ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး လက္ေတြ႕ က်က် လုပ္ေဆာင္သည့္ မြတ္စလင္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး

ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး လက္ေတြ႕ က်က် လုပ္ေဆာင္သည့္ မြတ္စလင္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး

ယံုၾကည္သူမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ၎ကိုလက္ ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏူရ္စီ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက မည္သို႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္နည္း။ တစ္ခါတစ္ရံ အား ေပးအားေျမႇာက္ျပဳ၍လည္းေကာင္း တစ္ခါတစ္ရံ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကမာၻေျမႀကီး၌ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပညာမဲ့မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ မသင့္ျမတ္မႈသည္ မည္သည့္ဘံုရန္သူမ်ားကို အတူတကြ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ႏူရ္စီသခင္၏လမ္းညႊန္မႈမ်ားက မည္သို႔စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း။

ဤစိန္ေခၚမႈကို ေခတ္ၿပိဳင္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္က စိတ္ဝင္စားၿပီး တာ ဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဂူလန္သည္ ႏူရ္စီသခင္ကို မည္သည့္အခါကမွ်မေတြ႕ျမင္ခဲ့ေပ။ သူသည္ ႏူရ္စီသခင္ အေၾကာင္း အေလးေပးေျပာဆိုၿပီး ႏူရ္စီ၏အေရးအသားမ်ားက သူ႔အား အလြန္ပင္ဩဇာလႊမ္းမိုးလ်က္ ေစ့ေဆာ္ ေသာ္လည္း သူကိုယ္တုိင္ ႏူရ္က်ဴ သို႔မဟုတ္ ဂိုဏ္းဂဏစြဲျဖင့္ ေခၚဆိုသည့္ ႏူရ္စီဂုိဏ္းဝင္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္း ပယ္ေလ့ရွိသည္။

မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ပညာရွင္တခ်ိဳ႕က ဂူလန္၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏူရ္စီအ ေတြးအေခၚအား ထပ္မံ၍အနက္ဖြင့္ဆို၍ သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီဆိုင္ရာ အေျခအေန(ေခတ္ကာလႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္း ေျပာင္းလဲမႈေပၚမူတည္၍)ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစၿပီး နည္းသစ္တစ္ခုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေန ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ျမင္သံုးသပ္ၾကသည္။ တူရကီပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အူတာတကၠသိုလ္ (Utah) မွ ပါေမာကၡဟာကန္ယာဗုဇ္ (Hakan Yavuz)က ေယနိအာစယာ (Yeni Asya) ဂိုဏ္းမွ မတ္မတ္ကြတ္တုလာ (Mehmet Kutlular) ႏွင့္ ဂူလန္အသိုင္းအဝိုင္း တူရကီအစၥလာမ္ပမာ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ အသင္းျဖစ္ သည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ေနာက္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ အီဟ္ဆန္ယိလ္မာဇ္ (Ihsan Yilmaz)က “ႏူရ္စီ၏သြန္သင္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ ရာမ်ားကို အဓိကအေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဟိဇ္မသ္လႈပ္ ရွားမႈ၌အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ေနရၿပီ”ဟု မိမိထင္ျမင္ခ်က္ကို ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဂူလန္က ႏူရ္စီသခင္၏ဖိတ္ေခၚသံျဖစ္ေသာ ပညာမဲ့မႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ ေခၚမႈအတြက္ အသိသာအထင္ရွားဆံုးေသာ တုံ႔ျပန္မႈကုိ ျပသခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဂူလန္အေတြးအေခၚ၏ေစ့ေဆာ္ မႈျဖင့္ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး သူ႔အေတြးအေခၚကို ျမတ္ႏိုးသည့္ေက်ာင္းသား မ်ားက ထုိေက်ာင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လည္ပတ္ေစသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းပညာေရး စနစ္အမ်ိဳး မ်ိဳးရွိ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအား ပညာေရးဆုိင္ရာရည္ မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ စုစည္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန ၾကသည္။

လူတို႔သည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီးခိုင္မာသည့္ သိပၸံဆိုင္ရာအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို နာမ္ေရးရာတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာရိတၱ၊ ဘာသာေရးနွင့္ စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ေရးမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုလားၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ပုံမွန္ပညာေရးလုပ္ငန္းအျပင္၊ ေက်ာင္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ ေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတို႔ျဖင့္လည္း ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းသူမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ပညာေပးတုိက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။

ဂူလန္ႏွင့္သူ၏လႈပ္ရွားမႈသည္ ဘာသာေပါင္းစံုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလြန္ပင္တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ေလာက္က ဆရာႀကီးဂူလန္ သည္ သူယခင္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ဂြ်န္ေပါလ္ (John Paul) ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ခရီးႏွင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ေဩာ္သိုေဒ့ါခ္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သူ ဘိက်ဴေမႏိုကယ္ (Ecumenical) ႏွင့္လည္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

သူ၏ဘာသာေပါင္းစံု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးလႈပ္ရွားမႈ သည္ မြတ္စလင္-ခရစ္ယာန္ဆက္ဆံေရးသာမက ႏုိင္ငံတြင္းကမာၻအႏွံ႔ရွိ ဂ်ဴးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕ (Cape Town)တြင္ က်င္းပသည့္ ကမာၻ႕ဘာသာတရားမ်ား ညီလာခံ၌ ဆရာႀကီးဂူလန္ က”မြတ္စလင္တစ္ဦး၏အျမင္၌ ဘာသာေပါင္းစံုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမရွိမျဖစ္လုိအပ္ပံု” ေခါင္းစဥ္ကို အေရးအပါ ဆံုးမိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ေဟာေျပာလ်က္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ဂူလန္သည္ ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈလုပ္ရပ္အား ျပစ္တင္ရႈတ္ခ် သံ ထြက္ခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ မြတ္စလင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ တုိက္ခိုက္ခံရၿပီး ၂၄နာရီအတြင္း အိတ္ဖြင့္ေပး စာတစ္ေစာင္ေရးၿပီး ဂူလန္ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္မွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားသို႔ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ အစၥလာမ္၌မပါေသာလုပ္ရပ္ ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အစၥလာမ္ကို လြဲမွားစြာ နား လည္ေစလိုသည့္အခ်က္ပါေနသည္ကို ေလ့လာထုတ္ေဖာ္သင့္သည့္။

အၾကမ္းဖက္သူတို႔က အစၥလာမ္ကို မိမိတို႔ဘာသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို၍ တျခားအေၾကာင္းကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အားေပးေသာ ဘာသာသာသနာတစ္ခုမဟုတ္သလို အစၥလာမ္ကိုေကာင္းစြာနားလည္သည့္ မည္သည့္မြတ္စလင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ ဦးျဖစ္လာရန္ စိတ္မကူးႏုိင္ေပ။

ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မြတ္စလင္ႏွင့္ တျခားဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဘာသာေပါင္းစံုေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးေရးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အတူလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္သည္ ႏူရ္စီ၏အေတြးအျမင္ႏွင့္ ထုိအျမင္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဦးေဆာင္မႈေပး ေသာ ဆရာႀကီးဂူလန္ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

Thomas Micheal
Peace and Dialogue In A Plural Society

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *