ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သဘာဝအခြင့္အလမ္း

ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သဘာဝအခြင့္အလမ္း

သဘာဝနိယာမတရားနဲ႔ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အရာရာတုိင္းျဖစ္တည္လာတယ္လို႔ျမင္ျခင္း၊ ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျငင္းခံုျခင္းေဆြးေႏြးျခင္းဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရာရာတိုင္း အလိုအေလွ်ာက္တည္ရွိျခင္း၊ သဘာဝ အရျဖစ္တည္ျခင္းလို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဒါကိုထာဝရအမွန္တရားကဲ့သို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။ သူတို႔အ ျမင္အရ ဖန္ဆင္းခံမ်ားကို သဘာဝအခြင့္အလမ္းႏွင့္ ျဒပ္ဝတၳဳတို႔က ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ၫႊန္းဆိုၾကတယ္။

ဂႏၱဝင္႐ူပေဗဒနဲ႔ ေခတ္သစ္႐ူပေဗဒရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားအရျဒပ္ဝတၳဳေတြ အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲတတ္ၿပီး ျပင္ပ စြက္ဖက္မူအသြင္အျဖစ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထုိျဒပ္ဟာ ထာဝရမျဖစ္ႏိုင္။ ျဒပ္မွာ အရာတစ္ ခုရဲ႕ မူလဘူတကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ ျဒပ္သည္ နားပင္း၊ မ်က္ကန္း၊ အသက္မဲ့၊ အသိတရားမဲ့၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမဲ့ရံုမက အသိစိတ္ရွိတဲ့ အရာလဲမဟုတ္ပါ။ ဒါဆို ဒီသက္မဲ့က အသက္၊ အသိတရား၊ အသိစိတ္နဲ႔ လုပ္ႏုိင္ စြမ္းတို႔ကိုျဖစ္ေစတဲ့ မူလဖန္တီးသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။ မိမိကိုယ္မိမိမပိုင္တဲဲ့သူ၊ မရပ္တည္ႏိုင္တဲ့သူက တျခားသူေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ဖန္တီးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

စၾက၀ဠာအတြင္း၌ စီစဥ္ဖန္တီးထားေသာအရာမ်ား၊ အုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဟဇာတျဖစ္မႈမ်ားတြင္ စနစ္ တက် ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ၎တို႔ကို တုိက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ဒါမွမ ဟုတ္ အခြင့္အလန္းအရျဖစ္လာျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းဟာ ယုတၱိမရွိတဲ့အခ်က္ပင္ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ- လူ႔ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဆဲလ္ေပါင္းထရီလီယံပါဝင္ေနၿပီး ဆဲလ္တစ္ခုစီတြင္ ပ႐ုိတိန္းတစ္သန္းစီရွိပါတယ္။ ပ႐ုိတိန္းတစ္ခု အခြင့္အလမ္းအရ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ အတိုင္းအဆမရွိ နည္းလြန္းတယ္။ ပ႐ုိတိန္းႏွင့္ ၄င္းတိုု႔ဆက္ ႏြယ္မႈကို အႂကြင္းမဲ့သိေတာ္မူတဲ့ အရွင္တစ္ပါးရဲ႕ဖန္ဆင္းျဖစ္တည္လိုတဲ့ဆႏၵမပါရင္ ဆဲလ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အ ပိုင္းမ်ား စနစ္တက် သူ႔ေနရာႏွင့္သူရွိမည္မဟုတ္။ ပ႐ုိတိန္းတစ္ခုေတာင္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႕စမ္း သပ္သူမ်ားက ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးရွိေၾကာင္းကိုဝန္ခံမွသာလၽွင္ သိပၸံပညာက ၎ရဲ႕မွန္ကန္တဲ့လမ္းစဥ္ကို ရွာေတြ႕ပါ လိမ့္မည္။

ေအာက္ပါသိပၸံစမ္းသပ္မႈေလးက ထူးျခားတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

ဟူစတန္ရွိ Baylor ေဆးသိပၸံေကာလိပ္မွ Overbec ႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖတ္တို႔သည္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇကုထံုး နည္းမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အေရာင္တစ္မ်ိဳးတည္းရွိတဲ့ ႂကြက္မ်ားကို အေရာင္စံုႂကြက္မ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ထိုသုေတသီက ႂကြက္ရဲ႕သေႏၶသားရွိ ဆဲလ္တစ္ခုကို အေရျပားေပၚ တြင္ အေရာင္ထြက္ေစတဲ့ မ်ိဳးရိုးဗီဇေဆးတစ္မ်ိဳး ထိုးေပးလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမြးဖြားလာတဲ့ ႂကြက္ေပါက္ကေလး ေတြကို ေပါင္မုန္႔ေကြ်းတယ္။ ႂကြက္တစ္ဝက္ေလာက္က ခ႐ိုမိုဇုန္းတစ္စံုရွိ ခ႐ိုမိုဇုန္းတစ္ခုက မ်ိဳး႐ိုးဗီဇသယ္ေဆာင္ လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဂႏၱဝင္မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳျပင္ေပးသူေတြက ေျမးအဆင့္ေရာက္ရင္ ခ႐ိုမိုဇုန္း(၂)ခုစလံုး မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ပညာအေခၚ ဟုမိုဇီဂတ္ (Homozygous)ေခၚတဲ့ ပံုတူမ်ိဳး႐ိုးဗီဇကို သယ္ေဆာင္ၿပီး အေရာင္ေျပာင္းသြားသင့္တယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႂကြက္ေတြက အခြင့္အလမ္းအရ ထိုသို႔ အေရာင္ေျပာင္းသြားတာ မရွိပါဘူး။ ပထမဆံုး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သတိထားမိတာေတာ့ ေျမးအဆင့္ေရာက္ေတာ့ တစ္ပတ္အတြင္း ႂကြက္ေတြရဲ႕ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လက္ လြတ္ဆံုး႐ႈံးသြားတယ္လို႔ Overbeck က ေျပာပါတယ္။

အေရာင္ထြက္မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေဆးကို ထိုးထားေပမဲ့ ႂကြက္ေတြက ၎ႏွင့္လံုးဝမတူတဲ့ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားတယ္။ ျပန္႔ကားၿပီး ထူးျခားတ့ဲ DNAတစ္ခုရဲ႕အလယ္မွာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအခ်က္အလက္ကို ဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဗီဇပ်က္ ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႂကြက္ေတြမွာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇက ပံုစံသြင္းေပးတဲ့ ပရိုတိန္းမွန္သမွ် မေအာင္ျမင္ေပ။ ပ႐ိုတိန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မေအာင္ျမင္ေပ။ ထိုအခါ အစာအိမ္၊ ႏွလံုး၊ အသည္းႏွင့္ သရက္ရြက္တုိ႔အား ဒဏ္ရာရေစတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ သရက္ရြက္တို႔ပ်က္စီးသြားၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ႂကြက္ေတြေသဆံုးသြားၾကတယ္။

Overbeekနဲ႔ သူရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖတ္မ်ားက မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေဆးကို ႂကြက္ခ႐ိုမိုဆုန္းသီးသန္႔တစ္ခုထဲမွာ ေနရာ ခ်ေပးခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုကို ပံုမွန္အတုိင္းအလုပ္လုပ္ေစဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇရဲ႕သိမွတ္ႏုိင္တဲ့ ပ႐ုိတိန္းဖြဲ႕စည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကတယ္။ ပ႐ိုတိန္းေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာ ပ႐ိုတိန္းက မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျဖစ္ေစတဲ့ အရာကို ထုတ္ေပးတာလဲ။ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇကို ေနရာတိုင္းမွာေတြ႕ရသလား။ သေႏၶသားရဲ႕ ညာဘက္မွာရွိတာလား၊ ဘယ္ဘက္မွာရွိတာလား။ မ်ိဳး႐ိုး ဗီဇက ဘယ္ခ်ိန္ထြက္ေပၚလာတာလဲစတဲ့ အခ်က္ေတြကို Overbeck က စူးစမ္းမိပါတယ္။

မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေျပာင္းရာတြင္ ထိုေမးခြန္းအားလံုးကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈအတြက္ Overbeek အသံုးခ်ခဲ့တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထင္တာက အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အလုိအေလ်ာက္ဗီဇျဖစ္ႏို္င္ေျခမွာ 100,000 မွာမွ တစ္ႀကိမ္ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ စာပိုဒ္ခြဲေထာက္ျပပါတယ္။ သူက ဒါဟာ ႂကြက္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို စမ္းသပ္မႈေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ၿပီးမွ ရရွိလာတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ သဘာဝတရားမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ထပ္တလဲလဲႀကိဳးပမ္းတာမ်ိဳးမရွိေပ။ မည္သည့္အပင္ရဲ႕ အေစ့ကိုမဆို ေျမႀကီးထဲ ပ်ိဳးထားလိုက္ပါက အဟန္႔အတား တစ္စံုတစ္ရာမရွိရင္ေတာ့ အပင္ေပါက္လာစၿမဲပါ။ ထိုသို႔ ပင္ သေႏၶသားကလဲ မိခင္ရဲ႕သားအိမ္မွာ သက္ရွိအျဖစ္ႀကီးထြားလာၿပီး အဆိုပါသက္ရွိကို ဉာဏ္ပညာနဲ႔ နာမ္ေရးရာ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားပါတယ္။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ဟာ အခ်ိဳးအဆညီမွ်မႈ မညီမွ်မႈဆိုင္ရာ အံ့ဖြယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြက မိခင္ ဗိုက္ထဲမွာ ခႏၶာကိုယ္ မည္သို႔ဖြံၿဖိဳးလာသည္ကို သိနားလည္ၾကတယ္။ သူတို႔မတြက္ခ်က္မသိရွိႏိုင္တဲ့ အခ်က္က ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းေပးတဲ့အမႈန္ေတြက အဂၤါဘယ္ညာေတြကို သီးသန္႔စီခြဲျခားသြားေအာင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သလဲ ဆိုတာပဲ။ ထိုအမႈန္ေတြက အဂၤါေတြ ေနရာမွန္ကိုေရာက္ေအာင္ မည္သို႔ဆံုးျဖတ္သလဲ၊ ဆဲလ္နဲ႔အဂၤါေတြရဲ႕ အလြန္ ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထိုအမႈန္ေတြက မည္သို႔ နားလည္သလဲ။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က အင္မ တန္႐ႈပ္ေထြးလွပါတယ္။ အကယ္၍ ညာမ်က္စိသူငယ္အိမ္ေရာက္ရမယ့္ အမႈန္ေလးက နားထဲေရာက္သြားရင္ သေႏၶ သားပ်က္စီးေစႏို္င္တယ္၊ ဆံုးသြားႏိုင္တယ္။

ထို႔ျပင္ သက္ရွိအားလံုးကို တူညီတဲ့ ျဒပ္စင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ေျမဆီ၊ ေလနဲ႔ေရတို႔မွ ဖန္ဆင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ရွိတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုးဝမတူဘဲ ၿပိဳင္စံရွားျဖစ္ေနၾက တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ရုပ္သ႑ာန္ေတြ၊ စရိုက္ေတြ၊ လိုအင္ဆႏၵနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ တစ္ခုန႔ဲတစ္ခု လုံးဝမတူညီေပ။ ထိုသို႔ ၿပိဳင္စံရွားအျဖစ္ ထူးျခားစြာသီးသန္႔စီိရွိေနတဲ့အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕လက္ေဗြရာမ်ားနဲ႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို တိတိ က်က်ခြဲျခားသိႏို္င္ပါတယ္။

ဒါကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘယ္လိုရွင္းျပမလဲ၊ ရွင္းျပႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ အမႈန္တိုင္းမွာ အကန္႔အသတ္ မဲ့ ဉာဏ္ပညာ၊ ဆႏၵနဲ႔ တန္ခိုးအာဏာရွိတယ္လို႔ ေျပာရင္ေျပာ၊ သို႔မဟုတ္ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၱ၊ ဆႏၵေတာ္နဲ႔ တန္ခိုး အာဏာအလံုးစံုကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူတဲ့အရွင္က အမႈန္တိုင္းကို ဖန္ဆင္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ထိုသို႔မေျပာဘဲ အက်ိဳးအေၾကာင္းန႔ဲ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇကိုသာ တရားဝင္အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ တင္ ျပရန္ ႀကိဳးစားရင္း အမွန္တရားမွ ေဝးသြားၾကတယ္။

စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးရဲ႕တည္ရွိမႈကို အရွင္ျမတ္ရဲ႕ဖန္ဆင္းခံလို႔မေျပာဘဲ အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ သဘာဝရဲ႕ရလဒ္ လို႔ေျပာရင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မျငင္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရျပန္တယ္။ အရာရာတိုင္းအား အလံုးစံုကို သိနားလည္ ႏိုင္စြမ္း၊ တန္ခိုးအာဏာနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့အရွင္က ရွင္သန္ရပ္တည္ေစၿပီးေသေၾကပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က Overbeckရဲ႕ စမ္းသပ္မႈေတြမွာေတြ႕ရသကဲ့သို႔ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇတစ္ခုကို ေနရာမွန္၌ မထား လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တလႊဲၫႊန္ၾကားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အက္တမ္ မွသည္ ကလက္ဆီအထိ အရာရာတိုင္း အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းဟာ အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အရာရာတိုင္းက မိမိတို႔ရဲ႕တိက်တဲ့ေနရာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကိုယ္စီကိုယ္စီသိနားလည္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလံုးစံုကို အႂကြင္းမဲ့သိေတာ္မူေသာအရွင္၊ တန္ခိုးအာဏာနဲ႔ ဆႏၵေတာ္ရွိေတာ္မူေသာအရွင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းမႈ လို႔မေဖာ္ျပဘဲ အရာရာတုိင္းရဲ႕တည္ရွိမႈနဲ႔ စၾကဝဠာအတြင္းရွိ လြတ္လပ္ၿပီး စနစ္က်တဲ့သဘာဝျဖစ္စဥ္မ်ားကို အျခား ပိုေကာင္းတဲ့ စြမ္းအားတစ္ခုခုက ပံုေဖာ္တယ္လို႔ဆိုႏုိင္မလား၊ အမႈန္မ်ားက တူညီတဲ့ ဓာတုဇီဝျဖစ္စဥ္ကို တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အျပန္အလွန္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဆက္ႏြယ္ေပးၿပီး အသိမ္ေမြ႕ဆံုးညႇိေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သူ႔အလိုလို လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ သီးျခားစီျဖစ္တဲ့ ၿပိဳင္စံရွားအရာမ်ားနဲ႔ သက္ရွိမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိပါ့မလား။

ထိုျဖစ္စဥ္ေတြက မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအတိုင္း အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာတာပါ သို႔မဟုတ္ တိုက္ဆိုင္မႈအရ ျဖစ္လာတာ ပါလို႔ ရွင္းျပျခင္းဟာ အားရေက်နပ္ ဖြယ္ရွိပါသလား။ ထိုရွင္းလင္းခ်က္မ်ားတြင္ အရာခပ္သိမ္းကို လႊမ္းၿခံဳသိႏုိင္တဲ့ အသိဉာဏ္၊ တန္ခိုးအာဏာနဲ႔ ဆႏၵေတာ္တို႔ရွိေနတာကိုသိပါလ်က္ တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္ရဲ႕ဖန္ဆင္းမႈဟု မေဖာ္ျပ ဘဲ တို္က္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဗီဇဟုေျပာျခင္းဟာ လက္ခံဖြယ္ရာရွင္းလင္းခ်က္ ျဖစ္ပါသလား။

အျပင္ပန္းအားျဖင့္ သိသာထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔လမ္းမလႊဲသင့္ေပ။ အရာရာတိုင္းရဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈမွာ တိက်တဲ့ပရိုဂရမ္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ အစီစဥ္မ်ားရွိပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိပါ တယ္။ ထိုနည္းစနစ္အစီစဥ္မ်ားက ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ စၾကဝဠာႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ထာဝရေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာဝနိယာမတရားကို ထိုေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေၾကာင္းတရားျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ေတြးေတာေကာင္းေတြးေတာ သံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၎တို႔မွာ စစ္မွန္တဲ့ တည္ရွိမႈမရွိပါ။ ၎တို႔အမွန္တကယ္တည္ရွိေနတာ မဟုတ္ပါ။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ဖန္ဆင္းရွင္ကို ရည္ညႊန္းရမည့္အစား ျဒပ္၊ တိုက္ဆိုင္မႈနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝတ ရားကို အရာတိုင္းရဲ႕ျဖစ္တည္မႈ အရင္းခံအျဖစ္ ရည္ညႊ႔န္းေနၾကတယ္။ အနစ္သာရအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမွန္တ ရားအျဖစ္လည္းေကာင္း ဒါကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စၾက၀ဠာအတြင္းမွာရွိတဲ့အရာအားလံုးဟာ ပံုႏွိပ္စက္ပမာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့အရာမ်ားျဖစ္ေပမဲ့ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား
မဟုတ္ၾကေပ။ ဒီဇုိင္းမ်ားသာျဖစ္ၾကေပမဲ့ ဒီဇိုင္းနာေတြမဟုတ္ၾကေပ။ လက္ခံခံစားေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပမဲ့ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားမဟုတ္ၾကေပ။ အမိန္႔မ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပမဲ့ အမိန္႔ထုတ္ျပန္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ၎တို႔က အမည္ခံ
အားျဖင့္ တည္ရွိတဲ့နိယာမမ်ားျဖစ္ေပမဲ့ ထုိနိယာမတရားေတြကို ထုတ္လုပ္တဲ့တန္ခိုးအာဏာ မဟုတ္ၾကေပ။

M. Fethullah Gulen

The Essential of the Islamic Faith

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၃)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၃)

အမွန္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ လူမႈေရး အဟန္႔အတားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ ျပီး ရုပ္နာမ္ဆင္းရဲဒုကၡ ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ အတိုဆံုးနည္းလမ္းမွာ သူတို႔၏ အျမင္အား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း ရပ္တန္႔ျပီး…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *