ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၃)

ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၃)

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆန္႔က်င္ေဝဖန္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ ပညာေရးစနစ္မွာ ဆရာႀကီးအေပၚ သိပၸံႏွင့္ဘာသာတရားကို မည္သည့္အခါမွ် ေပါင္းစည္းမေပးႏိုင္ သည့္ခါးသီးေသာ ရုန္းကန္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဆယ့္ကိုးရာစုမွ ႏွစ္ဆယ္ရာစုကာလအတြင္း ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးခ်၍ ဘာသာေရးႏွင့္ သိပၸံတို႔အား လမ္းခြဲေစသည့္ အယူအဆမွားတစ္ခုအေပၚ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးခ့ၾဲကသည္။

အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ၎တို႔ႏွစ္ခုသီးျခားစီျဖာထြက္ေစသည့္ ပညာေရးအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္ မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ေခတ္သစ္ ေခတ္ပညာသင္ၾကားေပးသည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဘာသာေရးကို အခ်ိန္ ျဖဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ၏အဟန္႔အတားအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ားၾကားတြင္လည္း ေခတ္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းထက္ ၎၏စစ္မွန္ေသာ အႏွစ္သာ ရအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးသူမ်ားရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၌ ခုိင္မာေသာ သိပၸံ ဗဟုသုတမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ား၌ ဘာသာေရးႏွင့္ နာမ္ေရးရာစံႏႈန္းတန္ဖိုးရိွျခင္းကို ေရရွည္ ျငင္းခုံလာခ့ၾဲကသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ သိပၸံၾကားတင္းမာမႈကို အဆံုးသတ္ေစမည္၊ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးယုတိၱမတန္ေသာ အဓိပၸါယ္မ့ဲစြပ္စြဲမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္လိမ့္မည္။ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏုိင္ရမည္ဟု ဆရာႀကီးက ခံယူထားသည္။ ထုိသို႔ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးေပၚထြက္လာရန္ ဆရာႀကီးက ပညာေရးတြင္ စနစ္သစ္တစ္ခုျဖင့္ အစားထုိးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္သည္။ ထုိစနစ္သစ္တြင္ ဘာသာ ေရးႏွင့္ သိပၸံေရးပညာဗဟုသုတကို ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ နာမ္ေရးရာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ စစ္မွန္ေသာ ဉာဏ္အလင္းရရိွႏိုင္ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္ရမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ႏွလံုးသားကို သိပၸံပညာႏွင့္နာမ္ေရးရာရႈေထာင့္အျမင္မ်ားျဖင့္ လင္းဝင္းေစၿပီး ၎ တို႔၏ အသိတရား၌ အက်ိဳးရွိေသာ သိပၸံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျမင္သာေအာင္လုပ္ရမည္။ လူသားဆန္မႈႏွင့္ဆိုင္ ေသာ အရည္အေသြးမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း၌ ေစတ နာပါပါ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားေပၚထြက္ေစရမည္။

လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး တြက္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေစရမည္။ လူမႈေရးအသိ၊ ကိုယ္က်င့္တရားတုိးတက္မႈ၊ သိပၸံအျမင္ႏွင့္ တက္ႂကြသည့္ နာမ္ေရးရာတိုးတက္မႈမ်ားအား စုစည္းထားျခင္းကို ေက်ာင္း၏ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းျဖင့္ စံျပ အတုယူဖြယ္ရာ၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုးရဲရင့္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေပၚထြက္ေစရမည္။ ဤပညာ ေရးဆုိင္ရာအေတြးအေခၚကို လက္ေတြ႕က်က်စမ္းသပ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းစနစ္မွာ ဆရာႀကီးဂူလန္ က အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚမူတည္၍ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေအာင္မည္သို႔ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္ကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ကိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။

ဆရာႀကီးေရးသားခ့ဲေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထပ္တလဲလဲ ေတြ႕ရၿပီး ၎တို႔အား နားလည္မႈမလြဲမွားမိေစရန္ အေသအခ်ာ ဆန္းစစ္ဖို႔လုိသည္။ ပထမအခ်က္ က နာမ္ေရးရာႏွင့္ နာမ္ေရးရာတန္ဖုိးမ်ားျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕က နာမ္ေရးရာဟုျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ ဘာသာေရးကို သာ တန္းျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္သည္။ ေခတ္သစ္ေလာကီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆိုင္ေသာ ဘာသာေရးသေဘာထား အျဖစ္ မွတ္ယူကာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာႀကီး၏ အဆိုပါေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္။

ဆရာႀကီးအေနျဖင့္ နာမ္ေရးရာတြင္ ဘာသာေရးကိုသာ အထူးျပဳသင္ၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္က်င့္ တရား၊ ယုတၱိေဗဒ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ဆရာႀကီးအေရးအသား၌ အဓိကအခရာအက်ဆံုးေဝါဟာရမွာ ေမတၱာတရားႏွင့္ သေဘာထားႀကီးမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္သည့္ေနရာတြင္ တိက်ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအျပင္ မတုိင္းတာ ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားရွိလာေအာင္လည္း ပညာေရး၏အဓိကတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားရမည္။

ဆရာႀကီးမၾကာခဏသံုးေလ့သံုးထရွိေသာ ေဝါဟာရတုိင္းအား ဆန္းစစ္ရန္လုိသည္။ ဆရာႀကီးကယဥ္ ေက်းမႈေဝါဟာရမ်ား၏တန္ဖိုးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုသည္ဟု မၾကာခဏေျပာေလ့ရွိသည္။ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားကိုပညာေရး၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စတင္ေျပာဆိုသည့္အခါ ဆရာ ႀကီးစကားကို လြဲမွားစြာအဓိပၸါယ္ေကာက္ၿပီး ေအာ္တုိမန္ေခတ္ကိုျပန္သူအျဖစ္ ဆန္႔က်င္ေဝဖန္ၾကသည္။ အက်ိဳး ဆက္အျဖစ္ ဆရာႀကီးအား တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား သို႔မဟုတ္ အေျခခံဝါဒီအျဖစ္ စြပ္စြဲၾကသည္။ ထုိစြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားမွာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးက ျငင္းပယ္ၿပီး ဤသို႔ ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးက တူရကီစကားအိရ္သီဂ်ာ(irtica) အဓိပၸါယ္မွာ အတိတ္မွမွတ္သားစရာမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ထာဝရကုိ မိမိ၏ပန္းတုိင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ ပန္းတုိင္ဟူသည္ နက္ျဖန္အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ထာဝရအတြက္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္က ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ မည္သို႔ေထာက္ပံ့ႏိုင္မည္ကို ေတြးေတာသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကုိ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေစ သည့္ အေရးအသားအေျပာအဆိုႏွင့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္မွ် ကြ်န္ေတာ္ မည္သည့္အခါမွ် မလုပ္ခ့ဲပါ။

သို႔ေသာ္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္အား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ကိုယ္ က်င့္တရားဆုိင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားအေၾကာင္းေရးသားျခင္း၊ ေခတ္ေပၚကန္႔သတ္မဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား စုစည္းပါဝင္ ေသာ အိရ္သီဂ်ာဟူေသာစကားလံုးကို ဘာသာေရးဟုေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အားအေျခခံဝါဒီ ဟုမစြပ္စြဲႏုိင္ ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံဆုိင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားအား ပညာေရး၌ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ အဆိုျပဳျခင္းသည္ တူရကီ ႏုိင္ငံ၏ရွည္လ်ားေသာ အတိတ္သမုိင္းကိုသတိရေစၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္က စံနမူနာယူရမည့္ အေျမာ္အျမင္မ်ား အတိတ္၌ ရွိေနေၾကာင္းကို ေထာက္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စံနမူနာမ်ားအစဥ္အလာအျဖစ္ရွိခဲ့ေသာ အတိတ္၌ရွိေၾကာင္းကိုေထာက္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ အတိတ္သမိုင္း၌ရိွခ့ဲေသာ အဆုိပါစံနမူနာေကာင္းမ်ား၌ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ပညာရပ္ မ်ား စုစည္းပါဝင္၍ ၎တို႔ကိုမစြန္႔ပစ္ႏိုင္ေပ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အတိတ္ကိုသာ မွီခိုၿပီးႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အျမင္က်ဥ္းမႈသာျဖစ္ၿပီး ဆုံးရံႈးမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အတိတ္၌ရိွခ့ဲ ေသာ ေအာ္တိုမန္အေမြအႏွစ္မ်ားအား ေခတ္မဆန္သည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္ေကာင္း ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ ဆရာ ႀကီးကမူ ထုိသို႔ လံုးဝပယ္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေခတ္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိေသာ ေရွးရိုး စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ပယ္ခ်သည္။ စံနမူနာယူရမည့္ မဂၤလာ ရွိ အေျမာ္အျမင္မ်ားစြာ ေရာေႏွာပါဝင္ေနေသာ အတိတ္သမုိင္းအား ေခတ္သစ္ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားက “အတိတ္ ေႏွာင္ႀကိဳးဟူသမွ်မွ ကင္းစင္ေရး”ဟုဆိုကာ လံုးဝအျမစ္ျဖတ္လိုၾကသည္။

Thomas Michel

Peace And Dialogue In A Plural Society

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *