ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ႏွင့္ ဆူဖီဝါဒ

ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ႏွင့္ ဆူဖီဝါဒ

ဆရာႀကီးဂူလန္၏ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ပါသည့္ အဓိကဆိုလိုရင္းသေဘာ ကို အေသအခ်ာေလ့လာလိုသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမဆံုးသိခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ သူ ဆူဖီတစ္ဦးဟုတ္၊ မဟုတ္ဟူသည့္ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဘဝအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဆရာႀကီးက”သူ၏လႈပ္ရွားမႈမွာ ဆူဖီ လမ္းစဥ္သစ္ကို တီထြင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္”ကို ခုခံေခ်ပေျပာဆိုၿပီး သူကိုယ္တုိင္လည္း သူ ေတာ္စင္(ဥပဇၩယ္ဆရာ)ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာဆိုသည္။

ယေန႔ေခတ္တူရကီႏုိင္ငံတြင္ ေျမေအာက္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းထူေထာင္ျခင္းကို တရားဝင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိသည္။ ေခတ္သစ္ေလာကီအဓိကဝါဒီမ်ားက ဆူဖီဝါဒကို ေခတ္ ေနာက္ျပန္ဆြဲဝါဒ၊ ေအာ္တုိမန္အင္ပါယာ၏အေမြဆိုး၊ တိုးတက္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတို႔အတြက္ အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။ တန္ျပန္မႈအျဖစ္ မြတ္စ လင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ဆလ္ဖီယိမ္းအျမင္အရ ဆူဖီဝါဒေၾကာင့္ အာမခံခ်က္မရွိေသာ ေရွးရိုးစြဲဘာသာ ေရး၌ အျမင္သစ္တီထြင္မႈမ်ားေပၚေစရန္လည္းေကာင္း အႏုနည္း သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းမႈကိုသာ လူသိရွင္ၾကားအားေပးရန္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ဂူလန္က သူသည္ တြရီကာ (ဆူဖီလမ္းစဥ္)ကို မထူေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း မည္သည့္ဆူဖီလမ္းစဥ္ကိုမွ် ကိုယ္ စားျပဳပိုင္ဆုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာေခ်ပေျပာဆိုသည္။ ဆူဖီဝါဒကိုတင္ျပသည့္အခါ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လမ္းစဥ္ဟူသည္ တမန္ေတာ္(ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအျဖာျဖာသက္ေရာက္ပါေစသား) ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေအဒီ ၆ရာစုတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္း(လမ္းစဥ္)အားလံုးတြင္ ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားရွိၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ မည္သည့္ဆူဖီလမ္းစဥ္ေနာက္ကိုမွ် မလိုက္သလို မည္သည့္ဆူဖီႏွင့္လည္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ခဲ့ျခင္းမရွိ။

ဂူလန္အား ဟိုဂ်ာ(Hoca)ဟု ေခၚရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ စာေပေဝါဟာရအရ တူရကီစကား ဟိုဂ်ာ၏အဓိပၸါယ္မွာ “ဆရာ”သာ ျဖစ္ၿပီး ၎ကို ဆူဖီလမ္းစဥ္လုိက္နာသူတို႔ကလည္း သူတို႔၏ ဆရာသခင္ မ်ားအား ေခၚဆိုခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိသည္။ ထုိစကားလံုး၌ ေအာ္တိုမန္ေခတ္ျပန္ေရာက္လိုသည့္ ဂယက္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္တိုမန္အေမြအဆိုး သေဘာမပါဝင္ဘဲ အမ်ားျပည္သူတို႔ ၾကည္ညိဳေလးစားၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ ထားေသာ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား၌ အသိႂကြယ္သည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ရိုးရိုးသားသား ေလးစားသည့္အေနျဖင့္ သံုးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဂူလန္သည္ မည္သည့္အခါကမွ် ဆူဖီလမ္းစဥ္တစ္ခုခု၌မပါဝင္မပတ္သက္ေၾကာင္းေျပာသည့္တုိင္ သူ႔ကို ဆူဖီတစ္ဦးပါဟု အခိုင္အမာသတ္မွတ္ႏိုင္မည္လား။ ဂူလန္အေတြးအေခၚပါဆူဖီသူေတာ္စင္မ်ားျပဳလုပ္ေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ဇာကီစရီတိုပရက္(Zeki Saritoprak) က “ဂူလန္သည္ ကိုယ္နည္းကိုယ့္ဟန္ အတိုင္းဆူဖီတစ္ဦးျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဆူဖီလမ္းစဥ္ကိုမွ်လိုက္နာပတ္သက္ ျခင္းမရွိသည့္ ဆူဖီသူေတာ္စင္မ်ားစြာရွိသည္။ အစၥလာမ့္ပထမ ၆ရာစုအတြင္း မည္သည့္ဆူဖီလမ္းစဥ္မွ်မရွိခဲ့ ေသာ္လည္း အေရးပါေသာ ဆူဖီသူေတာ္စင္မ်ားစြာေပၚခဲ့သည္။ ၁၃ရာစုႏွင့္ ၁၄ရာစုအတြင္း ဆူဖီလမ္းစဥ္ေပၚ ေပါက္လာၿပီးသည့္တိုင္ မည္သည့္ဆူဖီတြရီကာကိုမွ် လုိက္နာပတ္သက္ျခင္းမရွိသည့္ အထင္ရွားဆံုး ဆူဖီသူ ေတာ္စင္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။”ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။

အေစာပိုင္း ဆူဖီသူေတာ္စင္မ်ား၌ မည္သည့္သီးျခားက်င့္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ဂိုဏ္းဂနအသင္းအဖြဲ႕မ်ားပင္ မရွိခဲ့ေပ။ သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရာဘီယာ၊ ဂ်ဴႏိုဒ္၊ မုဟာစီတီ၊ ဘိရွန္၊ ဂဇၨာလီ၊ ဖရီဒြဒၵီန္းအတ္တာႏွင့္ ရူမီတို႔၌ပင္ မည္သည့္တရီကာလမ္းစဥ္မွ် မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အားလံုးမွာ ဆူဖီသူေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေပၚမွေအာက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ဆူဖီဝါဒအား အက်ိဳးျပဳရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ေသာ အခါ ၎တို႔၏ဝါဒ၌လည္း ျပႆနာရွိႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အေစာပိုင္းဆူဖီမ်ာ၌ နာမ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆူဖီလမ္းစဥ္အရ၊ နာမ္ေရးရာရိႈက္ခ္ေခါင္းေဆာင္မရွိသူသည္ ေစတန္မိစာၦေကာင္ အား သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

နာမ္ေရးရာလမ္းညႊန္မႈ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဆူဖီအမ်ားစုက ေခါင္းေဆာင္မရွိေသာ ဆူဖီလမ္း စဥ္ကို လိုက္နာျခင္းအား အားမေပးခဲ့ေပ။ ထိုသို႔လုိက္နာျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ျခင္းသာရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားစု၏အျမင္အရ နာမ္ေရးရာလမ္းညႊန္အျဖစ္ရွိသင့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ သက္ရွိထင္ရွားရွိသူျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ဥပမာ သူေတာ္စင္ ခရကာနီ(Kharaqani) က အဘူယဇိဒ္အလ္ဘိစ္တာမီ (Al-Bisatami)၏ ဝိညာဥ္ (သူထားခဲ့ေသာ ဆံုးမစကား)အားျဖင့္ ဆူဖီလမ္းစဥ္ကိုအစျပဳခဲ့သည္။ အတ္တာ (Atta) ကလည္း အလ္ဟလ္လာဂ်္(Al-Hallaj) ၏ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ေစ့ေဆာ္ျခင္းခံရသည္။ တျခားဆူဖီသူေတာ္စင္မ်ားက က်မ္း ျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေဖာ္ျပပါရွိေသာတမန္ေတာ္မူစာ(အ)၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းက်ယ္ေသာ မိတ္ေဆြ ခိသိရ္ (Khidr)ကို သူတို႔အားလမ္းညႊန္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးဂူလန္၏သေဘာထားအရ သူ၏နာမ္ေရးရာတိုးတက္မႈမွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ျမတ္၏ဩဝါဒေတာ္မ်ား၌ပါရွိေသာ လမ္းညႊန္မႈေပၚမွီတည္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂူလန္အျမင္အရ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္သည္ အေကာင္းဆံုးလမ္းညႊန္သာ ျဖစ္သည္မဟုတ္။ ဆူဖီအေတြးအေခၚႏွင့္ က်င့္စဥ္အားလံုးအတြက္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအားျဖင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ သြန္သင္မႈအ တုိင္း လုိက္နာၿပီး ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဆူဖီသူေတာ္စင္မ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ရႈ ေထာင့္အျမင္မ်ားကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စြႏၷသ္ေခၚကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ဩဝါဒမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ တုိးတက္ ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆူဖီဝါဒအား တခ်ိဳ႕မြတ္စလင္မ်ားေျပာသကဲ့သို႔ ရွရီယသ္တရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆူဖီလမ္းစဥ္လိုက္နာသူမ်ားမွာ တရားေတာ္မွ ေသြဖီေနသူမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း မေတြး ေတာမယူဆသင့္ေပ။ အစၥလာမ့္သိပၸံ၏အေျခ ခံတစ္ခုကဲ့သို႔သာ သေဘာထားသင့္သည္။

Thomas Micheal

Peace and Dialogue In A Plural Society

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *