သိပၸံဆုိင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား (လွဘြဲ႕ျဖဴ)

သိပၸံဆုိင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား (လွဘြဲ႕ျဖဴ)

ျမင္းက်ားတြင္ အစင္းအေၾကာင္းရွိရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေတြ႕ရွိ

ျမင္းက်ားမ်ားကိုယ္ေပၚတြင္ အျဖဴအမည္း အစင္းအေၾကာင္းမ်ား မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရသည္ကို ရာစုနွစ္မ်ားစြာကတည္းက လူတို႔စိတ္ဝင္တစားစူးစမ္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစင္းအေၾကာင္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္နိုင္ရန္၊ အပူဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္တို႔အတြက္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္တို႔က ခန္႔ မွန္းခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွနိုင္သည္ကိုလည္း တြက္ဆခ်က္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။

အသစ္ျပဳလုပ္သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ ကိုယ္ေပၚ၌ အစင္းအေၾကာင္းမ်ားရိွသည့္ တိရစာၧန္မ်ဳိးစိတ္ခုနစ္ခုကို ၎တို႔ ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာေဒသမ်ားနွင့္ ယွဥ္တဲြ၍စနစ္တက် ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည္။ သုေတသီမ်ားသည္ တိရစၧာန္တို႔၏ အစင္းအေၾကာင္း ပံုစံမ်ားကိုနိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာျပီးက်က္စားရာ ေဒသမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားနွင့္ နိႈင္းဆၾကည့္ရာ အစင္းအေၾကာင္းပံုစံမ်ားမွာ သိသိသာသာ ကဲြျပားမႈနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ ရသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုသို႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ အစင္းအေၾကာင္းရိွေသာ သတၱဝါမ်ားသည္ မွက္ျခင္ယင္မ်ားကဲ့သို႔ ေသြးစုပ္ေကာင္ အမ်ားအျပား ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ က်က္စားၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရျပန္သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ရိွမႈေၾကာင့္ ျမင္းက်ား မ်ား၏ကိုယ္ေပၚမွ အစင္းအေၾကာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ကို မွက္ျခင္ယင္မ်ား အကိုက္မခံရေအာင္ ကာကြယ္ေပး သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်စရာျဖစ္လာသည္။

ျမင္းက်ားမ်ားသည္ ခြာရိွေသာ အျခားအာဖရိကႏြယ္ဖြား တိရစၧာန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ မွက္ျခင္ယင္မ်ားထူထပ္သည့္ ေတာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္အျပင္ ၎တို႔၏ အေမြးမ်ားမွာလည္း ထိုသတၱဝါမ်ား အလြယ္တကူကိုက္နိုင္ေလာက္ ေအာင္တိုေတာင္းလွသည္။ သီးျခားျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနတစ္ခုတြင္လည္း အဆိုပါ မွက္ျခင္ယင္မ်ားသည္ အျဖဴအမည္း အစင္းအေၾကာင္းမ်ားရိွသည့္ မ်က္နွာျပင္မ်ားကို ေရွာင္ရွားေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသျဖင့္ ျမင္းက်ား မ်ားကို ကိုက္ခဲေလ့မရိွနိုင္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ဆဲြစရာ ျဖစ္လာသည္။

ဤသို႔ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွာ အားရစရာေကာင္းေသာ္လည္း ေတာထဲတြင္ ျမင္က်ားမ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာရန္မွာ အခက္အခဲရိွေသာေၾကာင့္ မွက္ျခင္ယင္မ်ားက ျမင္းက်ားမ်ားကို ကိုက္ခဲျခင္းရိွမရိွကို မည္သူမွ မေလ့လာနိုင္ေသး ေပ။ အခက္အခဲမ်ားရိွေနေသာ္လည္း သုေတသီမ်ားသည္ သားရိုင္းတိရစၧာန္မ်ား က်က္စားရာေနရာတြင္အထက္ ပါေကာက္ခ်က္ဆဲြထားမႈမ်ား မွန္ကန္မႈရိွမရိွကို ေလ့လာရေပဦးမည္။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *