ေက်ာက္မီးေသြး စိန္ႏွင့္လူသား – ၁ (သူရႏုိင္/နည္းပညာ)

ေက်ာက္မီးေသြး စိန္ႏွင့္လူသား – ၁ (သူရႏုိင္/နည္းပညာ)

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကမာၻေျမတြင္ ရွိရွိသမွ်တို႔ကို ရုပ္၀တၳဳအေျခအေနႏွင့္ ဓာတ္ဝတၳဳအေျခအေနအျဖစ္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စၾကဝဠာတြင္ ကမာၻေျမႀကီး၏ တည္ေနရာ၊ အေနအ
ထားႏွင့္ အပူ၊ အလင္း၊ ေရႏွင့္ေလ စေသာ အရာအားလံုးသည္ သက္ရွိတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၾကပါသည္။ စၾကဝဠာဖြဲ႕စည္းတည္ရွိပံု၊ အစီအစဥ္သေဘာတရားႏွင့္ အလြန္
ေသးငယ္ေသာ ျဒပ္စင္မ်ားႏွင့္ ေမာ္လီက်ဴးတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုသေဘာတရားတို႔မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဒပ္စင္မ်ားအားလံုးမွ ကာဗြန္အက္တမ္သည္ ကမာၻေျမတည္ေဆာက္မႈတြင္ အထူးအေရးပါလွၿပီး ကမာၻေျမအေပၚယံလႊာ၏ သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ပါဝင္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ သက္ရွိအားလံုးကို
ကာဗြန္ကိုအေျချပဳေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားအားလံုး၏ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ေလးသန္းထက္ ပိုမ်ားေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားတြင္ ကာဗြန္အက္တမ္
မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သက္ရွိမ်ားတြင္ပါရွိေသာ အရာအားလံုး၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို တခ်ဳိ႕သာ ကာဗြန္ျဒပ္ေပါင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး က်န္ေသာအရာမ်ား၏ အမ်ားစုမွာ ေရျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို ဆဲလ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အေျခခံအုတ္ခ်ပ္အေနႏွင့္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သက္ရွိတို႔ ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျခားျဒပ္စင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို အလံုအေလာက္
ေပးႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္သည္ ကာဗြန္၌သာလွ်င္ ပါရွိပါသည္။ ကာဗြန္အက္တမ္တို႔သည္ ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္ျခင္း(Chemical bonds) အားျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ကြင္းဆက္အစီအစဥ္တန္းမ်ား (chains) ဖြဲ႕စည္းေပးႏုိင္ေပသည္။
အျခားမည္သည့္ျဒပ္စင္တြင္မွ် ဤအရည္အေသြးကို မေတြ႕ရွိေပ။ ဤကြင္းဆက္ခ်ိန္းမ်ားကို အစဥ္အတန္းအေနႏွင့္ တစ္လုိင္းတည္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အကုိင္းအခက္မ်ားကဲ့သို႔ (iso-or trivial system) အျဖစ္ခြဲ၍ ျဖာထြက္
ႏိုင္သည့္အျပင္ အကြင္းမ်ား (rings) ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါသည္။ ဤအကြင္းမ်ားသည္ အမွန္အားျဖင့္ ကာဗြန္အက္တမ္သံုးခု၊ ေလးခု၊ ငါးခု၊ ေျခာက္ခု သို႔မဟုတ္ အေရအတြက္ပိုမ်ားေသာ ကာဗြန္အက္
တမ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဗဟုဂံမ်ား (polygons) ျဖစ္ၾကပါသည္။။ ဤအရည္အေသြးေၾကာင့္ ကာဗြန္သည္ မ်ားစြာေသာ အရာဝတၳဳမ်ား၏ အေျခခံျဒပ္စင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ား
မွ ဝတ္ဆင္ေသာ အဝတ္အစားမ်ားအထိ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳေသာ ေလာင္စာမ်ားမွ ပရိေဘာဂအထိ စသည္တို႔တြင္ ကာဗြန္ပါရွိပါသည္။)

ကာဗြန္ကို -၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ႏွင့္ +၁၂၀ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အၾကားအပူခ်ိန္တြင္ ျဒပ္ေပါင္းျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ကာဗြန္ျဒပ္ေပါင္းမ်ားသည္ -၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ စတင္၍ ခဲတတ္ၾကၿပီး၊ +၁၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္
တြင္ စတင္၍ ကြဲေၾကတတ္ၾကပါသည္။ အလြန္႔အလြန္ျပင္းေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ အရာရာကို ခဲသြားေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေအးလြန္းေသာ အာကာသတြင္ ကာဗြန္ကို ျဒပ္ေပါင္းျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အပူခ်ိန္အတုိင္းအဆကို ကမာၻေျမ
ေပၚတြင္သာ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အနီးအနားတြင္ရွိေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားရွိ အပူခ်ိန္မ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအႀကံကို ေပးၾကပါသည္။ ယင္းမွာ ဗီးနပ္ Venus တြင္ ၄၅၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ် ပူၿပီး မားစ္ Mars တြင္ -၅၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ပင္ ေအးၾကပါသည္။ ဤအပူခ်ိန္မ်ားတြင္ ကာဗြန္ျဒပ္စင္အေနႏွင့္ ျဒပ္ေပါင္းျဖစ္ေပၚတည္ေနရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ သက္ရွိတို႔ အဖို႔လည္း အသက္ရွင္ေနႏုိင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဤအခ်က္မ်ား
ေၾကာင့္ ကမာၻေျမသည္ သက္ရွိတို႔ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ဖန္ဆင္းထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါသည္။

ကာဗြန္အက္တမ္ျဖင့္ ပံုေဆာင္ခဲ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း

        ပံုေဆာင္ခဲ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုသည္မွာ အတိအက် သတ္မွတ္ထားေသာ ဂ်ီဩေမႀတီပံုသ႑ာန္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းရယူရန္ အက္တမ္မ်ားကို ဟင္းလင္းျပင္တြင္ ထုထည္ပံုေပၚေအာင္ သံုးဘက္ျမင္
အတုိင္းအတာ (Three dimensional) မွ အထူးစီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အာလိုၾထဳပ္ (allotrope) ဆိုသည္မွာ တူညီေသာ အရာ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ပံုေဆာင္ခဲဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။ သဘာဝတြင္ ကာဗြန္ကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားေသာ အာလိုၾထဳပ္သံုးမ်ဳိးအျဖစ္
ေတြ႕ရသည္။

၁။       ပီျပင္ေသာ ပံုသ႑ာန္မရွိသည့္ ပံုေဆာင္မဲ့ကာဗြန္ (ေက်ာက္မီးေသြး)

၂။       ဂရပ္ဖုိက္ (Graphite)

၃။       စိန္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသည္တို႔အျပင္ ဖူလာရင္း (Fullerene) သည္ အတုထုပ္လုပ္ေသာ အာလိုၾထဳပ္
တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

၁။     ပံုေဆာင္မဲ့ ကာဗြန္ (ေက်ာက္မီးေသြး)

        တိက်ေသာ ပံုေဆာင္ခဲ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမရွိသည့္အရာသည္ ပံုေဆာင္မဲ့ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အက္တမ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေနရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ရယူႏုိင္ၾကသည္။ ပံုေဆာင္မဲ့ ဖြဲ႕
စည္းတည္ေဆာက္ပံုရွိသည့္ ကာဗြန္အက္တမ္မ်ား၏အစုအစည္းႀကီးတစ္ခုကို “ေက်ာက္မီးေသြး” ဟု ေခၚသည္။အပင္မ်ား ေသေၾကပ်က္စီးၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ သာမာန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ ပိုး
မႊားသတၱဝါမ်ား လႈပ္ရွားသြားလာျခင္းအားျဖင့္ ဓာတုဓာတ္ျပဳ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္း တစ္ရပ္ကို ျဖတ္သန္းၾကရပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စိုထုိင္းသည့္ ေဒသတစ္ခုတြင္ အပင္ေသမ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ဘူမိေဗဒဆိုင္
ရာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေျမေအာက္တြင္ ျမွဳပ္ထားလွ်င္ ထိုအပင္မ်ား၏ ကိုယ္ထည္တြင္ ကာဗြန္ပမာဏမ်ားျပားလာၿပီး ၎တို႔သည္ ေက်ာက္မီးေသြးအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းစ ျပဳလာၾကပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို ၎တို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ကာဗြန္ရာခိုင္ႏႈန္းအရ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ဘူမိေဗဒပညာရပ္အရ ဤေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေသာ နည္းစနစ္သည္ ၁၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃၄၅ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူပါသည္။ စြမ္းအင္
ထုတ္လုပ္သံုးစြဲသည့္ အသြင္မ်ားအနက္ ေက်ာက္မီးေသြးကို အသံုးအမ်ားဆံုးႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးစြဲဆံုးျဖစ္သည္။

၂။ ဂရပ္ဖိုက္

ဂရပ္ဖုိက္တြင္အက္တမ္မ်ားကို ဆ႒ဂံပံုေဆာင္ခဲဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု တစ္ခုအေနႏွင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ဤပ်ားအံုမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ဆင္တူေသာ အခ်ပ္မ်ား စုၿပံဳလာၿပီး ဂရပ္ဖိုက္ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဤအလႊာ
အခ်ပ္မ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ ေပါင္းစပ္တြယ္ကပ္ျခင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေတာ္အသင့္ ပမာဏရွိေသာအားျဖင့္ အားသက္ေရာက္ေပးလိုက္ပါက လြယ္ကူစြာေရြ႕၍ ဖယ္ထြက္သြားၾကသည္။ ထုိ႔
ေၾကာင့္ စက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြတ္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ဂရပ္ဖုိက္ကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ခဲတံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ အနက္ေရာင္အရာသည္ ရႊံ႕ေစးနည္းနည္းေရာၿပီး မာေတာင့္
လာေစေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဂရပ္ဖိုက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဂရပ္ဖိုက္သည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ အပူခ်ိန္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ကို စတီးပစၥည္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို အရည္ေပ်ာ္ေစရာတြင္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎သည္ အလြန္ေကာင္းေသာ လွ်ပ္စစ္ကူးပစၥည္း (အပူကာပစၥည္း) တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤအက်ဳိးျပဳခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ ဖုန္စုပ္စက္ အစရွိေသာ အိမ္သံုး
စက္ကိရိယာမ်ားတြင္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ား၏ လွ်ပ္ဆက္ငုတ္ကို ဂရပ္ဖုိက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ မၾကာေသးမီေသာ ႏွစ္မ်ားမွစ၍ အာကာသယာဥ္မ်ား (space shuttles) တြင္ ဂရပ္ဖိုက္ကို အပူကာပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကပါသည္။

၃။     စိန္

        ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သိသမွ်ေသာ သဘာဝပစၥည္းမ်ားတြင္ စိန္သည္ အမာေက်ာဆံုး ျဖစ္သည္။ အလင္းေဖာက္ႏုိင္သည့္ အရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ပင္ကိုအားျဖင့္ အေရာင္မဲ့သည့္ အၾကားမွပင္ အဝါ၊ အညိဳ အစရွိသည့္ ခပ္ေဖ်ာ့
ေဖ်ာ့အေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ တျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ ေရာယွက္လ်က္ရွိေနသည့္ အခါမ်ားတြင္ပင္ ခပ္မႈန္မႈန္ အနက္ေရာင္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါသည္။ စိန္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လွ်ပ္စစ္ကာပစၥည္း (electric isolator) တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အပူေလွ်ာက္သတၱိ (heat conductivity) အျမင့္မားဆံုးအရာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာသဘာဝဂုဏ္သတၱိမ်ားေၾကာင့္ ၎ကို ပံုသ႑ာန္မပ်က္ေစဘဲ ျဖတ္ယူႏုိင္ၾကပါသည္။ စိန္သည္ အပူခ်ိန္ ၈၅၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ ေလာင္ကြ်မ္းပါသည္။ စိန္အပိုင္းအစတစ္ခုတြင္ အျခားအက္တမ္မ်ား ပါရွိႏုိင္၍ အရည္အေသြးညံ့ေစၿပီး တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ သဘာဝစိန္မ်ားတြင္ ကာဗြန္အက္
တမ္တစ္သိန္းရွိလွ်င္ တျခားကာဗြန္မဟုတ္ေသာ အက္တမ္တစ္ခုသာလွ်င္ပါရွိႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလက္ဝတ္လက္စားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ စိန္ကို ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းျဖစ္ၾကေသာ လြန္၊ လြန္ပူႏွင့္ မွန္
ျဖတ္ကိရိယာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ စိန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဤကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

ရည္ညႊန္း

Ibrahim Ozbek ေရးသားသည့္

Coal, Diamond, and Man ေဆာင္းပါးမွ

သင့္ေတာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *