ဒီမိုကေရစီအျမင္

ဒီမိုကေရစီအျမင္

        ဆရာႀကီးဂူလန္က ဒီမိုကေရစီဟူသည္ တစ္ပံုစံတည္းမဟုတ္၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ လ်က္ တစ္သမတ္တည္း ကြဲလြဲမႈသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အရာျဖစ္သည္။ ဤသည္ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္သည့္အရာျဖစ္ၿပီး တစ္သမတ္တည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုသည္။ သမိုင္း၌ ပထမဦးဆံုး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ေသာ ဒီမိုကေရစီမွာ ေအသင္ၿမိဳ႕ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာလူထုကို တုိက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ေခါင္းေဆာင္ ကို လူထုက တုိက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီဟုေခၚသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ၎သည္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားႏွင့္ ကြ်န္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မေပးထားသည့္ ကန္႔သတ္ဒီမိုကေရစီသာျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူကိုမသံုးဘဲ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လည္ပတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တျခားဒီမိုကေရစီအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားလည္ပတ္ေစရန္ လူထုဆႏၵခံယူၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္အား တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီအသြင္ ဖန္တီးလ်က္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေသာ ဒီမိုကေရစီပံုစံျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံတုိင္း၌ ဤဒီမိုကေရစီအေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထုိႏုိင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းသစ္ မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ႏုိင္ငံတုိင္း၌ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေရး အစီအစဥ္ မ်ားကို တစ္သမတ္တည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ပို၍ပီျပင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအစီအစဥ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ညံ့ ဖ်င္းေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

အသစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံထားသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို လူထုအားခ်ျပႏိုင္ေသာ္လည္း အခိုက္အတန္႔ျဖင့္သာ တာဝန္ေက်သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခုအခါ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚရပ္တည္ႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အစမ္းသေဘာႏွင့္ မတည္ၿမဲေသာသေဘာ၌သာရွိၿပီး မည္သည့္စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကိုမဆို အခ်ိန္တိုင္း သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးဂူလန္အျမင္

ဂူလန္ကမူ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည္မွန္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လို သည္ဟူေသာအခ်က္မွာ မွတ္သားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဒသ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒီမုိကေရစီအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအားလံုး၏ သေဘာသဘာဝကို ေက်ာ္လႊားလ်က္ အစမ္းသေဘာမဟုတ္ရံုမက ဘာသာေရးႏွင့္ပါ သဟဇာတျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီပံုစံကို မတည္ေဆာက္လွ်င္ ၎ မွာ သိမ္းက်ံဳးပါဝင္ေနေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အားလံုးက လက္ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

သို႔ျဖစ္၍ အစၥလာမ္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ဘာသာတရားပင္ျဖစ္ေစ မေျပာင္းလဲေသာ အစိုးရပံုစံတစ္ခု အတြက္ အဆိုျပဳတင္ျပရန္ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဘာသာေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ တာဝန္ မရွိေပ။ အစၥလာမ္က အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုသာ ျပ႒ာန္းေပးထားလ်က္အခ်ိန္ ကာလႏွင့္အေျခအေန မ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ကို ျပည္သူတို႔ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္း ခြင့္ေပးၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္၏ေယဘုယ်သရုပ္သ႑ာန္ႏွင့္ စံမ်ားကို ေဆာက္တည္ႏုိင္ရန္ ဦးတည္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မြတ္စလင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား အားလံုးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းတန္ဖိုး မ်ားကိုသာ အဆုိျပဳတင္ျပထား၍ သဘာဝက်ၿပီး ပို၍သင့္ေတာ္လုိက္ဖက္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဘင္နဒစ္၏အျမင္

၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘင္နဒစ္၏မၾကာေသးမီထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ သေဘာတရား “ႏုိင္ငံသည္ ေနရာတုိင္းတြင္ တစ္ေထရာတည္းတူညီေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ သည္မဟုတ္”ဟူေသာ ေရးသားခ်က္က ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းသည္။ ႏုိင္ငံတဝွမ္းရွိ နယ္ေျမ ပိုင္နက္၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သေဘာသဘာဝမ်ားကို တျခားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ပ့ံပိုး ကူညီမႈျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ အား သာခ်က္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္အေထာက္အကူျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ကမာၻ႕စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤသည္ ဒီမုိကေရစီအုတ္ျမစ္အား မထိခိုက္မပ်က္စီးေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးက ရႈပ္ေထြးေသာအျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻ႕စီးပြားေရး ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းညႇိေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ယေန႔ေခတ္အစိုးရမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလိုအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳ တင္ ျပသည္။

စီးပြားေရးဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကို ကိုင္တြယ္ရာ၌လိုအပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၌ပါ တြင္က်ယ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အျခားက႑မ်ားကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိးတက္ခိုင္မာေစျခင္းအေပၚ မူတည္ေန သည္။

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *