ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္အေပၚရူမီ၏လႊမ္းမိုးမႈ

ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္အေပၚရူမီ၏လႊမ္းမိုးမႈ

ရာစုႏွစ္ရွစ္ခုေက်ာ္လြန္သည့္တုိင္ ရူမီ၏အေရးအသားမ်ားက မြတ္စလင္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သာမန္ယံု ၾကည္သူႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအေပၚ ဆက္လက္ဩဇာလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္သည္။ အစၥလာမ့္သစၥာတရားႏွင့္ ဘဝကို မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္နားလည္မႈစြမ္းရည္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပးလ်က္ ရူမီ၏အေတြးအေခၚအား အတြဲေလးတြဲရွိေသာ အစၥလာမ့္ နာမ္ေရးရာစာအုပ္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းက်ယ္သည့္ အရွင့္ေမတၱာဦးဦးဖ်ားဖ်ားရွာေဖြသူတစ္ဦးပမာ တင္စား၍ ထာဝရအရွင္သခင္၏ ခ်စ္ေမတၱာအားခံယူရရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပရာ၌လည္း အျခားေသာ စာေရးသူမ်ားထက္ ရူမီကို ဦးစားေပးညႊန္းဆိုထားသည့္ ေခတ္သစ္မြတ္စလင္တစ္ဦးမွာ တူရကီ ပညာရွင္ ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ ျဖစ္ပါသည္။

ရူမီႏွင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္တို႔ႏွစ္ဦး၏ဆက္ႏြယ္မႈမွာ ရာစုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ဋီကာအနက္ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ ကုရ္အာန္က်မ္း၏သတင္းစကားေဒသနာေတာ္မ်ား ႏွင့္ အဆုိပါသတင္းစကားမ်ားအား မိမိတို႔ေခတ္အသီးသီးရွိ လူတို႔အား ဆက္သြယ္ရွင္းျပေပးခဲ့ေသာ တာဝန္ေက်မႈတို႔အားျဖင့္ ေသြးသားေတာ္စပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးဂူလန္ေဟာၾကားသည့္ တရားပြဲမ်ားႏွင့္ ေရးသားျပဳစုသည့္ စာေပမ်ား၌ မိမိေျပာၾကားလိုသည့္ သတင္းစကားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရူမီ၏အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏညႊန္းဆိုပံုေဖာ္ေလ့ ရွိသည္။

ဆရာႀကီးဂူလန္အတြက္ ေမာ္လာနာဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အစၥလာမ္ဘာသာအေပၚ သူ၏ကုိယ္ပိုင္ နားလည္ႏိုင္မႈႏွင့္ ၎ကိုရူမီ၏စံနမူနာျဖင့္ ဆက္စပ္၍ မည္သို႔ရွင္းလင္းတင္ျပထားသနည္း။ ရူမီထံမွသင္ယူႏိုင္ သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားက အဘယ္နည္း။ ေခတ္သစ္မြတ္စလင္အတြက္ ရူမီကို ဆရာႀကီးဂူလန္က အဘယ္ေၾကာင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ စံနမူနာဟု မွတ္ယူသနည္း။

ဦးစြာပထမ ဆရာႀကီးဂူလန္က ရူမီကို အစၥလာမ့္ကမာၻ၌ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္သံုးသပ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုေလာက္ကပင္ ေခတ္သစ္တူရကီရွိ မြတ္စလင္ပညာရွင္မ်ားအေပၚ ဩဇာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သူ စအီဒ္ႏူရ္စီက ကမာၻ႕စင္ျမင့္ေပၚ ရုပ္ဝါဒီႀကီး ထြားလာၿပီး အရွင္ျမတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားအား ရန္လိုတုိက္ခိုက္လာသည္ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ မြတ္စလင္မ်ားက စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ စုစည္းညီညြတ္ရမည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ထုိကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားမွ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု စအီဒ္ႏူရ္စီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “နည္းလမ္းေဟာင္းႀကီးအတုိင္း က်င့္သံုးေနလို႔ မျဖစ္ႏိုင္၊ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား မေဆြးေႏြးသင့္ပါ” ဟု စအိဒ္ႏူရ္စီသခင္က ေျပာ သည္။ ထိုအဆိုျပဳခ်က္ကို ဆရာႀကီးဂူလန္က သံုးသပ္သည္မွာ ဤေနရာတြင္လည္း စအီဒ္ႏူရ္စီသခင္သည္ မိမိ ကိုယ္ကို စက္ဝုိင္း၏အလယ္ဗဟိုတြင္ ေျခတစ္ဖက္ကို ခိုင္ၿမဲစြာထားလ်က္ ေနာက္ေျခတစ္ဖက္ကို ဝိုင္းပတ္ေဝ့ ဝိုက္လႈပ္ရွားသည့္ အျပဳအမူျဖင့္ ပံုေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာႀကီးဂူလန္ကဆိုသည္။

ထုိသို႔ ေျခတစ္ဖက္ကို အလယ္ဗဟို၌ခိုင္ၿမဲစြာ စိုက္ထူလ်က္ အေနအထား လံုးဝမေျပာင္းဘဲထားျခင္း သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ မိမိျဖစ္တည္မႈ၏အလယ္ဗဟိုပမာ ထာဝရအရွင္သခင္အား အာရံုျပဳၿပီးအျခား ေျခတစ္ဖက္ကို လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားလ်က္ ယံုၾကည္သူအားလံုးအား ေပြ႕ဖက္ျခင္းအားျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ မႈ သစၥာတရားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္က မိမိ၏ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ားအား ယံုၾကည္မႈသစၥာအေပၚ နက္ နက္ရႈိင္းရႈိင္း ကိန္းေအာင္းအျမစ္တြယ္ေစၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကမာၻ႕အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို ႔သြားေရာက္၍ စိတ္ ထားမြန္ျမတ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းသည္။

ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ စအီဒ္ႏူရ္စီသခင္၏ မြတ္စလင္-ခရစ္ယာန္ ညီညြတ္ေရးလမ္းစဥ္ကိုယူၿပီး ဂ်ဴးႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအထိ လူသားအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ တုိက္တြန္းအားေပးသည္။ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ကိပ္ေတာင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကမာၻ႕ဘာသာႀကီးမ်ား ညီလာခံတြင္ ဆရာ ႀကီးဂူလန္က ဘာသာေပါင္းစံုၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျမင္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီရွိၾကဖို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ “မၾကာမီေရာက္လာမည့္ ေထာင္စုႏွစ္သစ္က ၿပိဳင္ဘက္ကင္းဘာသာေရးဆုိင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ မြတ္ စလင္၊ ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ တျခားဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္ ဘာသာသာသနာအားလံုး၏ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ အနာဂတ္၌ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ကမာၻႀကီးျဖစ္လာရန္ ကတိကဝတ္ျပဳလ်က္ လက္ ခ်င္းတြဲ၍ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ကို သက္ေသထူလိမ့္မည္”ဟု ကြ်န္ေတာ္အခိုင္အမာယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ဆရာ ႀကီးက ေျပာခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးဂူလန္၏အဆုိအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုသည္မွာ ဘာသာေပါင္းစံုမ်ားအၾကား ရုပ္ဝါဒဆန္ ေသာ ကမာၻ႕အျမင္ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ေသြးစည္းျခင္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ဘာသာတရား၏ သဘာဝက ေတာင္းဆိုေနသည့္ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္တို႔အတြက္ တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

အလားတူ သတင္းစကားမ်ိဳးျဖင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္က ဆက္မိန္႔ၾကားထားသည္မွာ “ဘာသာတရား၏ သေဘာသဘာဝအတြင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေရးေတာင္းဆိုေနၿပီး ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ဴး၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ စသည္တို႔ သြားေနသည့္ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္လည္း တူေန၏။ မြတ္စလင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လူ႔သမုိင္းတစ္ ေလွ်ာက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ိဳးအသီးသီး၌ေပၚခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္အားလံုးႏွင့္ သူတို႔ထံခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ ေသာ က်မ္းအားလံုးကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းသည္ မြတ္စလင္ျဖစ္လာရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။”

ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ ႏူရ္စီသခင္၏အျမင္ကိုေထာက္ခံၿပီး ယေန႔ေခတ္သည္ အင္အားသံုးေျဖရွင္းရမည့္ ေခတ္မဟုတ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ သိပၸံနည္းက် ဆက္စပ္ေတြးေတာဆင္ ျခင္မႈ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္တံုတရားေပၚအေျခခံသည့္ စကားအေခ်အတင္ေျပာဆုိမႈတို႔ကိုသာ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းသည္။ “လက္နက္သံုးဂ်ီဟဒ္” ေခၚ လက္နက္အားျဖင့္ ရုန္းကန္ရမည့္အစား “စကားလံုးဂ်ီဟဒ္” ေခၚ “ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ရုန္းကန္ျခင္း” အတြက္ ႏႈိးေဆာ္သည္။

ဤရုန္းကန္မႈ၌ မိမိကိုယ္တုိင္ စံျပအျဖစ္လုပ္ျပ၍ တျခားလူတုိ႔အားဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ တံုတရားေပၚအေျခခံသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အမွန္တရားကို လက္ခံလာေအာင္ စည္းရံုးေစ့ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ မိမိ၏အျမင္လက္ခံေစရန္အလို႔ငွာ မည္သည့္ဖိအားကိုမွ် မေပးမိေစျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ဂူလန္အဖို႔ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးသာ အစၥလာမ့္သေဘာသဘာဝအမွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ဤအျပဳအမူ အားျဖင့္သာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းသင့္သည္။ အစၥလာမ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သေဘာထားႀကီးမႈကို အေလးထားေသာ ဘာသာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္ကို သိနားလည္လ်က္ ဆရာႀကီးဂူလန္က အစၥလာမ့္သမုိင္း၌ အစၥလာမ့္တန္ဖိုးမ်ားကို အေကာင္းဆံုး သရုပ္ေဖာ္ခဲ့သူတစ္ဦးပမာ ရူမီ၏စံနမူနာကို စြဲကိုင္ထားသည္။ ဂူလန္က ရူမီကို ေမတၱာရွင္တစ္ဦးဟု ကင္ပြန္းတပ္ေခၚသည္။

အစၥလာမ့္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္သမိုင္းမ်ား၊ အစၥလာမ္ကို မွန္ကန္စြာကိုယ္စားျပဳခဲ့သူမ်ား၌ အစၥလာမ္၏ရႈ ေထာင့္အမွန္ကို ရွာေဖြေသာအခါ အစၥလာမ္သည္ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ သည္းခံမႈႏွင့္ သေဘာထားႀကီးမႈတုိ႔ကို ကိုယ္ စားျပဳေသာ သာသနာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္သကဲ့သို႔ ရူမီကဲ့သို႔ေသာ ေမတၱာႏွင့္သေဘာထားႀကီးမႈကို သြန္သင္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သူေတာ္စင္မ်ားအျပင္ တျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း လွပေသာအသံုး အႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထုိသုိ႔ပင္ ရွင္းျပထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဂူလန္က ယေန႔ေခတ္တြင္ တာဝန္သိသစၥာရွင္မ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဘံုရန္သူ သံုးမ်ိဳးရွိသည္ ဟု ရႈျမင္သံုးသပ္သည္။ ၎တို႔သည္ မြတ္စလင္တို႔၏ရန္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္မဟုတ္၊ ဂ်ဴးခရစ္ယာန္ႏွင့္ တျခား ဘာသာဝင္တို႔၏ ရန္သူလည္းျဖစ္သည္။ ထုိရန္သူမ်ားကို အားလံုးက အတူတကြပူးေပါင္း၍ တြန္းလွန္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အဆိုပါရန္သူမ်ိဳး သံုးပါးမွာ ပညာမဲ့မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ မသင့္ျမတ္မႈတုိ႔ျဖစ္ ၾကသည္။

ပညာမဲ့မႈကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ဆရာႀကီးဂူလန္က သူ၏ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ားအား ႏုိင္ငံ ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္၌ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ပညာသင္ေပးရန္ ေစ့ေဆာ္ခဲ့ၿပီ။ ပညာေရးကို အားေပးသည့္ သတင္းစာမ်ား၊ ေခတ္ေပၚမဂၢဇင္းမ်ားထုတ္ေဝျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းသတင္းစာမ်ား ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၊ ရုပ္သံလႈိင္းကြန္ယက္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေစျခင္းအျပင္ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၁၂ခုကိုလည္း အဆိုပါေနာက္လိုက္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တူရကီႏုိင္ငံမွာေနၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားေသာ တူရကီ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ေဒသမ်ား၌ ဂူလန္လႈပ္ရွားမႈအသင္းဝင္မ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အခမဲ့ေက်ာင္း ၄၅ေက်ာင္းကိုလည္း ေလ့ လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ဂူလန္ေစ့ေဆာ္သြန္သင္ထားသည္မ်ားကို လုိက္နာၾကသူတုိ႔က ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားထူေထာင္ထားၿပီး ယခုအခါႏိုင္ငံေပါင္း ၅၅ႏုိင္ငံတြင္ ထုိကိစၥအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ေငြအသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ၃၀၀ျဖင့္ လည္ပတ္ၿပီး ေန႔စဥ္ငတ္မြတ္ေနသူ ေပါင္း ၆၅၀၀၀အတြက္ အစားအေသာက္ ေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၃ႏွစ္မွ စတင္လုပ္လ်က္ ရွိသည္။ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ လူေပါင္း၅သိန္းေက်ာ္ကိုလည္း မႏွစ္ကဥပုသ္လ တြင္ ဝါေျဖရန္ အစားအေသာက္မ်ား ေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ ေရရွားပါးသည့္ ဆိုမားလီးယား၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံရွိဒါေဖာ (Darfur) ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေရသန္႔ရရွိေရးအတြက္ ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးေလ့ ရွိသည္။

မသင့္ျမတ္မႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဂူလန္ေနာက္လိုက္မ်ားက ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရးကို အားေပးေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္၍ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္း၌ပင္ ထုိသို႔ေသာ အသင္းအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၀၀နီးပါးရွိသည္။ မသင့္ျမတ္မႈသည္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး သိနားလည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ မသိသူတို႔က အက်ိဳး ဆက္အျဖစ္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး သံသယစိတ္၊ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ မေကာင္းျမင္လိုစိတ္တိုးပြားလာၿပီး ရန္သူပမာ သေဘာထားလာၾကသည္။

မသင့္ျမတ္မႈကို ျဖန္ေျဖရန္အတြက္ နိယာဂါရာေဖာင္ေဒးရွင္း (Niagara Foundation) ႏွင့္ ၎၏ကိုယ္ ပြားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေနရာတိုင္းတြင္ မိတ္ဆံုစားပြဲမ်ားက်င္းပၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ တူရကီသို႔အလည္အပတ္ သြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးၿပီး မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ျမတ္ႏိုးေစျခင္း၊ စကားဝိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ မိတ္ဆံုစားပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ျခင္း၊ အႏုပညာႏွင့္ အစားအေသာက္ျပပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတိုးျမႇင့္ေရး၌ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾက သည္။

မိတ္ဆံုစားပြဲအတြက္ စုစည္းခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ရူမီသခင္၏အသိုက္အဝန္းပမာ ဧည့္သည္မ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚ၍ လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ထိုသို႔ေသာ ဖိတ္ေခၚမႈကုိ လက္ခံ ႀကိဳဆိုၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ကို မသင့္ျမတ္မႈပေပ်ာက္ရန္ ရုန္းကန္ၿပီး သင့္ျမတ္မႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းကို လုိလား ေတာင့္တသည့္ ရပ္ဝန္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။ ဤသင့္ျမတ္မႈဘက္ ဖိတ္ေခၚျခင္း အား ကြ်ႏု္ပ္ထံေရာက္သည္အထိ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဆရာႀကီးဂူလန္ႏွင့္ သူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။

ဂူလန္အျမင္အရ ရူမီႏွင့္ရူမီကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သာမန္ သို႔မဟုတ္ ဦးတည္မဲ့ေသာ မြတ္စလင္ မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ သူတို႔သည္ အစၥလာမ့္အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ရာစုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္ လက္ေတြ႕က်က် ျပဳမူလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဆရာႀကီးဂူလန္က သူ၏ေနာက္လုိက္မ်ားအား ရူမီသခင္ကဲ့သို႔ပင္ စံနမူနာမ်ားကို ရွာေဖြလုိက္နာၿပီး အစၥလာမ္ကို ေမတၱာသတင္းေကာင္းဟု နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေမတၱာရွင္မ်ားျဖစ္လာၾကရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ ဆရာႀကီးကသူတို႔အား ရူမီ၏ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေအာက္ပါ ဖိတ္ေခၚသံျဖင့္ ေစ့ေဆာ္သည္။

“လာပါမိတ္ေဆြ

ခ်စ္မိတ္ေဆြတို႔

ပူးေပါင္းလွည့္ပါ

လက္ကမ္းႀကိဳလ်က္

ဒုိ႔တစ္ေတြက အရွင့္အေပၚသစၥာႏွံထားေသာ

ေမတၱာရွင္တည္း။

လာပါမိတ္ေဆြ

ခ်စ္တံခါးမွ ဝင္လာလွည့္ပါ

ဒိုနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းလွည့္ပါ

ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အတူဝိုင္းဖြဲ႕ထုိင္ၾကတာေပါ့

လာပါမိတ္ေဆြ

ဒို႔တစ္ေတြ

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဥိး

ႏွလံုးခ်င္းဆက္ စကားလက္ဆံုက်ၾကစို႔

နားနဲ႔မ်က္လံုး ေဘးဖယ္ထားလို႔

တိတ္ဆိတ္စြာ လက္ဆံုက်ၾကစို႔

ၿပီးေတာ့

ႏႈတ္ခမ္းမလႈပ္ အသံမထြက္ဘဲ

ၿပံဳးရႊင္ရယ္ေမာ ပီတိရေစ

ႏွင္းဆီပမာ ရယ္ေမာၾကစို႔

ဒုိ႔ေတြအားလံုး

အတူတူဆိုမွေတာ့

ႏႈတ္ခမ္းေတြ လွ်ာေတြ

သံုးမေနပါနဲ႔လား

တစ္ဦးကိုတစ္ဦး

ႏွလံုးသားခ်င္းပဲ

ေျပာၾကစို႔လားကြယ္”

Thomas Micheal

Peace and Dialogue In A Plural Society

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *