ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္စြမ္းရည္ (ႏိုင္မင္းႏုိင္/သိပၸံ)

ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္စြမ္းရည္ (ႏိုင္မင္းႏုိင္/သိပၸံ)

        မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိလာျခင္းႏွင့္ သတိမူမိျခင္းတို႔ရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝခ်င္း
ပင္ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ား အရည္အတြက္ႏွင့္ စရိုက္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မိတ္ေဆြတို႔သည္ စိတ္ပါဝင္
စားမႈရွိေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ အေရအတြက္တို႔ျဖင့္ တိုက္ရိုက္အခ်ဳိးက် ဆက္စပ္မႈ
ရွိေနပါသည္။ အသိ အလိမၼာ သုတပညာတို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္း
အစဥ္အလာတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္မွန္းဆ ေတြးေခၚႏုိင္စြမ္းကိုလည္း တိုးတက္ေစသည္။ ၎ျပင္ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ပိုင္းဆုိင္ရာတို႔ကို ပိုမို၍ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ မလိုမုန္းတီးစိတ္ဘက္လုိက္ေသာ ေဟာကိန္းထုတ္
အႏၲရာယ္ဆိုးတို႔ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ကမာၻႀကီးကို နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားမႈသည္ ဉာဏ္စမ္းရုပ္ဆက္
ပုစာၦတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎ဉာဏ္စမ္းရုပ္ဆက္ထဲသို႔ သင့္ေတာ္ေသာ ရုပ္ပံုပိုင္းေလးမ်ား ထည့္ႏုိင္ေလ
ရုပ္ပံုလႊာက ပုိမိုထင္ရွားေပၚလြင္လာကာ ပံုပိုင္းေလးမ်ား ထပ္မံထည့္သြင္း၍ ပုိမုိၿပီး စိတ္အားထက္သန္လာပါ
ေတာ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပိုမိုၿပီး ေလ့လာ မွတ္သားေလေလ၊ ေလ့လာမွတ္သားလိုစိတ္ ပိုမို ေပၚေပါက္လာပါသည္။
အသိဉာဏ္တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေတာင္ေပၚမွ ႏွင္းထု၊ ေရခဲထုႏွင့္ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္အတူ
ထိုးေလွ်ာက်သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေလွ်ာလွ်င္ ေလွ်ာျခင္း အရွိန္အဟုန္သည္ တစ္ရွိန္ထိုးတက္
လာ၍ ျဖစ္သည္။ ဇြဲလံု႔လႏွင့္ ကနဦး လႈံ႕ေဆာ္မႈတို႔ လိုအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာခင္မွာပင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား
ကို ရရွိၾကပါသည္။ စိတ္ပ်ဳိကိုယ္ႏုဆိုသကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အၿမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး စိတ္
ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အသက္ ပိုရွည္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကာယလႈပ္
ရွားမႈသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ေလ့လာသင္ၾကားမွတ္ယူျခင္းသည္လည္း ဦးေႏွာက္အတြက္
အေရးႀကီးလွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ယူေလ့လာ မွတ္သားျခင္း အေလ့အက်င့္သည္ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္တို႔
မွ ဘြဲ႕ရၿပီးသည့္ေနာက္ ရပ္မထားသင့္ေပ။

စာသင္သားတို႔သည္ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ မ်ားျပားလွေသာ အခ်က္အလက္တို႔ကို သင္ယူ
မွတ္သားၿပီး အလြတ္က်က္ရပါသည္။ စာသင္သားတို႔သည္ ျပင္ပစာမ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္း ေလ့လာျခင္းမ်ားကို
ေရွာင္ရွားၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ မွားယြင္းသည့္ အယူအဆတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဦးေႏွာက္သည္ အတုိင္းအ
တာ တစ္ခုအထိသာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္သိရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
အေၾကာင္းအရာတို႔က ယခင္က သင္ၾကားေလ့လာမႈတို႔ကို ဖ်က္စီးပစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆ၍ျဖစ္သည္။ ဦးေႏွာက္
သည္ မွတ္ယူျခင္း၊ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို သိမ္းဆည္းထားရာတြင္ အတိုင္းအစ
မရွိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ လုိအပ္သည္။ အားကစားသမားတစ္ဦးသည္ ေလ့က်င့္ခန္း
လုပ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းတက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ တိုးတက္မႈရွိသည္။ စြမ္းအားကို ျမွင့္တင္ႏုိင္သျဖင့္ ဦးေႏွာက္သည္လည္း
ပိုမိုၿပီး သံုးစြဲေလ ပိုမိုၿပီး ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ ထုတ္ Life မဂၢဇင္း၏ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္
ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (Brain Calisthenics) ေဆာင္းပါးအရ Golden ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္က ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္
ခန္းလုပ္ေပးျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ ကာယ အလွ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Minesota မီနယ္ဆုိတာ ျပည္နယ္တြင္ အသက္အရြယ္ရၿပီးေသာ သီလရွင္မ်ားကို
သုေတသနျပဳလုပ္ၾကရာ ေန႔စဥ္ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား ကစားေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ကို က်မ္းမာေစျခင္း၊ ႏု
ပ်ဳိေစျခင္း၊ အဲလ္ဇိုင္းမား ေရာဂါတို႔မွလည္း ကင္းေဝးေစေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ကာ သြက္
သြက္လက္လက္ ရွိၾကသလို အသက္ကိုးဆယ္ေက်ာ္အထိ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရွိသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။ သုေတသီတို႔က ဦးေႏွာက္တုိ႔ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏ ဆက္
သြယ္မႈအသစ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစျခင္းေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ရလဒ္မ်ား ရရွိသည္ဟု ေျပာဆုိၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္း
လင္း မသိေသးရေသာ္လည္း အာရံုေၾကာလႈံ႕ေဆာ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တို႔ကို က်န္း
မာျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္ေစၿပီး အားအင္ျပည့္ၿဖိဳး က်န္းမာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကာလတို႔တြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေနသည္ဟု ယူဆ
ေၾကာင္းႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဦးေႏွာ္ကလႈံ႕ေဆာ္မႈကို ပိုမိုလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ သိသာထင္ရွားၿပီး ေရရွည္အက်ဳိး
အျမတ္မ်ား ရရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဒင္းဒရိုက္မ်ားကို တိုးပြား
ေစသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တစ္ခုခုကို သိရွိနားလည္ေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဦးေႏွာက္တစ္ခုလံုးကုိ အသံုးခ်ၿပီး ဦးေႏွာက္
လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္းအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္တစ္ခုသည္ ပံုမွန္အေန
အထားတစ္ခုသို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဦးေႏွာက္၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကိုသာ အသံုး
ျပဳေနပါသျဖင့္ က်န္ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းကို က်ဳံ႕ဝင္သြားေစပါသည္။ ဒင္းဒရိုက္မ်ား ဆံုးရံႈးျခင္းမွ ကာကြယ္
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစလိုပါက ၎တို႔ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ဇူလုိင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ထုတ္ Life
မဂၢဇင္းတြင္ (UCLA) ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသုိလ္၏ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ား၏ အႀကီးအကဲ ARNO
LD SCHEIBLE တင္ျပထားတာက ကိုယ္နဲ႔ သိပ္မရင္းႏွီးတဲ့ ေနရာက႑ေတြမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားၾက
ရန္မွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မည္သည့္ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါေစ ၎ကို ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္
ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ဒင္းဒရိုက္မ်ား ႀကီးထြားေစျခင္းအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ၎က
တြက္ခ်က္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားထဲသို႔ ေလာင္းထည့္လုိက္ေစျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ထုိေဆာင္းပါးတြင္ ရံဖန္ရံခါ အသိဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ေဆာင္သူအတြက္ လုပ္ငန္းမစမွီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်
မီ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္ေတြကို စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလာပါသည္။

ဒါေပမဲ့ ေတြ႕ရတာကေတာ့ အတတ္ပညာပိုင္း ကြ်မ္းက်င္မႈကို သင္ယူမွတ္သား ေလ့လာရာတြင္ ဦးေႏွာက္
ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒင္းဒရိုက္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း ယင္းကြ်မ္းက်င္မႈပိုင္းဆိုင္ရာကို တတ္သိနား
လည္ၿပီးေသာအခါ ဒင္းဒရိုက္မ်ား ႀကီးထြားမႈသည္ ရပ္စဲသြားၿပီး အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆက္
သြယ္မႈမ်ားသည္လည္း အမွန္တကယ္ က်ံဳ႕ဝင္သြားေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္သည္ ပံုမွန္အစီအစဥ္
တက် မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အတြင္းက်က် ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္
လ်က္ရွိၿပီး ယင္းေလ့က်င့္ခန္း ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္စြာ သင္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္၊ ၎ကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္သည့္
အက်င့္သားရသြားၿပီး၊ ယင္းကိစၥရပ္အေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသစ္အသစ္မ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး ေလ့လာမွတ္
သားေစသည္။

သင္ၾကားေလ့လာမႈဆိုသည္မွာ အတတ္ပညာ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတ
အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳကိရိယာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
Dr.S.Ray ထံမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ျပခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ အဘိဓာန္ထဲမွ မိမိအကြ်မ္းတဝင္မရွိေသာ စကား
လံုးမ်ားကို ဖတ္ရႈၿပီး ၎စာလံုးမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ကို စာအုပ္ထဲမွာလား၊ သတင္းစာ
တစ္ခုထဲမွာလား၊ သို႔မဟုတ္ စကားလက္ဆံုက်၍ ရခဲ့သလား စသည္ျဖင့္ မွတ္သားထားရမည္။ အကယ္၍
Newsweek မွာ ေတြ႕ပါက စားလံုးေဘးမွာ Nw ေရးသားလိုက္ပါ။ သင္၏ ဆရာက ယင္းစာလံုးကို အသံုးျပဳပါက
သူ႔အမည္ကို စားလံုးေဘးမွာ ေရးသားပါ။ ဤေဆာင္းပါးမွာ ၎စာလံုးကို ေတြ႕ပါက ၎အား အသံုးျပဳထား
ေသာ ဝါက်ေဘးတြင္ ၿပံဳးေနေသာ မ်က္ႏွာတစ္ခု ဆြဲထားလိုက္ပါ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဤစာလံုးကို ထပ္မံေတြ႕ရွိ
ခဲ့ေသာ္ ယခင္က မွတ္ထားမႈက သင့္အား ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုရရွိေစကာ သင္လည္း ၎စာလံုးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ မွတ္မိပါလိမ့္မည္။

စကားလံုးအသစ္မ်ား စတင္ၿပီး သိရွိလာေသာအခါ ၎တို႔ကို ထပ္မံေတြ႕ရွိေသာအခါ သင္သည္ ဝမ္း
သာ အံ့ဩပါလိမ့္မည္။ စကားလံုး အသစ္တုိင္းသည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး မွတ္ဉာဏ္အားကို ပိုမိုခိုင္မာေစ
ပါသည္။ အဘိဓာန္တစ္ခုကို သင္၏စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားအနက္ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ပါ။
စကားလံုးမ်ား ပိုမိုၿပီး ႂကြယ္ဝသိရွိလာေလ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပုိမိုၿပီး သတိျပဳမိလာပါလိမ့္မည္။ စကား
လံုးမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕မွတ္ဉာဏ္ကို ပိုမိုမ်ားျပားေစပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် ဒႆနိက ဆရာႀကီး Aldous Huxley
(၁၈၉၄-၁၉၆၃) က စကားလံုးမ်ားသည္ ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္
ေဆာက္ၾကပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။

ရည္ညႊန္း။       ။ Alvin C.Roseyad ေရးသားသည့္ Increasing Brainpower ေဆာင္းပါး။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *