နာမ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္

နာမ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္

            ဆရာႀကီးဂူလန္၏ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား စြာတို႔က သူ၏အေတြးအေခၚႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္မ်ားစြာေရးသားခဲ့ၿပီးၿပီ။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းအတြက္ သင္ၾကား မႈစနစ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ သူ၏ပညာေရးသီအိုရီကို ဂူလန္အမည္ျဖင့္ ထူေထာင္ၿပီး ဂူလန္၏အေတြးအေခၚကို ျမတ္ႏိုးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲေသာပညာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကသည္။

အျခားသူတုိ႔ကမူ လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌ရွိေသာ အေတြးအေခၚစက္ကြင္းပမာ သေဘာထားႏိုင္သည့္ ဂူလန္၏အျမင္ကို အေလးအနက္ ထားၾကသည္။ တူရကီမွာျဖစ္ေစ၊ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ မြတ္စလင္ထု၌ျဖစ္ေစ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေခတ္သစ္ကမာၻ၌ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေန၏။ တခ်ိဳ႕ကလည္းဂူလန္၏ဖိတ္ေခၚခ်က္ျဖစ္ေသာ ေမတၱာ၊ ရင္းႏွီးမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ ၎တို႔၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဘာသာေပါင္းစံုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အစၥလာမ္၏မရွိမျဖစ္လုိအပ္ ေသာ တာဝန္ကဲ့သို႔ သေဘာထားၾကသည္။

ဤစာတမ္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္က ဂူလန္၏အေတြးအေခၚကို တျခားရႈေထာင့္အျမင္တစ္ခုျဖင့္ အာရံုစိုက္ေစ ရန္ တင္ျပလုိသည္။ ၎မွာ ေရရွည္တြင္ သူ႔အေတြးအေခၚဩဇာလႊမ္းသည့္ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔လာသည္ကို သက္ေသထူလိမ့္မည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ အစၥလာမ့္ေကာင္းမႈအေပၚအေျခခံေသာ ဆရာသမား တစ္ဦးႏွင့္နာမ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစေသာ သူ၏အခန္းက႑ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္တုိင္းကို လမ္း ညႊန္ရာတြင္ သူ၏အႀကံဉာဏ္သည္ နာမ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပမာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၿပီး သူ၏တပည့္မ်ား၌ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္မည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားမွသည္ စီးပြားေရးသမားမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူငယ္မ်ား၊ တူရကီ၊ အေရွ႕ အာရွႏွင့္ တျခားေနရာေဒသမ်ားမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတို႔က ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ကို နာမ္ေရးရာဆရာ ႀကီးအျဖစ္ ရႈျမင္သံုးသပ္ၾကသည္။ ဆရာႀကီး၏သြန္သင္မႈအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားသည္ အစၥလာမ့္ အစဥ္အလာ၌ အျမစ္တြယ္လ်က္ ေခတ္သစ္ကမာၻရွိ မြတ္စလင္တို႔၏ဘဝကို ပံုေဖာ္ေပးၿပီး အစၥလာမ္က နား လည္သေဘာေပါက္ေစသည္။ ဤသည္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဂုဏ္ျပဳေလးစားေသာအားျဖင့္ သူ၏တပည့္မ်ားက သူ႔ကို ဟိုဂ်ာအဖၹန္ဒီဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ဆရာႀကီး သို႔မဟုတ္ ေလးစားရေသာဆရာဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

သူ၏သင္ၾကားမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈရႈေထာင့္ကို သူ႔အေတြးအေခၚ၌ “ဆူဖီလုပ္ရပ္”ဟု မၾကာခဏ ရည္ညႊန္း ေလ့ရွိသည္။ ဆရာႀကီးႏွင့္ဆူဖီဝါဒ မည္သို႔ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္းကို ပညာရွင္မ်ားစြာက ေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္ သည့္အတြက္ ဤေနရာတြင္ ထပ္မံတင္ျပရန္ မလိုအပ္ေပ။ ဇကီစရီတိုပရက္ (Zeki Saritoprak)၏ အျမင္အရ “ဂူလန္သည္ သူ၏ကိုယ္ပိုင္လမ္းစဥ္သာ က်င့္ႀကံသည့္ဆူဖီတစ္ဦး ျဖစ္သည္။”၎ကို ဖဇ္လုရဟ္မာန္ (Fazlur-Rahman)က စကားလံုးသစ္တစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆူဖီဝါဒ၏သေဘာထားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကိုရွင္းျပသည့္ေနရာတြင္ စအီးဒ္ႏူရ္စီႏွင့္ ဂူလန္တို႔၏လုပ္ ေဆာင္ခ်က္အရ “ေခတ္သစ္ဆူဖီ”ဟု ေခၚလိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က မည္သည့္ တြရီကာ (က်င့္စဥ္)ႏွင့္ ပီးရ္ (နာမ္ေခါင္းေဆာင္ဘြဲ႕)ကိုမွ်မခံယူၾကေခ်။ ဟီယြန္ကီမ္း၏အသံုးအႏႈန္းအရ ဂူလန္၏နည္းစနစ္လမ္းစဥ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ “ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အေျခခံေသာဆူဖီဝါဒ” သို႔မဟုတ္ “လူသားဆန္မႈကို အေျခ ခံေသာ ဆူဖီဝါဒ”ပင္ ျဖစ္သည္။ ရီဖသ္အေတး (Rifat Atay)ကမူ တမန္ေတာ္ျမတ္ေနာက္ပိုင္း တစ္ရာစုအတြင္း မဒီနာၿမိဳ႕၌ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လံု႔လဝီရိယရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏အဦးဆံုးဆူဖီလမ္းစဥ္ကို ဂူလန္က ျပန္ လည္အသက္သြင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

မြတ္စဖာ ရူခ္က်ီးခ္ (Mustafa Gokcek) က “၁၉၉၀အထိ ဆရာႀကီးက ဆူဖီအေၾကာင္းမေရးခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႔အသက္၅၀ေက်ာ္မွ စတင္ေရးသားေၾကာင္း” မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ သူ၏အေစာပိုင္း ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးအသားမ်ားမွာအစၥလာမ့္ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ေရးရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေပၚသာ အဓိကအာရံုစိုက္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ သူေပးသည့္ ဥပမာမ်ား၌ ေရွးေခတ္သူေတာ္စင္မ်ား၏ ဘဝမ်ား ပါဝင္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ၁၉၉၀တြင္ ဂူလန္က ဆီဇီန္႔တီ (The Fountain) လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း၌ ဆူဖီလမ္း စဥ္ဆုိင္ရာ ကြဲျပားျခားနားေသာ သေဘာထားကို ေဆာင္းပါးအျဖစ္ စတင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎တို႔ အားလံုးကို စုစည္း၍ “ဆူဖီဝါဒက်င့္သံုးျခင္း၌လိုေသာသေဘာထားေသာ့ခ်က္မ်ား”(Key Concepts  in the Practice of Sufism) ဟု အတြဲႏွစ္တြဲပါေသာ စာအုပ္ကို အဂၤလိပ္လို ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည္။

Thomas Michel

Peace And Dialogue In A Plural Society

Related Post

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *