စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ အသိဉာဏ္ (Stress and brainpower) (ႏိုင္မင္းႏုိင္/သိပၸံ)

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ အသိဉာဏ္ (Stress and brainpower) (ႏိုင္မင္းႏုိင္/သိပၸံ)

        စိတ္ဖိစီးမႈ၏ တစ္ခုေသာ ဆိုးက်ဳိးကေတာ့ ဦးေႏွာက္မွာ ထံုထုိင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီး
မႈကို ဖယ္ရွားပစ္ေသာ မည္သည့္အရာမဆို အသိဉာဏ္ကို တိုးပြားေစသည္။ အသိဉာဏ္ ဦးေႏွာက္စြမ္းအား
(ထက္ျမက္မႈ၊ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းႏွင့္ သင္ယူေလ့လာႏုိင္စြမ္း)ကို တိုးပြားေစေသာ အသစ္အဆန္းနည္းနိယာမမ်ား
သည္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိသည္။ (အသိဉာဏ္ ဦးေႏွာက္ဖန္တီးစြမ္းအားႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာႏုိင္စြမ္း) ေျမာက္ျမား
စြာရွိသည္။ ဥပမာ ကက္ဆက္၊ စီဒီတို႔မွ ထုတ္လႊင့္ေသာ အသံလႈိင္းမ်ား၏ ၿငိမ့္ေညာင္းေသာ ဂီတေတးသံႏွင့္
ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွ ေတးသံသာမ်ားကို စုေပါင္းနားဆင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ကို တိက်ေသာ အသံလႈံ႕ေဆာ္မႈ ရိုက္
ခတ္ေစကာ နက္နဲေသာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာယာၿငိမ္သက္မႈကိုေပးၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ဖယ္ရွားကာ၊ စိတ္
ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဝဒနာကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ကုသ ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္က ဦးေႏွာက္
အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ နက္ရိႈင္းၿပီး အေလးအနက္ ဆင္ျခင္သည့္ပမာ စိတ္ေမ်ာခ်ခံရသူကဲ့သို႔
မိန္းေမာေနေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိကာ ၎အေနအထားတြင္ ဦးေႏွာက္သည္ အလြန္ၾကည္ႏူး ခ်မ္း
ေျမ႕ဖြယ္ရာ အေနအထားကိုေပးေသာ အင္ေဒၚဖန္ေခၚ ႏ်ဴရိဓါတ္ သဘာဝမ်ားကို ထုတ္ေပးသည္။ ၎ကဲ့သို႔
ေသာ မိန္းေမာေနေသာ အေနအထား သို႔မဟုတ္ အေလးအနက္ ဆင္ျခင္ျခင္းကို စိတ္တည္ၿငိမ္စြာထားၿပီး နက္
ရိႈင္းေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွ ရရွိႏုိင္သည္။ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ အေန
အထားကုိလည္း ဓမၼကဗ်ာမ်ား သီဆိုျခင္း၊ သတိရေအာက္ေမ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားဓမၼမ်ားႏွင့္ ဓမၼေတးမ်ားကို
သီဆိုျခင္းျဖင့္လည္း ရႏိုင္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းျခင္းနည္းမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္၏ ျဒပ္ႏွစ္
ျခမ္းစလံုးကို ဆက္သြယ္ကာ တၿပိဳင္တည္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလံုးကုိ
အလုပ္လုပ္ေစပါသည္။ ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရာတြင္ ေလ့လာသင္ၾကား မွတ္ယူျခင္း၊ အလို
လိုသိျခင္း၊ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္း၊ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ အာရံုစူးစိုက္ျခင္းႏွင့္ အသိဉာဏ္ရွိျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ဤ
သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္ကို (Centerpoint Institute) က ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ၎တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး (Holosync)ဆိုေသာ ကုန္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ စိတ္ဖိစီးမႈသည္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နိစၥဓူဝ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘဝေတြကို လံုးဝ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ထားသလို ပတ္ဝန္းက်င္ရွိအရာဟူသမွ်ကိုလည္း ကိုင္တြယ္
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ တကယ္က်ေတာ့ ၎ကိစၥဟာ အျဖစ္မွန္ႏွင့္ ေဝးကြာလွၿပီး၊ ရလဒ္က
ေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္အတူ စိတ္က်ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထာဝရအရွင္၏ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမႈ
ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္တုိ႔ၾကား၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ဳိးညီမွ်မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းက
ယင္းစိတ္ဖိစီးမႈကို ဖယ္ရွားေပးကာ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေစၿပီး၊ တရားဓမၼရိပ္ကို ခုိလႈံရေသာ ဘဝကို ျပန္လည္ရရွိ
ေစပါသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈကို ဖယ္ရွားေပးသည့္ တာဝန္အျပင္ အာရံုေၾကာစနစ္၏ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းမႈအရ စိတ္ဖိစီးမႈ၏
ခံႏိုင္စြမ္းအတုိင္းအတာကို ျမင့္မားေစခဲ့ပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မ်ားလွစြာေသာ စိတ္ညစ္စရာ၊ အလုပ္မျဖစ္ေသာ
ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ မလုပ္ႏုိင္ မကိုင္ႏုိင္ဟုထင္၍ လြယ္လြယ္ႏွင့္ လက္ေလွ်ာ့တတ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားသည္
ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒုကၡေပးေနေသာ္လည္း ၎အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကေလသည္။ ဤေခတ္ကာလ
သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အေျခအေနတြင္ နက္ရႈိင္းၿပီး စိတ္အေျခအေနေျပာင္းလဲေစသည့္ အမ်က္
ေဒါသေျပေပ်ာက္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ျဖင္း၊ ဒါ့အျပင္ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ထိခိုက္ေစ
ေသာ အမူအရာမ်ား၊ ငယ္စဥ္က စိတ္ထိခိုက္ခံစားရေသာ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ နာက်ဥ္းမႈအျဖစ္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ကန္႔သတ္ရပ္နားထားျခင္းမွ ရုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲသြားေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ဤ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မရွိေသာ အခါဝယ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးေတြ ေပၚေပါက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္
ႏိုင္ပါတယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ မြန္ျမတ္ေသာ စက္ဝန္းႏွင့္ အသြင္သ႑ာန္တူသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို
ေသာ္ ထိပ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ားသည္ နက္ရိႈင္းေသာ အေလးအနက္ ဆင္ျခင္မႈ အေျခအေနကို
ေရာက္ရွိလိုၾကပံုမွာ၊ အားကစားသမားမ်ားကလည္း တစ္စံုတစ္ခုေသာ အကြာအေဝးကို ေက်ာ္လႊားၿပီးေသာအခါ
ထပ္မံ၍ ပိုမိုၿပီး ေဝးကြာေသာ အကြာအေဝးကို ထပ္ဆင့္ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္သြားလိုသဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔
ပိုမိုစြမ္းပကား ျမွင့္တင္ကာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စိတ္အသိဉာဏ္သည္ ပိုမုိႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔လာၿပီးေနာက္ အတုိင္း
အတာတစ္ခုအထိ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိျမင္နားလည္လာသည္။ အေလးအနက္ ဆင္ျခင္ေတြးေတာ တည္
ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေသာ အေတြ႕အႀကံဳကို ခံစား၍လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ရည္ညႊန္း။       ။ Alvin C.Roseyad ေရးသားသည့္ Increasing Brainpower ေဆာင္းပါး။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *