ပညာေရးအားျဖင့္သာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္

ပညာေရးအားျဖင့္သာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္

တူရကီစကားလံုး “အေျခခံဝါဒီ” သို႔မဟုတ္ “တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ အသံုး အႏႈန္းျဖင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္အား အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ မၾကာခဏ ေဝဖန္သည္ကို သူက အစဥ္ျငင္း ပယ္ေလ့ရွိသည္။ “ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ အစဥ္အလာထိန္းသိမ္းစို႔”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ သူက ရွည္ လ်ားေသာ အတိတ္သမုိင္းကို သတိရေစၿပီး ၎၌ေခတ္သစ္လူတို႔ အတုယူဖြယ္ ပညာအေျမာ္အျမင္မ်ား စုစည္းပါဝင္ေနသည္ဟူ၏။ ထိုသို႔ ဉာဏ္ပညာမ်ား စုစည္းထားေသာေၾကာင့္ အတိတ္သမိုင္းကို စြန္႔ပစ္မထား သင့္ေပ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ အတိတ္သမုိင္းပံုစံအတုိင္း ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစား ျခင္းသည္ အျမင္က်ဥ္းရံုမက ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္။ ဂူလန္ကအတိတ္ကာလရွိ ေအာ္တုိမန္ အေမြအႏွစ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးရန္ႀကိဳးစားျခင္းကို ဆန္႔က်င္သလို ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆုန္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းကိုလည္း ထပ္တူထပ္မွ် ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္။ ဆရာႀကီးဂူလန္က အတိတ္ကာလကို ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားေပါင္း စပ္ပါဝင္ေနသည့္အရာအျဖစ္ သေဘာထားေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ပညာရွင္တခ်ိဳ႕က “အတိတ္ေႏွာင္ႀကိဳးမွန္သ မွ်မွ လံုးဝလြတ္လပ္ရန ္၎တုိ႔ကို အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္း”ရန္ လိုလားၾကသည္။

အဆိုပါအတိတ္သမိုင္း၏ အေမြအႏွစ္မ်ားတြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေရစီးေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အႏွစ္သာရ ေပ်ာက္ဆံုးေစသည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားပါဝင္ၿပီး ၎တို႔ကို ျပန္လည္အစားထိုးႏိုင္မည္မဟုတ္သည္ကို သံသယျဖစ္ စရာမလိုေပ။ သို႔ေသာ္ အစဥ္အလာ၌ရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ လူသားဆန္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို မ်ိဳးဆက္ သစ္၏အနာဂတ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အလို႔ငွာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီးမွ အတည္ျပဳရမည္။

ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ “ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား အသံုးျပဳၿပီး လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားအား အကဲျဖတ္ရန္”ပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏အေတြးအေခၚသည္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ မြတ္စလင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အနာဂတ္တုိးတက္ေရးအတြက္ ေဘာင္ကန္႔သတ္ထားသည္ မဟုတ္ဘဲ လူသားအားလံုး၏အနာဂတ္ အက်ံဳးဝင္ေနသည္။

သူ႔ပညာေရးအျမင္ကို သူ၏ဘာသာေရးတာဝန္ဝတၱရားေက်ပြန္မႈအားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားၿပီး ဘာသာေရး သြန္သင္မႈ၌ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားေသာ အျမတ္တႏိုးထားဖြယ္ရာ လူ႔တန္ဖိုးအားျဖင့္ အနာဂတ္ကမာၻသစ္ဆီ တက္ လွမ္းႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဤသည္ကို သူက ဘာသာေရးျပန္လည္လန္းဆန္းထြန္းကားျခင္းဟု ျမင္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ား၌ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ အစဥ္အ လာအရရွိခဲ့ေသာ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကိုလည္း အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းခဲ့ၾကသည္။ အသစ္အဆန္းဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေတြးအေခၚ၊ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အမွန္တရားသ ေယာင္ေယာင္ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မွာ လာမည့္ရာစုသစ္သည္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားကို အေလးေပးေသာရာစုႏွစ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ လန္းဆန္းသစ္လြင္ၿပီး အေတြးအေခၚသစ္မ်ား ျပန္လည္ထြန္းကားမည့္ရာစုႏွစ္အျဖစ္ သက္ေသထူလိမ့္မည္ဟု ဂူလန္က မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးဂူလန္အဆိုအရ ပညာေရးသည္ လူသားတို႔၏ရုပ္နာမ္ရႈေထာင့္ႏွစ္ခုစလံုးကို တန္ဖိုးစံႏႈန္းအ ေျခခံသည့္ စည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးလ်က္ လူ႔ေဘာင္၌လုိအပ္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား အစပ်ိဳး လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား ေမြးထုတ္ရန္ ဦးတည္ေစသင့္သည္။ ဘက္စံုတိုးတက္ေရး အေျချပဳပညာေရးစနစ္၏ သေဘာသဘာဝမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ပါဝင္ရမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို တင္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ေစၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ အားေပးျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္သေဘာထား ကိန္းဝပ္ေစ ျခင္းတို႔ျဖင့္ လူ႔ေဘာင္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ ေအာင္ သြန္သင္ေပးရမည္။

ဆရာႀကီးက “ကမာၻႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ဦးစြာေျပာင္းလဲႏုိင္ရမည္။ တျခားလူတို႔အား ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ ေလာကီခရီးစဥ္ဘက္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ မိမိတို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ရွိ ေသာ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ၊ နာက်ည္းမႈ၊ မနာလိုမႈ၊ ဝန္တုိမႈမ်ားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစၿပီး အျပဳအမူ၊ အေျပာ အဆုိမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမႈအလံုးစံုျဖင့္ အလွတန္ဆာဆင္ေပးႏိုင္ရမည္”ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ပို၍ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာရလွ်င္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျဖစ္ေပၚသည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဘက္ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဆရာႀကီး အဆိုျပဳတင္ျပထားသည့္ ပညာေရးစနစ္သစ္က အဆိုပါအခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏိုင္ငံတုိင္း၏တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးအပါဆံုးအဓိက ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ပညာေရးစနစ္ကို ရုပ္ပိုင္းတိုးတက္ေစသည့္အသိပညာႏွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈသက္သက္ေပၚအေျခမခံဘဲ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၌ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ သြန္သင္သည့္နည္းစနစ္ေပၚအေျခခံခဲ့ပါမူ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ် ႏုိင္ၿပီး အၾကပ္အတည္းအလံုးစံုအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ကမ္းလွမ္းႏိုင္လိမ့္မည္။ ဂူလန္အျမင္အရ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ရုပ္နာမ္လိုအပ္ခ်က္အလံုးစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာပညာေရးစနစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း၌ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

Thomas Michel

Peace And Dialogue In A Plural Society

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *