ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၂)

ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၂)

ဆရာႀကီးအမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းကို ေအာ္တုိမန္စနစ္အား ျပန္လည္အစားထိုးရန္ႀကိဳးစား ေနရသည္ဟုဆိုျခင္းအား ဆရာႀကီးက ျငင္းပယ္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားသည္ အနာဂတ္တုိးတက္မႈအေပၚတြင္သာ အေျခခံ ၍ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ ဆရာႀကီးက ေရွးေဟာင္း တူရကီ စကားပံုတစ္ခုကို ရြတ္ျပသည္။ “အကယ္၍ အေျခအေနသစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္မေနႏုိင္လွ်င္ အက်ိဳးဆက္က မ်ိဳးသုဥ္းပ်က္စီးျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္” ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေလ်ာက္ အတိတ္သမိုင္းကို ပစ္ပယ္ျခင္းျဖင့္ အစြန္းေရာက္မႈဘက္ယိမ္းယိုင္သည့္ အလားအလာရွိေၾကာင္းကို လည္း ဆရာႀကီးက ေထာက္ျပသည္။ အစဥ္အလာအရရိွခ့ဲေသာ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ လူငယ္ မ်ားအား ရုပ္ဝတၳဳသက္သက္ေပၚ အေျခခံသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး၊ အႏွစ္သာရမ့ဲသည့္ ပညာေရးမ်ိဳးျဖင့္ အႏၱရာယ္ စက္ကြင္းထဲသို႔ တြန္းပို႔ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေလးနက္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္အျမင္မ်ား၊ နက္ရႈိင္းသည့္ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေက်းဇူးတင္တတ္သည့္ဓေလ့၊ သို႔မဟုတ္ နာမ္ေရးရာတြင္ စိတ္ဝင္စားျခင္းစသည့္ ရုပ္မ့ဲတန္ဖိုးမ်ားကို ေခတ္သစ္ ပညာေရးက႑မွ ပစ္ပယ္လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ကမာၻ႕ေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ ကုန္ထုတ္မႈကိုသာ အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထုိသို႔ေသာ ပညာေရးစနစ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလုပ္ရရန္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီႏုိင္ေသာ္လည္း သူတို႔သည္စစ္မွန္ေသာ လူသား၏လြတ္လပ္ မႈကို ရရွိေစႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေၾကာင္း မေရရာေပ။

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွစ္ခုစလံုးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္ သစ္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးကုိသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး အႏွစ္သာရမ့ဲသည့္ပညာေရးကို အားေပးၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဩဇာအာဏာရွိသူတို႔က အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ဝန္ထမ္းကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ပညာတတ္မ်ားမဟုတ္ၾကေပ။ ဆရာႀကီးက “အကယ္၍ သင္တုိ႔က လူထုအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ထားလိုလွ်င္ ၎တို႔ကို ပညာေရးအတြက္ ဆာေလာင္ေစပါ။ ပညာေရးအားျဖင့္သာ မင္းမဲ့စရိုက္ဟူ သမွ်မွ ရုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ဟု အခုိင္အမာေျပာသည္။

လူမႈဘဝ၌ တရားမွ်တမႈအတြက္ လမ္းခင္းေပးလိုလွ်င္ အားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝ ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ထုိပညာေရးစနစ္မ်ိဳးက လူတို႔ အား သူတစ္ပါး၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတတ္သည့္ ျပည့္စံုျပည့္ဝေသာ နားလည္မႈႏွင့္ သေဘာထားႀကီးမႈ တို႔ကို ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ပင္ ဆရာႀကီးဂူလန္၏အျမင္အရ ထုိပညာေရးစနစ္မ်ိဳးသည္ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရံုမက ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဟန္႔တားေစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ ဆည္းေစရာ ေရာက္လိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ တျခားသူအေပၚ သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာသေဘာထားျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ လူ႔ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ လူတို႔အား မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ အေကာင္း အဆိုးခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈဘဝတရားမွ်တေရး ႏွင့္ သေဘာထားႀကီး ေရးတုိ႔တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စံႏႈန္းတန္ဖုိးမ်ားရယူတုိးပြားေစပါက ၎တို႔သည္ အက်ိဳးရွိေသာ ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစမည့္ အေျပာင္းအလဲ၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ လာႏိုင္စြမ္းရွိလိမ့္မည္။

ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ယခင္မ်ိဳး ဆက္မ်ား၌ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားေပၚထြက္လာေအာင္ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ မေမြးထုတ္ေပး ႏိုင္ခ့ဲေသာ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ တီထြင္ႀကံဆမႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစ သည့္ အရင္းအျမစ္သည္ပင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရည္အေသြးမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္လ်က္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ရသည့္ လူတို႔သည္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုမျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ရံုမက လူမႈဘဝအေျပာင္းအလဲကိုလည္း မေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေပ။ ထုိအခါ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ လူမႈ ဘဝေမွးမွိန္ေသးသိမ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားျဖစ္လာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ဆရာႀကီးက “ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း၌ လူတို႔၏အေျခအေနသည္ လူမႈဘဝ၏ထူးျခားေသာ အရိပ္အေယာင္ကင္းလ်က္ ဝိညာဥ္မ့ဲခႏၶာ ကိုယ္ကဲ့သို႔ို႔ပင္ ျဖစ္သည္။” လႈပ္ရွားမႈမရွိေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းက အားအင္ခ်ိနဲ႔လာၿပီး အသုံးမျပဳေသာ စက္ကိရိယာအသုံးအေဆာင္မ်ား၌ သံေခ်းတက္လာသကဲ့သို႔ို႔ ရည္မွန္းခ်က္မရိွေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္လည္း လမ္းညႊန္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း လမ္းမွားေရာက္သြားတတ္သည္။ လမ္းျပ အျဖစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ အေျပာင္းအလဲလုပ္လို သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ၌ လူမႈအက်ပ္အတည္းအား ပို၍တင္းမာေစႏုိင္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရး၌ သင္းကြဲသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္သူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစ ၾကသည္။ ပညာေရးစနစ္မွ လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖုိးမ်ား ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္ ျခင္းမျပဳၾကေပ။

ယုတၱိေဗဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ နာမ္ေရးရာတုိ႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ရာ၌ နာမ္ေရးရာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အတူ သိပၸံေရးရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပါ ေပါင္းစည္းေပးလ်က္ သင္ၾကားေပးသည့္ စနစ္မ်ိဳးျဖစ္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေလ့မရွိၾကေပ။ ထုိသို႔ေသာ ပညာသမားမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို နိမ့္က်ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအသစ္မ်ား အလြယ္တကူ အစားထုိးေလ့ရွိၾကသည္။ ဆရာႀကီးက ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရာစုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေသာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံဆုိင္ရာ အေျခခံနာမ္ေရးရာ အားနည္းမႈႏွင့္ နည္းပညာကို စြဲလမ္းေစသည့္ ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမႈထက္ မည္သို႔ဦးစားေပးရမည္ကို နားလည္ ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

အကယ္၍ ပညာေရး၌ျပည့္စံုတိက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္လိုလွ်င္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးရန္ တာဝန္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ရလိမ့္မည္။ ဆရာႀကီးဂူလန္က ပညာေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရးတို႔ ကြဲျပားျခား နားေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ လူအမ်ားစုက ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပညာမွ်ေဝသင္ ၾကားေပးႏိုင္သူ အရည္အတြက္မွာ အလြန္နည္းပါးသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားသူမ်ားသည္ သတင္းအ ခ်က္အလက္မ်ားကို ေစတနာျဖင့္ မွ်ေဝသင္ၾကားေပးရာတြင္လည္း၊ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈအပိုင္းတြင္ လည္းေကာင္း ကြာျခားသည္။

ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူဟူသည္ ေစတနာပါပါ သင္ၾကားေပးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ေသြး ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုပံ့ပိုးသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရား တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ား၌ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ မိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ထိန္းမႈႏွင့္ တာဝန္သိစိတ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ေအာင္အား

ေပးအားေျမႇာက္ျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဆရာႀကီးက လစာရရွိေရးအတြက္ တာဝန္ေက်ရံုသက္သက္သာ သင္ ေပးေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ကိုယ္က်င့္တရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စိတ္မဝင္ စားဘဲ မ်က္ကန္းက တျခားမ်က္ကန္းမ်ားစြာကို ဦးေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

Thomas Michel

Peace And Dialogue In A Plural Society

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *