာ ခံႏုိင္ရည္စြမ္းရည္ ျမင့္မားလာ
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ လူငယ္ေတြကို အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အစြန္းေရာက္မႈ
ေတြမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ သြန္သင္ေပးရမယ္။ “အသင္တို႔ရဲ႕ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မည္သို႔
ေျခကုပ္ယူခဲ့တာလဲ” လို႔ ေမးရမယ္။ ျပင္ပပေယာဂ ရွိတာမွန္ေပမဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာလဲ အဲ့သလို အၾကမ္းဖက္သူေတြ မေပၚေပါက္ႏိုင္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ႀကိဳးပမ္းရမယ္။

မိမိကိုယ္ကို အၿမဲဆန္းစစ္ျခင္းက အစၥလာမ့္က်င့္ဝတ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ မြတ္စလင္မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊
ရပ္ရြာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ဗလီဆရာမ်ား၊ လူငယ္မ်ားက မိမိကုိယ္ကိုျပဳျပင္ႏုိင္ေအာင္ အၾကမ္းဖက္မႈဘက္ ယိမ္း ယိုင္ေစသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမရမယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ေစတဲ့
အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို အေတြးအေခၚနယ္ပယ္မွာပဲ အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္ရမည္။ ဆိုလိုတာ
က လူငယ္ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚကို ေျပာင္းေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈဘက္ ယိမ္းမသြားေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္
တယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈ အစြန္းေရာက္သူတို႔ရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ ဘံုအေတြးအေခၚက တမန္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ က်မ္းျမတ္
ကုရ္အာန္ရဲ႕ သြန္သင္မႈေတြကို မူရင္းအႏွစ္သာရမွ လြဲေခ်ာ္ၿပီး မွားယြင္းစြာ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အႀကံအစည္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမဲ့ ဖြင့္ဆို
ခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီမေကာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူေတြက ရိုးသား
တဲ့ အရပ္သားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုကေန ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေစတဲ့ လက္နက္ကိရိယာ
အသြင္လဲ ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို တရားတဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာထားသူ ျဖစ္လာႏုိင္
တယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ေစတဲ့ အေတြးအေခၚဟူသမွ်မွ လူသားကို ကယ္တင္ႏုိင္မယ့္ အဆိပ္
ေျဖေဆးကေတာ့ ဘာသာေရးရာ သြန္သင္မႈအစီအစဥ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဆရာေတြက မြန္ျမတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ
ဓေလ့ေတြ၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ လူသားဆန္မႈေတြ ဆက္စပ္ရွင္းျပတဲ့ နည္းနဲ႔ သြန္သင္ရမယ္။

ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အစြန္းေရာက္အေတြးအေခၚေတြမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မြတ္စလင္လူငယ္
မ်ားအေနနဲ႔ က်မ္းစာေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ ျမင္ရတဲ့ စံနမူနာေတြ
အေပၚ အထူးအေလးထားသင့္တယ္။ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ အာရဗ္သားေတြကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ က ကိုယ္က်င့္တရားရဲ႕ စံနမူနာေတြအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစခဲ့သလို လူငယ္ေတြကိုလဲ အဲ့သလိုသြန္သင္ရန္
လိုအပ္တယ္။

မြန္ျမတ္တဲ့ ဘာသာေရးသြန္သင္မႈေတြကို “လူသားတုိင္းက အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းခံေတြ ျဖစ္တယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီက အႏႈိင္းမဲ့ ၿပိဳင္စံရွားျဖစ္တယ္။ အသားအေရာင္၊ လူမ်ဳိးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕
ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားရန္ မြတ္စလင္တုိင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ အစျပဳသင့္တယ္။ အရွင္ျမတ္
က “ငါအရွင္သည္ အာဒံရဲ႕ သားသမီးမ်ား (လူသား)ကို တျခားဖန္ဆင္းခံမ်ားထက္ အမြန္ျမတ္ဆံုး၊ က်က္သေရ
အရွိဆံုး ဖန္ဆင္းခံမ်ား ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားတဲ့ က်မ္းျမတ္ရဲ႕ က႑ေတာ္ ၁၇ သုတ္ေဒသနာေတာ္ ၇၀ပါ အခ်က္၌ လူသားက ေဝေနယ်သတၱဝါအားလံုးရဲ႕ အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အရ အျပစ္မဲ့လူသားတစ္ဦးကို သတ္ျခင္းက လူသားအားလံုးကုိ သတ္ျဖတ္သည့္
အလား ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၏။ (၅း၃၂)

တရားဝင္ ခုခံစစ္တစ္ခုစစ္ တစ္ခုမွာေတာင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြ၊ လက္နက္မဲ့သူေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္ေတြကို သတ္ခြင့္၊ အၾကမ္းဖက္ခြင့္ လံုးဝမရွိေၾကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ က အေလးေပးတားျမစ္ထားတယ္။ လူတစ္ဦးကိုသတ္ၿပီး သုခဘံုနန္းထဲဝင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လွည့္စားမႈသာ ျဖစ္တယ္။

လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးေပၚအေျခခံၿပီး အစြန္းေရာက္မႈေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ လူသားေတြ က်ဴး လြန္ေနတဲ့ ေနာက္ထပ္ႀကီးမားတဲ့ အေတြးမွားတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အလယ္ေခတ္မွ ၂၁ရာစုထဲ ကူးေျပာင္းျခင္းနဲ အတူ ဘာသာအေျပာင္းအလဲေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဆုိင္မႈသစ္ေတြနဲ႔ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအတြက္အသံုးခ်ၿပီး ရႈပ္ေထြးေစမႈေတြ စတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုလဲ ေတြ႕ရတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ မြတ္စလင္ေတြက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ေတြ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးခြဲျခားထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာသာ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရးက်င့္စဥ္ေတြကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ႏုိင္ၾကတယ္။

မြတ္စလင္တုိ႔ရဲ႕ လူမႈေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စုေပါင္းအေျဖရွာေရး၊ တန္းတူညီမွ်
ေရး စံနမူနာေတြနဲ႔အတူ အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တန္ဖိုးစံႏႈန္းမ်ားကိုလဲ ခ်ိန္ညႇိထားရမယ္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ ေနထုိင္တဲ့ မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားပီပီ ျပဳမူေနထုိင္ၿပီး လူသား အက်ဳိးျပဳႏုိင္ရမယ္။

လူေတြရဲ႕ လူမႈေရးရာလိုအပ္ခ်က္ေတြ ေက်ေက်နပ္နပ္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ နားလည္လက္ခံလာတဲ့အထိ
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ သြန္သင္ဆံုးမသင့္တယ္။ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ စိတ္ပါလက္ပါ ေကာင္းမႈ လုပ္သူေတြ ျဖစ္လာေအာင္ သြန္သင္ရမယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြ
ေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္သူေတြကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းေတြ၊ ကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ လုပ္အားေပးမႈေတြရွိလာေအာင္ လူငယ္ေတြကုိ ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းသင့္တယ္။

သူတစ္ပါးကို ကူညီဖုိ႔အတြက္ သြန္သင္တဲ့အခါ သူတို႔ကို အားတက္ေစမယ့္အရာေတြနဲ႔ သူတို႔လဲ
အက်ဳိးျပဳမႈရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္းကို ပရဟိတ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ေပးရလိမ့္မည္။ လူငယ္ေတြ
သူတို႔နဲ႔ ဘာသာမတူတဲ့ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရေအာင္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈရွိ
ေအာင္ ေထာက္ပံ့မြမ္းမံျခင္းက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ တာဝန္ပဲျဖစ္တယ္။ မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႔ သိထားသင့္တာ
က ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုယံုၾကည္တဲ့ အသုိင္းအဝိုင္းရဲ႕ အသင္းသားေတြသာမဟုတ္ လူသားထုဆိုတဲ့
မိသားစုရဲဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေလးထားရမယ္။

၁၉၇၀မွစၿပီး လူသားအက်ဳိးျပဳ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္သူေတြက ေခတ္မီဘာသာေရးကင္းတဲ့ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ကို ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ (ဟိဇ္မသ္ဟူသည္ တူရကီစကား
လံုးျဖစ္ၿပီး လူသားအက်ဳိးျပဳပရဟိတလုပ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရတယ္။) ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္မွာ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ၊ ေဆးရံုေတြ၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေတြနဲ႔ က်ဴရွင္စင္တာေတြကိုလဲ အဆိုပါ
ဟိဇ္မသ္အသင္းသားေတြက ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ပါဝင္ေစၿပီး သူတို႔ကို ပံ့ပိုးအားေပးသူေတြ၊ လူသားအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းကြ်မ္း
က်င္သူေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူေတြ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္သူေတြ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း
ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဟိဇ္မသ္အဖြဲ႕အစည္းက အသင္းအဖြဲ႕၊ လူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသြင္ေဆာင္လာ ၿပီး အၾကမ္းဖက္သူေတြနဲ႔ အစြန္းေရာက္သူေတြ မျဖစ္ေစရေအာင္ သြန္သင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုးကို ႏွိမ္နင္း တဲ့ အဆိပ္ေျဖေဆးလို အားသစ္ေလာင္းေစတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕၊ အက်ဳိးရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕သာ ျဖစ္တယ္။

အမွန္စင္စစ္ လူငယ္ေတြကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေစတဲ့ သြန္သင္မႈနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းကပဲ ထိေရာက္
တဲ့ အကာအကြယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္။ ဘာသာစကားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ဗဟုဝါဒအျမင္၊ လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာစံု အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးအျမင္၊ တီထြင္ ႀကံဆတတ္တဲ့ အျမင္နဲ႔ စာနာေထာက္ထားလိုစိတ္ေတြ တုိးပြားေစႏုိင္တယ္။

ေန႔စဥ္ဘဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလို မြတ္စလင္ေတြက တစ္ေန႔ ၅-ႀကိမ္ ဝတ္ျပဳၿပီး အလယ္အလတ္
လမ္းစဥ္အတုိင္း အခိုင္အမာရပ္တည္ခြင့္ေပးေစေတာ္မူရန္ အရွင္ျမတ္ထံ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ယေန႔ေခတ္
အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္မွာ ယံုၾကည္မႈရဲ႕ တန္ဖိုးအႏွစ္သာရကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘယ္ေလာက္နားလည္ထားသလဲ ဆိုတာကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ အဆုိပါတန္ဖုိးေတြကို ဘယ္လိုလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသလဲ၊ အဲ့ဒီ တန္ဖိုး
စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ဝိေရာဓိျဖစ္ၿပီး လူငယ္ေတြကို အဆိုးျမင္ဝါဒမလႊမ္းမိုးေစရေအာင္ ဘယ္လိုအခိုင္အမာ လုပ္ေပးႏုိင္ သလဲ စတဲ့အခ်က္ေတြက အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္မွာ အက်ဳံးဝင္ေနတယ္။

လန္ဒန္နဲ႔ မန္ခ်က္စတာ အပါအဝင္ ကမာၻအႏွံ႔ မည္သည့္ေနရာေဒသ၌ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး
အေယာင္ေဆာင္ အၾကမ္းဖက္မႈဟူသမွ်ကို ရပ္တန္႔ေစဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ ဘာသာေရးတာဝန္ဝတၱရားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိပါတယ္။

 

Related Post

သံလြင္ပင္ (ေမ/လူမႈဘဝ)

သံလြင္ပင္ (ေမ/လူမႈဘဝ)

လူေတြဟာ တျခားလူေတြႏွင့္ အရာဝတၳဳေတြအေပၚ သူတို႔ရဲ႕ အေရးပါမႈ အဆင့္ေပၚလိုက္ၿပီး ဂရုစိုက္ ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သံလြင္ပင္ေတြကို အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အပင္ေရာဆီပါ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္။ သံလြင္ပင္မ်ား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *