မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား လူတို႔ထက္သာသြားသည္ဟုလည္း မထင္မွတ္ၾကေပ။ တျခားသူတို႔အား မည္သို႔ထင္မွတ္မည္ကို ဂရုမျပဳဘဲ လုပ္ၾကသည္။ အရွင့္အတြက္ရည္စူး၍ လုပ္ေဆာင္ၿပီး လူသားအက်ိဳးျပဳဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ လူတို႔ထံမွ မည္သည့္အရာကိုမွ် ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ တျခားလူတို႔က ဂုဏ္ျပဳျမတ္ႏိုးသည္ ကိုပင္ သူတုိ႔၏စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈအတြက္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုဟု မွတ္ယူ၍ႂကြားဝါၿပီး အရွင့္ေက်းဇူးေတာ္မွ ကင္း ေဝးေအာင္မလုပ္ၾကေပ။

ဤအေနအထားသို႔ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိကုိယ္ကို ဆန္းစစ္ရမည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ မိမိကိုယ္ မိမိ ရိုးသားျဖဴစင္ေအာင္ ေလ့လာက်င့္ႀကံသူသာ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရွင္ျမတ္အား ခဝပ္နာခံရန္သက္ သက္ဟုတ္မဟုတ္ဟူသည္ကို သိႏိုင္လိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိ၏စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ေလးစား ျခင္းခံရမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္စေသာ ေလာကီအက်ိဳးအျမတ္တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ လုပ္ျခင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ ဟူသည္ကို သိႏိုင္မည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ရိုးသားျဖဴစင္မႈအေလ့အထ တိုးတက္လာေအာင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ျဖဴစင္ေသာရည္စူးခ်က္ကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။ ဆရာႀကီးဂူလန္က ၎ကို မူရာက ဘာ (Muraqaba) ေခၚ “မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ျခင္း”ဟု ေခၚသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦး တည္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္၌ပင္ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူႏွင့္ ရည္စူးခ်က္မ်ားကို အရွင္သိစိတ္ျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ဆန္းစစ္လ်က္ ထိန္းသိမ္းရန္ အရွင့္အမႈေတာ္ေဆာင္(အေစခံ)တို႔အား ဦးတည္ေစသည္။

အရွင့္အလိုေတာ္ဆႏၵႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သူတို႔အတြက္ ျဖဴစင္ေသာရည္စူးခ်က္မွာ အဓိကေကာင္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေန၍ ၎ကို တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ နာမ္ေရးရာတိုးတက္မႈအတြက္သာ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ရသည္မဟုတ္။ ၎သည္ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခုလံုး၌ပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ အတၱအေျချပဳရည္မွန္းခ်က္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းထက္ ရင္းႏွီးမႈပ်က္စီးေစသည့္ အရာဟူ၍မရွိ၊ ေနာက္လိုက္တစ္ဦးက အေလ့အထေၾကာင့္ သူ၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အရည္အခ်င္းကို အာရံုစိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုရသည္ကို အေလးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သူ၏ေအာင္ျမင္မႈကို မိမိေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဝင့္ႂကြားေျပာဆုိျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္လွ်င္ သူ႔စကားနားေထာင္သူ သို႔မဟုတ္ သူ႔အမူအရာကို သတိထားမိသူတို႔၌ မနာလိုစိတ္မ်ား အလို လိုျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

ဂူလန္က စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈသည္ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္း၌ ညီညြတ္မႈတည္တံ့ေရးအတြက္ အဓိကအခရာ က်သည္ဟု အေလးေပးေျပာထားသည္။ ဂူလန္၏ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ရီစာေလ့ႏူးရ္ေက်ာင္းမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္ မႈကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္စြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထပ္တလဲလဲ ေရးသားခဲ့သူ စအီးဒ္ႏူရ္စီႏွင့္ အလြန္စြာတူေန၏။ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မိန္႔ၾကားသည့္ သူ၏ရွည္လ်ားေသာ မိန္႔ ခြန္း၌ စအီးဒ္ႏူရ္စီက လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုအတြင္း “တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္ရာတြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးကူ ညီျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ တျခားသူတို႔ မရည္ရြယ္ဘဲျပဳလုပ္ေသာ အမွား မ်ားစြာကို ဖံုးကြယ္ထားျခင္းစသည့္ တျခားသူတို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အဖြဲ႕ဝင္တုိင္းလုပ္ရ မည္”ဟု ေတြးျမင္သည္။ ေနာက္လုိက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ထုိသို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္း၏စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ လူတုိင္း အရွင့္ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကို ရည္စူး၍ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္စြာျဖင့္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရသည္။

သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဘာသာတရားေပါင္းမ်ားစြာရွိ ဘာသာေရးဂိုဏ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔၌ အခ်င္း ခ်င္းၾကား မနာလိုမႈ၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အတၱလြန္ကဲမႈမ်ား ထပ္တလဲလဲရွိခဲ့ၾကသည္။ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈတည္းဟူ ေသာ ေကာင္းမႈသည္ အဆိုပါသေဘာထားမ်ားကို နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းႏုိင္သည္။ ပထမ နည္းမွာ ေကာင္းမႈအႀကီးအေသးအားလံုးကို အရွင္ျမတ္သေဘာတူလက္ခံေတာ္မူရန္၊ မိမိတို႔၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအား တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္၏အမႈထမ္းျခင္းအျဖစ္ အာရံုစိုက္ေစရန္ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္သာ ျဖစ္ႏုိင္၏။

ဒုတိယနည္းမွာ ယံုၾကည္သူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး၏ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သည္ အဆိုပါမိတ္ေဆြအား ၿခံဳငံုရႈတ္ခ်ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ အေရးမႀကီးေသာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား မျပဳလုပ္မိေစရန္ ေရွာင္ရွားလ်က္ ကူညီႏုိင္ပါသည္။

ဂူလန္က အရွင့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေရာက္လာရန္ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ရုန္းကန္လႈပ္ ရွားလိုသည့္ တျခားသူတို႔၏ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈအေပၚ သံသယစိတ္လံုးဝမထားႏိုင္ဟု သြန္သင္ထားသည္။ အရွင္ျမတ္၏အမႈေတာ္ေဆာင္(အေစခံ)အားလံုး၏တန္ဖိုးကို မြန္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပမာသေဘာထားၿပီး လူ တုိင္းအား အျပဳသေဘာထား၍ ရႈျမင္လ်က္ လက္ခံႀကိဳဆိုသင့္သည္ဟူ၏။ သူတို႔၏ႏွလံုးသားထဲ၌ တျခားလူတို႔ ထံမွ စိမ့္ဝင္ႏိုင္သည့္ အေတြးဆိုးအျမင္ဆိုးမ်ား သို႔မဟုတ္ တင္းမာမႈမ်ားအား အရည္ေပ်ာ္သြားေစ၏။ သို႔မွ
သာ အၾကင္နာတရားအားျဖင့္ မွားယြင္းသည့္ အေျပာအဆိုအျပဳအမူမ်ားကို အႏုိင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္မည္။

ဂူလန္က မိမိ၏ေနာက္လိုက္မ်ားအား စုစည္းမႈကို အားေပးေသာ အမ်ားအကိ်ဳးျပဳလုပ္ငန္း(ဟိဇ္မသ္)ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားညီညြတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းသည္ ျဖဴစင္ေသာရည္စူးခ်က္ကို အေလးအ နက္ထားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ သူက ေမာ္လနာဂ်လာလုဒၵိန္ရူမီ၏အဆိုကို အားက်၍ ဤသို႔ေဖာ္ျပထား သည္။

မိမိရဲ့ ေကာင္းမႈအားလံုးမွာ

သင္စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာ ရိွပါေလ

ဒါမွ ထာဝရအရွင္သခင္္က လက္ခံေတာ္မူမွာပါ။

ျဖဴစင္စိတ္ထားဆိုတာ

နာခံမႈငွက္ရဲ့

အေတာင္ပံသာ

ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ခိုလံႈရာဆီ

အေတာင္ပံမပါဘဲ

သင္ဘယ္လိုပံ်သန္းမလဲ။

Thomas Michel

Peace And Dialogue In A Plural Society

 

Related Post

ျဖဴစင္ေသာရည္စူးခ်က္ျဖင့္ ရွင္သန္ျခင္း

ျဖဴစင္ေသာရည္စူးခ်က္ျဖင့္ ရွင္သန္ျခင္း

ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ သူမတိုင္မီကရွိခဲ့ေသာ ႏူရ္စီသခင္ကဲ့သို႔ပင္ နာမ္ေရးရာဘဝ၏ သီအိုရီအပိုင္းကို သာ စိတ္ဝင္စားျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိက်မွန္ကန္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံဉာဏ္ကိုသာ နာမ္ေရးရာအေၾကာင္း ေမးျမန္းသူတို႔အား ခ်ျပေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သူသည္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *