သံလြင္ဆီ၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား (ေမ/လူမႈဘဝ)

သံလြင္ဆီ၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား (ေမ/လူမႈဘဝ)

        သံလြင္ပင္တစ္ပင္စီဟာ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္အေျမာက္အမ်ား သီးေလ့ရွိတယ္။ ရာသီဥတု အေျခအေန
ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ နည္းစနစ္ေပၚတည္ၿပီး လာမယ့္ တစ္ႏွစ္မွာ သီးအား ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္။

သံလြင္သီး တစ္လံုးဟာ ၂-၁၂ ဂရမ္ၾကား အေလးခ်ိန္စီးတယ္။ ခ်ဳိင့္ေနတာက ၁၃-၃၀%၊ စားသံုးႏုိင္တဲ့
အပုိင္းက ၆၆-၈၅% က်န္တဲ့အပိုင္းကေတာ့ အခြံပါပဲ။ မနက္စာအျဖစ္စားတဲ့ သံလြင္သီး အမ်ဳိးအစားေတြဟာ
အခြံပါးတယ္။ အခ်ဳိင့္ေသးေလး တစ္ခုပါတယ္။ သံလြင္သီးစိမ္းတစ္လံုးရဲ႕ စားဖို႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အပိုင္း ၁၀၀ဂရမ္
ဟာ ၁၄၄ ကယ္လိုရီ အင္အားကို ေပးႏိုင္တယ္။ ဆီ ၁၃.၅၈ဂရမ္ ကာဗိုဟိုက္ၿဒိဳက္ ၂.၈ဂရမ္ ပရိုတိန္း ၁.၅ဂရမ္
ကယ္လဆီယမ္ ၉၀မီလီဂရမ္ သံဓာတ္ ၂မီလီဂရမ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ေအ ယူနစ္ ၃၀၀ပါဝင္တယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္
အေနႏွင့္ သံလြင္သီးအနက္ တစ္လံုးရဲ႕ စားဖို႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အပိုင္း ၁၀၀ဂရမ္က ၂၀၇ ကယ္လိုရီ အင္အားကို
ေပးပါတယ္။ ဆီ ၂၁ ဂရမ္ ကာဗိုဟိုက္ၿဒိဳက္ ၁.၁ဂရမ္၊ ပရိုတိန္း ၁.၈ ဂရမ္ ကယ္လ္စီယမ္ ၂၇ မီလီဂရမ္၊ သံဓာတ္ ၁.၆
မီလီဂရမ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ေအ ယူနစ္၆၀ ပါဝင္တယ္။ သံလြင္သီးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမွာ အျခားေသာ ဗီတာ
မင္မ်ားႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ေတြ ပါဝင္မႈ နည္းပါးပါတယ္။

ထပ္ေလာင္းၿပီး ေျပာရရင္ သံလြင္သီးဟာ အေရးပါတဲ့ ဆီထြက္အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ၿပီး ဗီတာမင္ေအ၊ သံ
ဓာတ္ႏွင့္ ကယ္လ္စီယမ္တို႔ ထင္ရွားတဲ့ပမာဏအားျဖင့္ ပါဝင္ေနၾကတယ္။ ဒီလို အာဟာရရရွိတဲ့ အရည္အေသြး
ေတြအေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေလ့လာထားသမွ်ကို လူအမ်ားစုက သိရွိနားလည္ၾကတယ္။ သံလြင္သီးရဲ႕
ပရုိတိန္းမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ပစၥည္းအုပ္စုကို အေရးပါတဲ့ ေလ့လာမႈအေနႏွင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္က ေဆာင္ရြက္
ခဲ့တယ္။ မၾကာေသးတဲ့ အခ်ိန္အထိ ဒီပစၥည္းအုပ္စုကို သိပ္ၿပီး အာရံုစိုက္တာမ်ဳိး မရွိခဲ့ဘူး။

အီတလီႏုိင္ငံ၊ Messina တကၠသိုလ္မွာ၊ Bisignano et al., က Secoiridoids အေၾကာင္းေလ့လာခဲ့
တယ္။ အဲ့ဒီအရာက သံလြင္သီးရဲ႕ poliphenols မွာ သာမန္မ်က္စိႏွင့္ အလြယ္တကူမျမင္ႏုိင္ေသာ အရာအျဖစ္
ပါဝင္ေနၿပီး (ပိုးမႊားသတၱဝါ) ေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ Secoiridoids ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အသက္
ရွဴျခင္းႏွင့္ အစာေခ်ျခင္းစနစ္မွာ ရွိတတ္တဲ့ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ေရာဂါေတြကို တားဆီးေပးႏုိင္
ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ သံလြင္သီးႏွင့္ သံလြင္
ဆီမွာ ဒီေလ့လာမႈေတြကို သိရွိရၿပီးတဲ့ေနာက္ ပဋိဇီဝေဆးပစၥည္းသစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ရာမွာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အရင္း
အျမစ္အျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့တယ္။

ရည္ညႊန္း။       ။ Dr.Musa Saracaglu ေရးသားသည့္ The Amazing Olive Oil ေဆာင္းပါး။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *