ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (၁)

ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (၁)

ဆရာႀကီးဂူလန္၏အျမင္

ဂူလန္အျမင္အရ ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ ျပည္သူက ျပည္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္၍ ျပည္သူကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းႏွင့္မတူဘဲ ျပည္သူကိုယ္စားအုပ္ခ်ဳပ္သူကို ေရြးခ်ယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၌ အမ်ားဆႏၵထက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ဦးစားေပးရသည္။ တစ္ဖက္ တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏သေဘာထားႏွင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမ်ားဆႏၵအေပၚမူတည္၍ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္ လူမႈေရးသေဘာတရားကို သာ အႂကြင္းမဲ့မွန္ကန္သည့္ တန္ဖိုးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေပ။ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၌ ဝင္ဆံ့ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ လူ တစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္၍ အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳမူက်င့္ႀကံရမည္။ ဤသို႔ လူထု၏ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏သေဘာထားကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ညႇိ ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္ေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံတိုင္း၌ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈအႀကီးအေသးမ်ား ရရွိ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤစံႏႈန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိ၏ဌာေနအား အျပဳသေဘာရႈျမင္ၿပီး မိမိ ႏိုင္ငံကို မေဝဖန္လိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ “တူရကီႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္းမရွိ” ဟုေျပာလ်က္ ဂူလန္လႈပ္ရွားမႈက တူရကီသမၼတႏုိင္ငံအား ျဖဳတ္ခ်ရန္ႀကံစည္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲ ေနသူမ်ားကို ဂူလန္က တံု႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တူရကီ၏ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းသည္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏အဆင့္ကို လိုက္မီႏုိင္ရန္ တူရကီ၏ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တမႈစံ ႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ဟု တူရကီေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ဆရာႀကီးဂူလန္က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဘင္နဒစ္၏အျမင္

        ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဘင္နဒစ္က ဒီမုိကေရစီ၏ ႀကီးမားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတြင္ သစၥာရွိရွိ ေထာက္ခံၾကရန္ခရစ္ယာန္တုိ႔အားတိုက္တြန္းရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အားလံုးအနက္ “ဒီမုိကေရစီသည္သာ လူတုိင္း၏တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ လူအမ်ားစုအတြက္တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုးအာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ေသာ အစိုးရပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည္” ဟု ခံယူထားေသာေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၎ကို ေထာက္ခံသည္။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တမႈၾကား အျပန္အလွန္လြတ္လပ္မႈရွိၿပီး ၎ကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အခြင့္အေရး မ်ား အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုမ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား၊ အေရးမပါဟု သေဘာထားပစ္ပယ္ထားသူမ်ားကို အကာအ ကြယ္ေပးရန္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု လူတုိင္းအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း သူက ခံယူထားသည္။ လူ တုိင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာဘဝမ်ိဳး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အထူး
သျဖင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနသူတို႔အား တရားမွ်တစြာ ျပဳမူဆက္ဆံရန္မွာ ဒီမိုကေရစီအဓိကပန္းတုိင္တစ္ခုဟု ဆုိ ႏိုင္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘင္နဒစ္က လူတိုင္းႏွင့္လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းတုိင္းသည္ မိမိတို႔၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား (အသက္၊ အစာ၊ ေရ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင္ တျခားရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား)ကို ရရွိၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာအခါ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုက ေရစီ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝရရွိပါလိမ့္မည္ဟု ခံယူထားသည္။

Thomas MIchel

Peace And Dialogue In A Plural Society

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *