သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ စကၠဴစုတ္မ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္အိတ္ခြံမ်ား (ရဲမင္းသူ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ စကၠဴစုတ္မ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္အိတ္ခြံမ်ား (ရဲမင္းသူ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အမိႈက္မ်ားသည္ ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ေနရသကဲ့သို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အျမဲ တေစ အဓိကအေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္း မရိွေခ်။ Judd H. Alexander (1993)က ၎၏ “In Defense of Garbage” (အမိႈက္အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး)ဟူေသာ စာအုပ္၌ ”ေက်ာက္ေခတ္က ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ဘိုးေဘးဘီဘင္ တို႔ လက္ထက္တြင္ လိုဏ္ဂူမ်ားအတြင္း ယာယီေနထိုင္ခဲ့ၾကစဥ္ကပင္ အမိႈက္သည္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

”သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ ထိုျပႆနာကို ကြ်နု္ပ္တို႔ထက္ လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခိ်န္က လိုဏ္ဂူမ်ား အလြန္ေပါမ်ားၿပီး လူဦးေရအလြန္နည္းပါးသည္။

”လိုဏ္ဂူမ်ား၏ ၾကမ္းျပင္ေပၚနွင့္ ဝင္ေပါက္မ်ားအနီးတြင္ အမိႈက္စမ်ား တျဖည္းျဖည္း စံုပံုလာသည့္အခါ လိုဏ္ဂူ မ်ားအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အမိႈက္မ်ားကို ေနာက္တြင္ ခ်န္ထားရစ္ၿပီး ေနရာသစ္မ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ရံုျဖင့္ အဆင္ေျပသြားၾကသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမာၻ႕လူဦးေရသည္ မၾကာေသးမီက အဆမတန္ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ကုန္ပစၥည္းသံုးစဲြမႈနွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈလည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပမာဏလည္း အႀကီးအက်ယ္တိုးပြားလာခဲ့သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာဟုလည္း ဆိုရမည့္ ဤအမိႈက္ျပႆနာကို သိပၸံနည္းက်ေလ့လာမႈ အမ်ားအ ျပားျပဳလုပ္၍ ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

ေလ့လာမႈအခ်ဳိ႕အရ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား လံုးဝ က်ဳိးေၾကပ်က္စီးသြားေစရန္နွင့္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေျမႀကီး ထဲ ဝင္သြားေစရန္ နွစ္ေပါင္း ၄ဝဝထိ ၾကာျမင့္နိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔ျဖင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္တတ္ၾကသည့္ စားသံုးသူမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားအစား စကၠဴအိတ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ သံုးစဲြလာၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္သည္ မွန္ကန္ပါ၏ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စကၠဴထုတ္လုပ္သူမ်ားက ၎တို႔စကၠဴ ေရာင္းေကာင္းေအာင္ တစ္ဖက္လွည့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းေလာ။

စကၠဴလား ပလတ္စတစ္လား။ (Paper or Plastic)

စကၠဴထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္အိတ္ခံြအသံုးမျပဳေရး လႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပားကို အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ စကၠဴအိတ္ေဈးကြက္၏ ၆ဝ ရာခိုင္နႈန္းခန္႔ကို လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ကို သတိျပဳမိေၾကာင္း ေဒးဗစ္ဂ်က္ေကာ့ဗ္ဆင္ (David Jacobson) က ဆိုသည္။

တစ္ခိ်န္က ပလတ္စတစ္မ်ားထက္ ၂ဝ ရာခိုင္နႈန္းေဈးပိုႀကီးသည့္ စကၠဴသည္ ထိုအခိ်န္တြင္ ကုန္က်စရိတ္နွစ္ဆ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စားသံုးသူမ်ား၏နွစ္ျခိဳက္အားေပးမႈသည္ ကုန္က်စရိတ္တစ္ခုတည္း အေပၚ မူမတည္ေပ။

နည္းပညာအဆင့္ျမင့္မား တိုးတက္လာသည္နွင့္အမွ် ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုပါးလႊာၿပီး ပိုမို ေပါ့ပါးေအာင္ ထုတ္လုပ္နိုင္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ထားသိုစရာေနရာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း မလိုေတာ့ဘဲ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္စရိတ္လည္း ေလ်ာ့က်သြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ လက္ကိုင္ကြင္းမ်ားပါၿပီး ပိုမိုေပါ့ပါးသည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားကို တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုသံုးစဲြလာၾကရာ စတိုးဆိုင္မ်ားသည္လည္း ေဈးခ်ဳိေသာအိတ္မ်ားကို ဆိုင္ေပၚတင္လာၾကသည္။

ကုန္မ်ဳိးစံုထုပ္ စကၠဴအိတ္ေဈးကြက္၏ ၄ဝ ရာခိုင္နႈန္းခန္႔နွင့္ စုစုေပါင္း ကုန္မ်ဳိးစံုအိတ္ ေဈးကြက္၏၂ဝရာခိုင္နႈန္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ဟုဆိုေသာ Stone Container Corporation သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္၊ ဂ်က္ဆင္ဗီးလ္ျမိဳ႕နွင့္ ကြန္နက္တီကပ္ျပည္နယ္၊ ဟာ့တ္ဖို႔ဒ္ျမိဳ႕မ်ားရိွ စမ္းသပ္ေဈးကြက္မ်ားတြင္ စား ကုန္မ်ဳိးစံုထုပ္ စကၠဴအိတ္မ်ား ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာေရးအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။

ထိုသီတင္း ၁၃ပတ္ၾကာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ သတင္းစာမ်ား၌ ေကာ္လံျပည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းႀကီးေပၚ တြင္ ေၾကျငာျခင္းနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး အခိ်န္၌ စကၠန္႔ ၃ဝၾကာ ေၾကာ္ျငာျခင္းတို႔ ပါဝင္ သည္။

Jacobson ၏ အဆိုအရ ထိုေၾကာ္ျငာလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စကၠဴအိတ္ေရာင္းအား ၃ ရာခိုင္နႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကလည္း အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ခုခံၾကသည္။

စကၠဴသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ပလပ္စတစ္ထက္ဘာမွ်ပိုေကာင္းျခင္း မရိွဟု ၎တို႔က ျပန္လည္ ေခ်ပၾကသည္။ “အမိႈက္က်င္း တစ္ခုထဲတြင္ ဘယ္အရာမွ် ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းမရိွ၊ ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားနိုင္သည္ဆိုေသာ စကၠဴအိတ္မ်ားပင္လွ်င္ သည္အတိုင္း က်န္ေနသည္ဟု ၎တို႔၏ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ ေဖာ္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖင့္ စကၠဴသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစနိုင္ဟူေသာ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခ်က္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေခ် ဖ်က္လိုက္သည္” ဟု Jacobson က ဆိုသည္။

Business Communication Co., Inc. က ထုတ္ေဝေသာ ေဈးကြက္သုေတသန အစီရင္ခံစာတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ‘ေျပာင္းလဲေနေသာ အိတ္ေဈးကြက္’ အရ စြမ္းအင္ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးၿပီး ပလတ္စတစ္အိတ္ကို သံုးစဲြသူမ်ားက ၾကိဳက္နွစ္သက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ေဈးကြက္ရွယ္ယာသည္ ၂ဝဝဝ ျပည့္နွစ္အေရာက္တြင္ ၅၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္နႈန္း တိုးလာနိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ျပင္းထန္လွေသာ ထိုနွစ္ဖက္တိုက္ပဲြမွာ ထူးထူးျခားျခား အေကာင္းဘက္သို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။

ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္ စကၠဴထုတ္လုပ္သူမ်ား နွစ္ဖက္စလံုးက ၎တို႔၏ ေရာင္းအားမ်ားကို အသီးသီး ျမွင့္တင္လိုၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မည္ကို အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ပူပန္မိ ေၾကာင္း နွစ္ဖက္စလံုးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။

Bank of America ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားနွင့္ အစီအစဥ္မ်ားဌာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပဏာမေလ့ လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ပါးသည္ ထုတ္လုပ္ရာ၌ စြမ္းအင္အနည္းငယ္ ပိုမိုလိုအပ္ေသာ္လည္း ၎ ကို ထုတ္လုပ္မည့္သူ ပိုမ်ားဖြယ္ရိွသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ကို ထုတ္လုပ္ရာ၌ ေရနွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သံုးစဲြထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (Bank of America, 1996. P.1).

ပလတ္စတစ္မ်ား၏ အရည္ေသြးကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Degradable Plastics)

နွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ မွ ၄ဝဝ အထိ မပ်က္မစီးက်န္ရိွနိုင္သည့္ သမားရိုးက် ပလတ္စတစ္နွင့္ မတူသည့္ အခ်က္မွာ ပ်က္စီးနိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ လပိုင္းအတြင္း ပ်က္စီးသြားနိုင္သည္။ (GAO, 1988, p.8).

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုစာရင္းရံုး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပ်က္စီးနိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ကုန္းတြင္း နွင့္ပင္လယ္ထဲရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အပိုင္းအစမ်ား၏သက္တမ္းကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။

၎တို႔သည္ ေျမက်င္းမ်ားထဲရိွ စုပံုေနေသာပလတ္စတစ္ပစၥည္း အေရအတြက္ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္သည္။

ပ်က္စီးနိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ နည္းစနစ္ပိုင္းအရ မေရရာမႈမ်ားက ယင္း ျပႆနာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။

ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ ထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္းနွင့္ မီးျပင္းတိုက္၍ အေျပာင္ရွင္းျခင္းတို႔သည္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္း မ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္း နိုင္မည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က ေစာဒကတက္ၾကသည္။

ပ်က္စီးနိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ဳိးျပဳနိုင္စြမ္းအျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ မ်ားနွင့္တဲြဖက္၍ အသံုးျပဳေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးေနသည္ကို သတိျပဳရမည္။

ပုဂၢလိကက႑၊ ျပည္နယ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔သည္ ပ်က္စီးနိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈကို ျမွင့္  တင္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္စဲြျဖင့္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြ်န္ဂလင္း ၏စာတြင္ ပ်က္စီးနိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကိစၥတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့ လာမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ ဗဟိုစာရင္းရံုးကို ၎ကေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုစာရင္းရံုးက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕နွင့္ ပုဂၢလိကက႑အတြင္းရိွ အရာရိွမ်ားနွင့္ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားကို ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။

ဗဟိုစာရင္းရံုး၏ အစီရင္ခံစာအရ အေမရိကန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနနွင့္ အမ်ဳိးသားသိပၸံပညာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးနိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနေသာ သုေတသနနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ၁၂ခုကို အတူတကြ ေထာက္ပံ့ကူညီလ်က္ရိွရာ ၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာနွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇သန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ပလပ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ သံုးစဲြျခင္းနွင့္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း (Recycling vs incineration of Plastics)

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ထုတ္လုပ္သံုးစဲြမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ေလာ ဆိုျခင္းမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား (နွင့္စကၠဴ)ကို အမိႈက္က စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စြမ္းအင္ထုတ္ရန္ မီးရိႈ႕လိုက္သည့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ လံုးဝ ေပ်ာက္ဆံုးသြား ရေသာ္လည္း သံုးၿပီးပစၥည္းကို ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳသည့္နည္းမွာ ယင္းပစၥည္းကို ထပ္တလဲလဲ ျပန္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

သံုးၿပီးပစၥည္း ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳျခင္းက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားအတြင္း၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာၾကသည္။

ထုပ္ပိုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုုပ္ေသာ Procter & Gamble and Lever Brothers အမည္ရိွ လုပ္ငန္းနွစ္ခု စလံုးက ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ အစြန္းခြ်တ္ေဆးပုလင္းမ်ားနွင့္ အျခားလူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္ ေကာ္ေစ့မ်ား၏ ရာခိုင္နႈန္းအခ်ဳိ႕ကို အသံုးျပဳရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳ ထားၾကသည္။

အမ်ားျပည္သူေတြးဆခ်က္မ်ားနွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အခ်က္မွာ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ထုတ္ လုပ္အသံုးျပဳရန္ အလြယ္ကူဆံုး ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္ဟု သန္းနွင့္ခီ်ေသာ သံုးၿပီးပလတ္စတစ္ ထမင္း ဘူးမ်ားကို ေဆးသုတ္စုတ္တံမ်ား၊ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအခ်က္ျပ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ကေလးကစားစရာအရုပ္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းျပားမ်ား၊ အမိႈက္ျခင္းမ်ား၊ ပလတ္စတစ္ျပားမ်ားနွင့္ အျခားအသံုးဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ၂ဝဝ အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Amoco က ေျပာျပသည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္တြင္ ပလတ္စတစ္အခ်ဳိရည္ပုလင္းမ်ား၏ ၂ဝ ရာခိုင္နႈန္းကို အထည္အလိပ္မ်ားနွင့္ ဖိုင္ဘာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းလက္ကိုင္မ်ား စသည္တို႔အျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ကသံုးၿပီး ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စကၠဴပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ ယူေရး အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ သို႔မဟုတ္ အရည္အ ေသြးနွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းသို႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရိွနည္းပညာေၾကာင့္ သံုးၿပီး ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စကၠဴပစၥည္းမ်ားသည္ ပစၥည္းသစ္မ်ားထက္ ထုတ္လုပ္စရိတ္ ၅ဝ ရာခိုင္နႈန္းမွ ၆ဝ ရာခိုင္နႈန္းပိုမိုကုန္က်နိုင္သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ လတ္တေလာတြင္ ပလတ္စတစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းက စကၠဴကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ပိုေကာင္းမည္ဟု ထင္ရသည္။

ရည္ညႊန္း

T.E Yildrim ေရးသားေသာ

Paper/ Plastic, Rubbish and

The Environment ေဆာင္းပါးကို

ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *