လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအား ရိုေသေလးစားျခင္း – ၂ (သူရထြန္း) (Respect For Humankind)

လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအား ရိုေသေလးစားျခင္း – ၂ (သူရထြန္း) (Respect For Humankind)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယေန႔ေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနသည္ အလြန္ရင္သပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ယမန္ေန႔က အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ယေန႔ သူ
စိမ္းသဖြယ္၊ ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ မွန္သည္၊ မွားသည္တို႔သည္ ခုိင္မာေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။ မိမိအုပ္စုဝင္တို႔၏ အက်ဳိးအေပၚသာ အေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ေနၾက
သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဗရမ္းဗတာ အခ်ိန္အခါမ်ဳိး၌ ပန္းတုိင္၏ မြန္ျမတ္မႈႏွင့္ တူညီမႈတို႔ကို ေမ႔ေပ်ာက္ေနၾကသည္။

ယေန႔ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုသည္ ပန္းမ်ဳိးစံု ေဝဆာေနေသာ ေႏြရာသီ၏ သာယာမႈကို အျပည့္အဝခံစားလိုေသာ္လည္း၊ ပန္းအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးကိုသာ ဦးတည္ေနၾကသည္။ရည္ရြယ္ေနၾကသည္။ လမ္းအဆံုးရွိ ပန္းတုိင္
ကို လံုးဝေမ့ေလ်ာ့ေနၾကၿပီး၊ ပန္းတုိင္သုိ႔ သြားရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းခံုရန္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဦးတည္ရာမဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈ သက္သက္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ပါတီစြဲ၊ အုပ္စုစြဲျဖင့္ျပဳ
မူေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူတို႔၏ပမာသည္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ တာဝန္ယူေနရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဘုရားေက်ာင္း ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဝတ္ျပဳသူမ်ားကို ဦးေဆာင္ေရးတို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖေရး၌ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္တူေနပါသည္။ ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မြန္ျမတ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ပန္းတုိင္ ေပ်ာက္ေနၾက
သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယေန႔ေခတ္ လူသားမ်ားသည္ ပန္းေပါင္းစံု ေဝဆာေနေသာ ေႏြရာသီသို႔ ဦးတည္ေသာ္လည္းပန္းအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးတည္းႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။ ပင္လယ္ကို ရွာေနခိုက္၊ ေရစက္ကေလးျဖင့္ လွည့္
စားျခင္း ခံေနၾကရသည္။ ဤအျမင္က်ဥ္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က လူသားထုကို အေတြးေခါင္ျခင္းမွ ထုတ္ယူၿပီး အေတြးအျမင္ဆိုင္ရာ ျမင္ကြင္းသစ္မ်ား ေပးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အမွန္တရားမ်ား၊ တန္ဖိုး
မ်ားကို ေရာေႏွာျခင္းမရွိဘဲ အမွန္အတုိင္း ေျပာဆိုျပသႏုိင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေပၚ တာဝန္ရွိပါသည္။ ကြ်ုႏု္ပ္တို႔ ဤတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လွ်င္ ေကာင္းေလစြ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္၌ ေလာကီဆုိင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈ၊ ၾကည္ႏူးမႈ မည္မွ်ပင္ ရွိေနပါေစ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အမွန္တရားကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ အမွန္တရားအတုိင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း၌ မရေပ။ ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုး
မ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍ မရေပ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သူစိမ္းပမာ ေနထုိင္၍ မရေပ။ တစ္ခရီးတည္းကို သြားေနပါလ်က္၊ ခရီးသည္အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္၊ ျငင္းခံုေန၍ မရေပ။ အမွန္တရားႏွင့္ အလွအပတရားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔
အုပ္စုတစ္ခုတည္းကသာ အပိုင္ရရွိထားသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္၍မရေပ။ ပန္းတိုင္သို႔သြားရာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းခံုအခ်ိန္ကုန္၍မရေပ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အျမင္မတူေသာ လမ္းေၾကာင္းမတူေသာ သူမ်ားကုိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ေဝဖန္ေကာင္း ေဝဖန္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤေဝဖန္မႈသည္ သေဘာတရားနယ္ပယ္၊ အသိပညာနယ္ပယ္၌သာ ရွိသင့္သည္။ လူ
သားမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တူညီေသာ ခရီးကို သြားေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည့္အေလ်ာက္၊ မတူညီေသာ လမ္းစဥ္၊ အေတြးအျမင္တို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္ကို ေလးစားလက္ခံရမည္။ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ဤအရာသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္တို႔ကို ေလးစားၾကရေအာင္။ ၎တို႔၌ရွိေနသည့္ ျမင့္မျတ္ေသာ အမွန္တရားမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားၾကရေအာင္။ မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္တစ္ခုတည္းျဖစ္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာပြားရေအာင္။ အကယ္၍ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္၊ လူသားထုသည္ ျပန္လည္ရွင္သန္လန္းဆန္းလာမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယခုဆံုးရႈံးလိုက္ေသာ အရာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိၾကမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ညႊန္း။       ။ M.F Gulen ေရးသားသည့္ Respect For Humankind ေဆာင္းပါး။

Related Post

သံလြင္ပင္ (ေမ/လူမႈဘဝ)

သံလြင္ပင္ (ေမ/လူမႈဘဝ)

လူေတြဟာ တျခားလူေတြႏွင့္ အရာဝတၳဳေတြအေပၚ သူတို႔ရဲ႕ အေရးပါမႈ အဆင့္ေပၚလိုက္ၿပီး ဂရုစိုက္ ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သံလြင္ပင္ေတြကို အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အပင္ေရာဆီပါ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္။ သံလြင္ပင္မ်ား…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *