ဂ်ပန္တို႔၏အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း (ေဇာ္လူ/မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး)

ဂ်ပန္တို႔၏အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း (ေဇာ္လူ/မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး)

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ ရာစုသည္ ၿပိဳကဲြပ်က္စီးသြားေသာ စိတ္ကူးယဥ္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ သည္။ ေမာ္စီတုန္း လမ္းစဥ္ကိုလိုက္မိေသာ တရုတ္ျပည္၊ နာဇီ ဂ်ာမနီ၊ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ၊ တာလီဘန္ အုပ္စိုး ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံႏွင့္၊ ဖက္ဆစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား ပါဝင္ခဲ့သည္။

ကမာၻစစ္အတြင္းက စစ္ဝါဒီမ်ားႀကီးစိုးေသာ ကာလတစ္ခုကလဲြလွ်င္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕အလယ္၌ သိသိသာသာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာႀကီးကို ယခုထက္တိုင္ အေတြးနယ္က်ယ္ေအာင္ လုပ္ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ အားထားေနရၿပီး ၁၈၅၃ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံခြင့္ရခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ရုရွားႏုိင္ငံကို စစ္ပဲြ၌ မည္သို႔တိုက္ခိုက္အႏုိင္ယူခဲ့ပါ သနည္း။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက အႀကီးအက်ယ္ ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အေရာက္၌ လူတိုင္း သတိထားမိေလာက္သည္အထိ မည္သို႔အံ့ဘနန္း စီးပြားေရး တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာ ခဲ့ပါသနည္း။

တစ္ခိ်န္က ကမၻာေပၚတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အရက္စက္ဆံုး စစ္ဝါဒီမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဘဝမွ ယခုအခါ လက္နက္တပ္ဆင္ထားရန္ကိုပင္ လက္မခံဘဲ မၾကာေသးမီကမွ ၎၏ တပ္ဖဲြ႕ ဝင္မ်ားကို ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖဲြ႕မ်ားထဲတြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သေဘာတူ ညီခဲ့သည္အထိ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ဘယ္အရာက ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးခဲ့သနည္း။

အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနႏုိင္စြမ္း (The ability to adapt)

၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်ေရေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ပယ္ရီ (Commondore Perry)၏ ေရတပ္ဖဲြ႕ အီဒို (တိုက်ဳိ)ပင္လယ္ေအာ္ [Edo (Tokyo) Bay] သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါမွသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းမရိွဘဲ ေနလာခဲ့ရာက ႏုိးထလာခဲ့သည္။

ေမဂီ်မင္းဆက္သစ္ (new Meiji dynasty) က ေရွးေခတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားဆီသို႔ ျပန္လွည့္သြားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ၎သည္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ အသိပညာသစ္မ်ား ရွာေဖြ ေလ့လာသြားၿပီး ဓေလ့ထံုးစံေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ဤသို႔ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ေျပာင္းလဲေစမည့္ ေန့ရက္မတိုင္မီကပင္ ထိုစဥ္က အုပ္စိုးေနေသာ တိုကူ ဂါဝါမင္းဆက္ (Tokugawa dynasty)သည္ သိသာထူးျခားသည့္ လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ အေျခခံအုတ္ ျမစ္ကို ခ်ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။

ဥပမာ – ၎တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အထက္တန္းလႊာအသိုင္းအဝိုင္းကို အုပ္စိုးထားသည့္ ရိုးရာစစ္ သည္ရဲမက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆာမူရိုင္း (Samurai)မ်ားကို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လာေအာင္ စည္းရံုးကာ အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားရရိွၿပီး ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရေသာ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

သို႔ျဖင့္ ၎တို႔သည္ အစိုးရအရာရိွမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ၎တို႔ထဲမွ တာဝန္ခံျဖစ္သူသည္ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္မွသာ ၎တို႔က အမွန္တကယ္ သစၥာေစာင့္သိၾကေပသည္။ မိ်ဳးႏြယ္စုတစ္ခု၏ အႀကီးအမွဴးတစ္ဦး တည္းကိုသာ အႂကြင္းမဲ့ သစၥာေစာင့္သိသည့္ အစဥ္အလာလည္း အဆံုးသတ္သြားရသည္။

စစ္သည္၊ လယ္သမား၊ လက္မႈပညာသည္ႏွင့္ ကုန္သည္ဟူေသာ လူတန္းစားအလႊာေလးမိ်ဳးကိုလည္း ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖင့္ လူတို႔အား မိမိတို႔ဘဝလမ္းခရီးကို မိမိတို႔ စိတ္တိုင္းက်လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြခြင့္ေပးထား သည္။

ယခင္စစ္သည္ အထက္တန္းလႊာသည္ ဤကိစၥေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာအေၾကာင္း မရိွေခ်။ အေၾကာင္း မွာ ယင္းအဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို တာဝန္ယူႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အသိပညာရိွသူမ်ားမွာလည္း ၎တို႔ တစ္လႊာ တည္းတြင္သာ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔အားလံုးသည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမရိွေခ်။ အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔ ဖယ္ထုတ္ခံထားရသည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔တြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

တိုးတက္လာသည့္ လူမႈေရး၊ ေရြ႕ရွားႏုိင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔လာမႈေၾကာင့္ ဤအေျပာင္း အလဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို အားလံုးက အထူးသျဖင့္ ယခင္အထက္တန္းလႊာ အသိုင္းအဝိုင္းက ႀကိဳဆို ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ ထြန္းသစ္စ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေမဂီ်မင္းဆက္အာဏာရလာသည့္အခါ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ ေနာက္ဆံုးအႂကြင္းအက်န္အနည္းအက်ဥ္းကို ကန္႔ကြက္သူဟူ၍မရိွဘဲ အလ်င္အျမန္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပို၍ အေရးပါလာသည့္အခ်က္မွာ ယခင္အထက္တန္းလႊာသည္ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ကို ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ သစၥာ ခံလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာလာသည့္အခါ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဥေရာပႏွင့္အေမရိကသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး ႏုိင္ငံ ျခား ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီအသိပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူေစခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးထြက္ခြာၿပီး စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ထံ သြားေရာက္ေလ့လာကာ ၎တို႔အတြက္ အကိ်ဳးအျမတ္ရိွမည္ဟု ထင္ရသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူ လာခဲ့ၾကသည္။

မၾကာမီကာလမွာပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ စူးစမ္းလိုစိတ္ျပင္းျပေသာ လူမိ်ဳးတစ္မိ်ဳးေနထိုင္ရာႏုိင္ငံအျဖစ္ ဂုဏ္သတင္း ေမႊးလာေလေတာ့သည္။

ႏွစ္ ၅ဝ မျပည့္မီကာလအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ တစ္ခိ်န္က ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို အလြန္ေၾကာက္ၿပီး စစ္ဘုရင္မ်ားတန္ခိုးထြားေသာ အထီးက်န္ႏုိင္ငံဘဝမွ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ မေတြ႕ဖူးသည့္ အရာမွန္သမွ်ကို စူးစမ္းလို စိတ္ျပင္းျပလြန္းသျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကပင္ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေလသည္။

ပညာေရးႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳအေျချပဳ အသိပညာ(Education and experience-based knowledge)

ေမဂီ်ေခတ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္မျပန္႔ပြားမီကပင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားဟု သိထားၾက သူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔ ခရီးလွည့္လည္သြားေရာက္ၾကၿပီး တိုးတက္ တီထြင္ထားေသာ ျပည္ တြင္းျဖစ္လယ္ယာစိုက္ပိ်ဳးေရးသံုး စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို လယ္သမားမ်ား ပိုမိုအက်ဳိးရိွစြာ အသံုးျပဳတတ္ လာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ထိုသတင္းကိုလည္း လယ္သမားထု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွေစရန္ ပံုနိွပ္ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားက လယ္ယာသံုးကိရိယာသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္သစ္မ်ား အသံုးျပဳပံုကို လယ္သမားမ်ားအား ျပသ ၾကသည္။

ယခင္ထက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ အစဥ္အလာ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ကာ ပိုမိုအကိ်ဳးသက္ေရာက္ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို သေဘာေပါက္ လက္ခံလာၾကသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ျခင္း(Entrepreneurship)

၁၈၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ၎၏ ေရွ့ေျပးစမ္းသပ္စက္ရံုမ်ားကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၎တို႔အား သီးသန္႔လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ အျခားအခြင့္ထူးမ်ား ေပးအပ္ျခင္းအျပင္ ၎တို႔၏ေငြလံုးေငြရင္း မတည္ရန္ပံုေငြ တခိ်ဳ့တစ္ဝက္ကို မၾကာခဏ ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ အမိ်ဳးသားအကိ်ဳးစီးပြား အလို့ငွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္မႈကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳခဲ့သည္။

၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြရန္ အလို႔ငွာ လယ္ယာစိုက္ပိ်ဳးေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ ေက်းလက္ေန ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားသည္ လခစားအလုပ္အကိုင္မ်ား ရွာေဖြ ရန္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ အလံုးအရင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။

လုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမားေလ့ရိွၿပီး လုပ္ခလစာမွာလည္း နည္းပါးသည္ႏွင့္ ၾကံဳ ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားထက္ ပိုေကာင္းေသာ ဘဝအဆင့္အတန္းတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရရန္ဟူေသာ ျပင္းျပသည့္ အလိုဆႏၵေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ လာျမဲတိုင္းလာေနၾကသည္။

ထို႔ျပင္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားထဲတြင္ ၎တို႔ဖတ္ရႈရသည့္ အေမရိကန္တို႔၏ အသက္ေမြးမႈပံုစံကို ၎တို႔က ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားလိုသည္။

သို႔ျဖင့္ ၎တို႔၏ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းၾကသည္။ ပညာသင္ယူၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထူေထာင္လာၾကသည္။

တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း
(Realistic planning based on accurate data)

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမွာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ မည္မွ်အခိ်န္ၾကာျမင့္မည္ကို ျပည္သူမ်ား သိရိွေစ ရန္ ၾကိဳတင္စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ ၁၇ ရာစုကပင္ စိုက္ပိ်ဳးေရးက႑တြင္ ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြး ေႏြးေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉ ရာစု ႏွစ္ဆန္းပိုင္း အေရာက္တြင္ စိုက္ပိ်ဳးေရးနည္းပညာရွင္မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား အား ၎တို႔ ဘာလုပ္ခဲ့သည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မွာ ဘာဆိုသည္ကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းျပဳစုသိမ္းဆည္းထားရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရိွၾကသည္။

သို႔မွသာ ၎တို႔၏ ယခင္ႏွင့္ယခု အကိ်ဳးရလဒ္မ်ားကို နိႈင္းယွဥ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ယာယီစက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြပ္ကဲေရး၊ သိပၸံနည္းက် စီမံခန္႔ခဲြေရး သေဘာတရားမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရိွေရး၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စံခိ်န္စံညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစဲြမႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ လုပ္ငန္းခဲြမ်ားထားရိွေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ဂ်ာမန္တို႔၏မူကို အေျခခံလ်က္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္အဆိုင္ ကုန္က် စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ျခင္းမျပဳဘဲ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဈးနႈန္းကို တစ္ေျပးညီညိွနိႈင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကား အျမတ္အစြန္းရရန္မဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွလာေအာင္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တီထြင္ရန္ျဖစ္သည္။

အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္မွာ သမိုင္းအဆက္အစပ္ ခိုင္ျမဲေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၂ဝျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၃ဝျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားက ဦးစြာ ပံုစံထုတ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဆဲရိွၿပီး ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အားၾကိဳး မာန္တက္ လုပ္ကိုင္ၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္တို႔၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒသည္ ၎တို႔၏ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း အလိုက္ ျပဳျပင္လိုစိတ္ရိွမႈတို႔တြင္ အရင္းခံၿပီး ဂ်ပန္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ အျခားထူးျခားေသာ အရည္အေသြးတစ္ ရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရိွေခ်။

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းက စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အစိုးရ (Women and government)

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေစာေစာပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ အေရးပါသည့္အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ သည္။ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ ထူေထာင္လာၾကသည့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားကို အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္အား ျဖင့္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အစိုးရကလည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္တို႔၏ လူေနမႈဘဝကို ျမွင့္တင္ရာ၌ ကိ်ဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ၊ စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ အေမရိကန္လူေနမႈပံုစံမိ်ဳးကို အသားေပးေဖာ္ထုတ္ရန္ အစိုးရက မူဝါဒ မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အသစ္အဆန္းမွန္သမွ်ကို လူအမ်ားေျပာင္းလဲသံုးစဲြၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ကေလးကစားစရာမွစ၍ အစားအစာ၊ အဝတ္အထည္၊ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္ စံုလင္လွသည္။ ဤမူဝါဒမွာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။

၎က အမိ်ဳးသမီးမ်ားကို အိမ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္သာ အစဥ္လံုးပန္းေနရသည့္ လူရာမဝင္ေသာ အိမ္ရွင္ဘဝ မွလြတ္ေျမာက္ေစရံုမွ်မက အလုပ္သမားအင္အားစုႀကီးထဲသို႔ အမိ်ဳးသမီးမ်ား အလံုးအရင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ရလာ ျခင္းေၾကာင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝအဆင့္အတန္းပါ ျမင့္မားလာေစသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခင္က အမ်ဳိးသားမ်ားသာ လႊမ္းမိုးထားခဲ့သည့္ ပညာေရးႏွင့္ အားကစားစသည့္ နယ္ ပယ္မ်ားတြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား ေနရာယူလာႏုိင္ၾကသည္။

ဤအေျခအေနက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ဖခင္ဦးေဆာင္ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အစဥ္အလာအရ က်ား၊ မ အဆင့္ အတန္းခဲြျခားမႈမ်ားကို စိန္ေခၚရာေရာက္ေနမွန္း သတိျပဳမိၾကေသာ္လည္း အစိုးရက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းခဲြျခားမႈျဖစ္ေစ၊ က်ား မ အခြင့္အေရး ခဲြျခားမႈျဖစ္ေစ လံုးဝမရိွေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ အျမင္ေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ရိွေစ အစိုးရ၏အျပည့္အဝအားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းသစ္မ်ားသည္ ဆက္ လက္၍ စီးဆင္းခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ပအယူအဆမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးလာျခင္း
(Adaption of foregin concepts and methods)

၁၉၄၅ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္တို႔ စစ္ရံႈးၿပီး တိုင္းတစ္ပါးလက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရသည့္အျဖစ္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သည္ ၎၏အစဥ္အလာကို မလိုက္နာမႈ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သို႔မဟုတ္ ရွင္တိုဘာသာဝင္တို႔၏ အေျခခံမူမ်ားကို ေသြဖည္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအလားတူ အေတြးအေခၚမ်ားကို လဲႊဖယ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ဟု အျပစ္ပံုခ်ျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။

ထိုအစား ဂ်ပန္ဧကရာဇ္က ႏုိင္ငံပိုင္အသံလႊင့္ဌာနမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ဂ်ပန္တစ္မ်ဳိးသားလံုး ေပါင္း စည္းၾကၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္တန္းတူ တိုးတက္လာေရးအတြက္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ ေရးတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားၾကရန္ ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကလည္း နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ကိုရီးယားစစ္ပဲြအတြင္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ၎၏တပ္ဖဲြ႕မ်ားအတြက္ ရိကၡာေထာက္ပံ့သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၎၏နည္းပညာႏွင့္ အကူအညီ မ်ားကို စတင္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလည္း ၎တို႔ထံမွ အကိ်ဳးအျမတ္ရရိွရန္ လက္စားေခ်လိုစိတ္ျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အကိ်ဳးခံစားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အေရာက္၌ ကမာၻ႕ေဈးကြက္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ ေတာ္ကားမ်ား အလံုးအရင္း ေနရာယူလာႏုိင္ျခင္းမွာ ဂ်ပန္တို႔၏အံ့မခန္းေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျပာပံုဘဝမွ တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္လာရျခင္းမွာ ၎၏ မူဝါဒ သစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းညႊန္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနက ၎၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးစ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဈးကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမေရာက္ေသးမီ ဂ်ပန္ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ကုန္ပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္မလာႏုိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္သည့္ အလြတ္သေဘာ နည္းဥပေဒ အမ်ားအျပား ကို ေရးဆဲြသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အဓိက အားေပးေထာက္ခံသူႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳသူ ဆာဟားရိွ ရီွေဂးရု (Sahashi Shigeru) သည္ ဆင္းဂါးအပ္ခ်ဳပ္စက္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႏွင့္ IBM ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ရာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ယွဥ္ရလို့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ထဲမွာ သိမ္ငယ္တယ္လို႔ မခံစားမိပါဘူးဗ်ာ။ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အခိ်န္နဲ႔ေငြပဲလိုပါတယ္” ဟုပင္ IBM ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္ကို သူက ေျပာလိုက္ေသးသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြန္အ ကံြ် ထုတ္လုပ္မႈတို႔ ရိွလင့္ကစား ဖြံ႕ၿဖိဳးစ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသစ္မ်ား နစ္နာမသြားေစရန္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပးရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ သည္။

၁၉၆ဝျပည့္ဝလြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပးျခင္း ျဖင့္ က်ေရာက္လာႏုိင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အလို႔ငွာ မက္လံုးေပး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒတစ္ ရပ္ကိုေရးဆဲြခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမိ်ဳးသားစီးပြားေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အခက္အခဲသစ္မ်ားႏွင့္ ေနသားတက်ျဖစ္သြားေစရန္ လွည့္သာေျပာင္း သာရိွေရး ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေအာင္ တမင္ၾကံရြယ္၍ ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔မွ သာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈတစ္ရပ္ကို ေတြ႕ရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ နႈန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းရန္ ၾကိဳးစားေနေသာ အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူမ်ား ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထား ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထဲသို႔ ကုမၸဏီသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ကို မလိုလားသျဖင့္ စိတ္ပ်က္သြားေအာင္ ေျပာဆိုေလ့ရိွၾကသည္။

ယင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုစဥ္က ျပင္ပစီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အေနာက္ဂ်ာမနီတို႔ႏွင့္ အဆင့္ညီေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း အေဆာက္အအံုတစ္ခု ထူ ေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ဤမူဝါဒသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္မႈရလာခဲ့သည္။

ထိုမွ်မက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို စက္မႈႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေစရန္ အလို႔ငွာ အျမတ္အစြန္းမ်ား အနက္ မ်ားျပားသည့္ ေငြပမာဏတစ္ရပ္ကို အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာသစ္ေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္ ျပန္လည္ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။

အခိ်န္ကို စီမံခန္႔ခဲြမႈ(Time Management)

အခိ်န္ကို စီမံခန္႔ခဲြမႈသည္ ေခတ္မီစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ အေျခခံက်လွသည္။ အေၾကာင္းမွာ မည္သည့္စက္မႈလုပ္ငန္း တာဝန္မိ်ဳးမဆို ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အခိ်န္ကာလအလိုက္ အစီ အစဥ္တစ္ရပ္အတြင္း တိက်စြာ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚမူတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အရာရာသည္ ေနသားတက်ရိွေနရမည္။ သို႔မွသာ ၎ကိုမွန္ကန္ သည့္ အခိ်န္တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ထိေရာက္မႈရိွေစရန္အတြက္မူ အဆင့္တစ္ခုစီကို မည္မွ်အခိ်န္ယူ ေဆာင္ ရြက္ရမည္မွန္း လူအမ်ားက သိေနရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွးအစဥ္အလာ ဂ်ပန္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ အခိ်န္ကို ဘံု ဆိုင္ပစၥည္းအျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူတို႔သည္ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားကို ထိုနည္းလမ္းအတိုင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အျခားသီးႏွံတစ္မိ်ဳးမိ်ဳးကဲ့သို႔ပင္ ဆန္စပါးကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္သည့္အခိ်န္တြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပိ်ဳးကာ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခိ်န္တြင္ ရိတ္သိမ္းၿပီး မိသားစုကို ေကြ်းေမြးရန္ ေရာင္းခ်ရသည္။ အခိ်န္၏ တန္ဖိုးကို ေကာင္း စြာသိရိွထားၾကၿပီး မိသားစုတစ္စုခ်င္းသာမက တစ္ရြာလံုးႏွင့္ပါ ဆက္စပ္ေနသည္။ အကယ္၍ အခိ်န္ကို တန္ဖိုး မထားမိပါက ယင္းမိသားစုလယ္ယာသည္ အကိ်တ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည့္ ဤပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလြယ္တ ကူ အေရးနိမ့္သြားႏုိင္သည္။

ထိုသို႔ျဖစ္သြားပါက မိမိ၏ဘိုးေဘးမ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာညိွဳးႏြမ္းေစသည္ဟု ရႈျမင္ၾကၿပီး မိသားစုတစ္စု လံုး မိမိအသိျဖင့္ ရြာမွ ထြက္ခြာသြားရေလ့ရိွသည္။ ဤစိတ္ေနသေဘာထားသည္ ဂ်ပန္လူမိ်ဳးမ်ား၏ ဘဝတြင္ ထူးျခားသည့္ အမွတ္သေကၤတတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနဆဲပင္။

ပထမကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခိ်န္ ၁၈ နာရီဆိုသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား မ်ားအား လုပ္ခအလံုအေလာက္ေပးပါက လိုလိုလားလား လက္ခံေလ့ရိွၾကသည္။ ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔အား အခိ်န္ပိုဆင္းခြင့္မေပးပါဟု တိုင္တန္းမႈမ်ား မၾကာခဏၾကံဳရတတ္သည္။ ဤသည္မွာ အစဥ္အလာအရ ဂ်ပန္ လူမိ်ဳးမ်ားသည္ အားလပ္ခိ်န္ထက္ ဝင္ေငြကို ပိုမက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဂ်ပန္တစ္ႏုိင္ငံလံုးသည္ လံု႔လဝီရိယ အကိ်ဳးကို ေကာင္းစြာခံစားခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သည္ ရပ္ရြာလူထုကို အဓိကထားသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကလည္း အျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ပံုတူကူးယူ၍မရႏုိင္ ေသာ အေလ့အထမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားသည္။

ယင္းတို႔မွာ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရန္ဘက္မ်ားသဖြယ္ သေဘာ မထားဘဲ လက္တဲြေဖာ္မ်ားကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ားအၾကားတြင္ လည္း တစ္ဖက္က အျခားတစ္ဖက္ကို ဥပေဒကို ကိုင္စဲြမထားဘဲ အေလွ်ာ့ေပးလာေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္းမိ်ဳးမရိွဘဲ လက္ခံႏုိင္သည့္ ပဋိညာဥ္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီၾကျခင္း၊ မိမိတစ္ဦးတည္း အကိ်ဳးထက္ အမ်ားအကိ်ဳးကို ၾကည့္၍ တက္ညီလက္ညီစိတ္တူကိုယ္တူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမွင့္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ (Conclusion)

သယံဇာတဟူ၍ လံုးဝမရိွသေလာက္ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၎၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ သယံဇာတ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုသည့္ အေရအတြက္ အေပၚ မီွခိုေနရသည့္ နည္းလမ္းမိ်ဳးကို ဘယ္အခါကမွ် က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းမရိွေခ်။

ကမၻာႏွင့္ မဆက္ဆံဘဲ မိမိတစ္ႏုိင္ငံတည္း သီးျခားေနထိုင္သည့္ ကာလအဆံုးသတ္သြားၿပီးေနာက္ မိမိ တို႔ႏုိင္ငံသည္ စက္မႈထြန္းကားသည့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္ မည္မွ်အားနည္းေနမွန္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ ထိုစက္မႈအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိုေနာက္တြင္ ၎တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ႏုိင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို စတင္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း တသမတ္တည္း မထားဘဲ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အလွည့္အေျပာင္း လုပ္ေပးေလ့ရိွသည္။

ယင္းမဟာဗူ်ဟာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ အေျပာင္းအလဲမွန္သမွ်တို႔ကို ၎တို႔ဘာလုပ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ မည္သို႔ေသာအခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္ကို လက္ေတြ႕က်က် ေဝဖန္ဆန္းစစ္ၿပီးမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။

လိုရင္းကိုေျပာရလွ်င္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ၎တို႔၏ အမွားအယြင္းမ်ားထဲမွ သင္ခန္းစာကို ၾကိဳးစားသင္ယူ ရန္ျဖစ္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ရွက္ရံြ႕ျခင္းမရိွၾကေခ်။ ဂ်ပန္တို႔ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရသည့္ အဓိက က်ေသာ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို မည္သည့္အခိ်န္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သို႔မ ဟုတ္ ျပန္လည္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည္ကို သေဘာေပါက္ႏုိင္စြမ္း၊ ဘယ္အရာကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ ၎ကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ျပည္သူအမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူလိုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးႏုိင္ေစရန္ အျမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္တိုင္းထြာေစျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၎တို႔ ႏုိင္ငံဘာျဖစ္ႏုိင္သည္ကို လက္ေတြ႕က်က် ျမင္ႏုိင္စြမ္းရိွသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္၊ စက္မႈထြန္းကားေသာ ေခတ္မီလူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြက္ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ၿပီး အေျခခံတစ္ရပ္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ ပညာေရး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း၊ အရည္အေသြးကို တန္ဖိုးထားမႈ၊ လက္ရိွနည္းပညာကို ပစၥည္းသစ္မ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲအသံုးခ်တတ္မႈတို႔အရ မိမိတို႔ႏုိင္ငံကို အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ ခြင့္ရရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္လိုသည့္ ဆႏၵျပင္းျပေနၾကေသာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ သည္မွာ အျခားႏုိင္ငံအမ်ားအျပားထက္ ထူးထူးျခားျခား ကံေကာင္းျခင္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည္ (Made in Japan) ဟူေသာ စာတန္းကို ေတြ႕ရသူတစ္ဦးသည္ ၎ကို ရယ္စရာဟု သေဘာထားခဲ့သည္။

ယခုအခါ၌ ထိုစာတန္းကို မည္သူကမွ် ရယ္စရာဟု မျမင္ၾကေတာ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ဤစာတမ္းသည္ အရည္အေသြေကာင္းၿပီး ေခတ္အမီဆံုးနည္းပညာႏွင့္ အစြမ္းထက္မႈတို႔ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။

ရည္ညႊန္း

Jay Willoughby ေရးသားေသာ

The Japanese Path To National

Development ကို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

Related Post

5 Reasons why the Qur’an appeals to the Universe (Myanmar Subtitle)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စၾကဝဠာ ******************************************************** ျဖစ္တည္ေနေသာသဘာဝတရား၊ ေရေျမဥတု ေတာေတာင္ စၾကဝဠာအတြင္းရွိရွိသမွ် အရာအားလံုးကုိစူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးတည္ရွိေနေၾကာင္း ရည္ညႊန္းထားျခင္းကို ဒီဗီဒီယိုေလးကေန ရွင္းျပေပးပါလိမ့္မယ္။ Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *