လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအား ရိုေသေလးစားျခင္း – ၁ (သူရထြန္း) (Respect For Humankind)

လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအား ရိုေသေလးစားျခင္း – ၁ (သူရထြန္း) (Respect For Humankind)

လူသားတစ္ဦးကို ၎သည္ မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းအေပၚ အေျခခံၿပီး ေမတၱာထားျခင္း၊ ေလးစားျခင္းတို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ထာဝရဖန္ဆင္းရွင္အား ေလးစားျမတ္ႏိုးျခင္း၏ ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ လူသားတုိင္း
ထာဝရအရွင္၏ ဖန္ဆင္းမႈဆိုင္ရာ လက္ရာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ မိမိႏွင့္ ဘာသာတူ၊ ဝါဒတူ၊ အေတြးတူ သူတို႔ကိုသာ ေမတၱာထားျခင္း၊ ေလးစားသမႈျပဳျခင္းသည္ အတၱဆန္ျခင္း၊ မိမိ
ကိုယ္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ထုိမွ်မကေသး လူသားတို႔အားလံုးသည္ ခရီးတစ္ခုတည္းကို သြားေနၾကသည့္အေလ်ာက္ မိမိတို႔ႏွင့္ တစ္ခရီးတည္း သြားေနၾကသူမ်ားကို၊ မိမိႏွင့္ စဥ္းစားပံုျခင္း၊ ယံုၾကည္ပံုျခင္း မတူ
ေသာေၾကာင့္၊ မိမိမ်ဳိးႏြယ္ဝင္ လူသားတစ္ဦးကို မေလးမစား ဆက္ဆံၿပီး၊ ၎၏ ခံစားခ်က္ကို ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလြန္ေမာက္မာေသာ၊ နားလည္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လူသားအားလံုး ႏုိင္ငံသားအားလံုးသည္ သုခဘံုနန္း(ဝါ) နိဗၺာန္ဟူေသာ တမလြန္ဘဝဆီသို႔ဦးတည္ခရီးသြားေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤခရီး၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ မဟာဗ်ဴဟာ
တို႔ မတူၾကေသာ္လည္း ခရီးစဥ္က တူေနၾကသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ျပႆနာအဝဝကုိ ျမင့္ျမတ္ေသာ စံႏႈန္း၊ ျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးအေျဖရွာမည့္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လူသားအားလံုး၊ ႏုိင္ငံသားအားလံုးသည္ သုခဘံုနန္း (ဝါ) နိဗၺာန္ဟူေသာ တမလြန္ဘဝဆီသို႔ ဦးတည္ ခရီးသြားေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤခရီး၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ေသာ လမ္းေၾကာင္း မဟာဗ်ဴဟာတို႔ မတူၾကေသာ္လည္း ခရီးစဥ္က တူေနၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ဤ
ျမင့္ျမတ္ေသာခရီးစဥ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူလိုက္ပါသူမ်ားကို မတူညီေသာ ယံုၾကည္မႈ အေတြးအေခၚတို႔ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္ မုန္းတီးရမည္နည္း။ အျပစ္တင္ရမည္နည္း။ သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္ရမည္နည္း။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ဝိုင္းရံထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အနာဂတ္၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေနအထားတို႔က အရာတုိင္းကို အထူးအသိတရားႏွင့္ ႏိုးၾကားမႈျဖင့္ ဆင္ျခင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား တြန္းအားေပးေနပါ သည္။ လတ္တေလာကို စဥ္းစားၿပီး စိတ္လိုက္မာန္ပါ ခ်မွတ္ေသာ အဆံုးအျဖတ္မ်ားသည္ အနာဂတ္၌ ျပန္ဆယ္၍မရေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားေစႏုိင္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အနာ
ဂတ္ကို တည္ေထာင္လိုေသာ အနာဂတ္၏ ဗိသုကာမ်ားက မိမိတို႔၏ကမာၻသစ္ကို လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ ေမတၱာတရားထားျခင္းႏွင့္ ေလးစားသမႈျပဳျခင္းအေပၚ တည္ေဆာက္ရမည္။ ထုိျမင့္ျမတ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား
အတြက္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ယခုေခတ္ ကမာၻလူသားမ်ဳိးႏြယ္စုကို ေမွာင္မိုက္ေနေသာ လမ္းက်ဥ္းမ်ားသို႔ အခ်ဳိ႕က တြန္းပို႔ေနပါသည္။ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ မႀကံဳဖူးေသာျပႆနာ၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ယခု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အလြန္ကိုင္တြယ္ရခက္ေသာ မွန္းဆရခက္ေသာ ျပႆနာ၊ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ကိုင္တြယ္မွန္းဆရ
ခက္သေလာက္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ႀကီးလည္း ေမွ်ာ္မွန္းရခက္ေနပါသည္။ ျပႆနာမ်ားကိုအေျဖရွာရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကၿပီး မိမိတို႔ တက္ႏုိင္ေသာဘက္မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ဤေနရာ၌ အဓိကလိုအပ္ေနေသာအရာမွာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္အေပၚ ေမတၱာတရားထားျခင္းႏွင့္ ေလးစားသမႈျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ထုိအရာမ်ား ယခု စိန္ေခၚျခင္းခံေနၾကရသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိနားလည္ေသာပံုစံျဖင့္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အနာဂတ္၏ တိုင္မႀကီးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္စဥ္ (synthesis of ideas) ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚမႈမ်ားက ကြဲျပားေသာ အရာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေနၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မျပည့္စံုေသာ ေတးသားျဖင့္ သီခ်င္းေခြထုတ္လုပ္သူ ရွာေဖြသူ
ႏွင့္ တူေနပါသည္။ အုပ္စုတစ္ခုက မိမိလက္ခံေသာ အမွန္တရား အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အျခားအမွန္တရားအားလံုးကို ျငင္းပယ္ၾကသည္။ ထုိသို႔ ျငင္းပယ္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားအုပ္စုကလည္း အျခားအုပ္စုကလည္း ၎တို႔ လက္ခံ
ေသာ အမွန္တရားအခ်ဳိ႕ကို ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ တြန္းအားေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္တြန္းအားေပးေနလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အားလံုးအက်ံဳးဝင္ေသာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အေတြးအေခၚမ်ဳိးကို
မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြႏုိင္မည္နည္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံစားေနရေသာ ေရာဂါဆိုးမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္နည္း။ အုပ္စုတစ္စုက အျခားအုပ္စုတစ္စုကို ယံုၾကည္မႈပံုစံေၾကာင့္၊ ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံေၾကာင့္ တိုက္
ခိုက္ေနေသာ၊ စြပ္စြဲေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိး၌ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အေတြးအေခၚမ်ဳိး၊ ေဆးဝါးမ်ဳိးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရွာႏုိင္မည္ေလာ။

ရည္ညႊန္း။       ။ M.F Gulen ေရးသားသည့္ Respect For Humankind ေဆာင္းပါး။

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *