အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္၏ အက်ဳိးထိေရာက္မႈ (ႏုိင္မင္းႏုိင္/သိပၸံ)

အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္၏ အက်ဳိးထိေရာက္မႈ (ႏုိင္မင္းႏုိင္/သိပၸံ)

        ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီပံုရိပ္ေဖာ္ စက္ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သိပၸံပညာရွင္တို႔က ဦးေႏွာက္တြင္း
ကို ေဖာက္ထြင္းၾကည့္ရႈၿပီး၊ အသိဉာဏ္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဓာတ္ပံုရုိက္ကာ ဦးေႏွာက္
အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္သည္ကို ေလ့လာၾကပါသည္။ ၁၀၀ ဘီလီယံမွ်ရွိ
ေသာ ႏ်ဴရုန္းမ်ားတြင္ ဒင္းဒရိုက္မ်ား (လက္ခံရာေနရာ)၊ ဗဟိုအခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္ေရးဌာနႏွင့္ ေနာက္ထပ္
ႏ်ဴရုန္းတစ္ခုသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔ရန္ ေကဘဲလ္တစ္ခုရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေတြ
တုန္းက သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ေမြးရာပါဟု ထင္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ Marion
Diamond က ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသီ အလုပ္စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အုိင္းစတုိင္း၏ ဦးေႏွာက္ကုိ
ခြဲစိတ္ၾကည့္ရႈရာမွာ (Enriching Heredity) မ်ဳိးရိုးဗီဇကို ပိုမိုအားျဖည့္ျခင္း စာအုပ္ကို ထုတ္ခဲ့ပါ
သည္။ ၎စာအုပ္တြင္ သူမ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ အိုင္းစတုိင္း၏ အေရးႀကီးေသာ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းတို႔တြင္
ဒင္းဒရိုက္အေျမာက္အမ်ားေတြ႕ရွိရၿပီး၊ ယင္းကဲ့သို႔မ်ားရသည့္ အေၾကာင္းမွာ၊ ပိုမို၍ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္
၏။ မ်ဳိးရိုးဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို အခုိင္အမာ သက္ေသထူခဲ့သည္။

ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္စြမ္းအား၏ ေနာက္ထပ္ က႑တစ္ခုမွာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိမႈ ျဖစ္သည္။ ကယ္လီ
ဖိုးနီးယား တကၠသုိလ္ရွိ Irvine School of Medicine မွ Dr. Richard Haier သည္ PET (Positron Emmission
Tomography) ကို သံုးၿပီး ဦးေႏွာက္၏ ဇီဝတြင္းျဖစ္ပ်က္မႈကို ပံုေဖာ္၍ ေလ့လာကာ စိတ္၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
မႈကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Newsweek တြင္ သူ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ
ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္ေသာ ဦးေႏွာက္တို႔သည္ စြမ္းအင္ေလွ်ာ့သံုးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ Wired သည္ သူ၏ ပထမအႀကိမ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားမွာ Tetris အားကစားသမားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၎၏ PET ကို
အသံုးျပဳၿပီး ပံုေဖာ္၍ ေလ့လာကာ ျပည္သူလူထုအား တင္ျပခဲ့သည္။ ၎ေဆာင္းပါးတြင္ ဦးေႏွာက္လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၏
အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ ထက္ျမက္လွတဲ့ ဦးေႏွာက္ကို ခက္ခဲမႈကို သိျမင္တတ္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေစရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ TETRIS ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ျပႆနာ အခက္အခဲကို
အျမန္ရွင္းလင္းရာတြင္ ဦးေႏွာက္၏ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ေပါ့သံုးၿပီး၊ ျပင္းထန္တင္းက်ပ္မႈ၊ ေလ်ာ့နည္းစြာ လုပ္ေဆာင္လိမ့္
မည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နည္းပါးေသာ ဦးေႏွာက္တို႔သည္ သင့္ေတာ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ
ဌာနတြင္ ေနရာရွာေဖြေပးရာ၌ အခက္အခဲေတြ႕ရွိေနတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းအင္တို႔ အလဟႆ
ဆံုးရံႈးမႈရွိၿပီး နာဗ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆက္သြယ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ မလိုအပ္သည့္ ပိုလွ်ံကိစၥရပ္မ်ား အာရံု
ေၾကာဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

၁၉၈၈ မတ္လ ၂၇ ရက္ထုတ္ Newsweek မဂၢဇင္းတြင္ Haier’s PET scan of (SAT) (Scholastic Aptitude
Test) takers ရလဒ္သည္ က်ား၊မတို႔အၾကား ကြဲျပားမႈရွိသည္ကို ျပသေနသည္။ SAT သခ်ၤာပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ၇၀၀
မွတ္အထက္ ရရွိေသာ ထက္ျမက္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားက ဦးေႏွာက္မ်ားကို (လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ေလ်ာ့က်ၿပီး) ထက္ျမက္ေသာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳၾကသည္။ PET ရုပ္ပံုလႊာမ်ားက သိျမင္တတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ဦးေႏွာက္က မည္မွ်ေလာက္ ေတာက္ေျပာင္စြာ လုပ္ေဆာင္သည္ကို ေဖာ္ျပၾကသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတုိ႔၏ ေျပာင္ေျမာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို PET
ပံုေဖာ္စမ္းသပ္ျခင္း မတုိင္မီႏွင့္ စမ္းသပ္ၿပီး လုပ္ငန္းရပ္ ေရွ႕ေနာက္၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ၿပီး
ဦးေႏွာက္၏ အာရံုသိျမင္မႈႏွင့္ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေနရာမ်ားကို ေသးငယ္ေစၿပီးေနာက္ ပိုမို
ေသးငယ္၍အက်ဳိးျပဳေသာ ေနရာမ်ားအေပၚသို႔ အာရံုပိုစူးစိုက္ေစရန္လ်င္ျမန္စြာ သင္ယူျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဦးေႏွာက္ကို အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳၾကည္သည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္ကို ယံုလြယ္ျခင္းရွိသည္။
အထင္ႏွင့္အျမင္လြဲခ်က္မွာ လူတစ္ဦးသည္ ထက္ျမက္ေလ ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ဦးေႏွာက္သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ လုပ္
ငန္းရပ္တြင္ ပိုမို နည္းပါးစြာ ပါဝင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္အရ ဒင္းဒရိုက္တို႔သည္ အဆင္ေျပဆံုး လမ္းေၾကာင္းကိုသာ အသံုးျပဳၿပီး ပိုမုိ မ်ားျပားရွည္
လ်ားေလ၊ ဦးေႏွာက္၏ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ ကြန္ရက္အဖုအထံုးမ်ားၾကား၌ လမ္းေၾကာင္းမွာ တိုေလျဖစ္သည္။
စိတ္တြင္းမွ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ ဦးေႏွာက္၏ ေနရာအမ်ားစုကို အသံုးျပဳၿပီး ျပဳ
လုပ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ ထက္ျမက္ေသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္က ဦးေႏွာက္၏ အသင့္
ေတာ္ဆံုး ေနရာအပိုင္းအစကို အာရံုစိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စနစ္ကို ေဘာင္က်ဥ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္
ဦးေႏွာက္၏ က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားက အျခားေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဥပမာစကားေျပာဆုိျခင္း သို႔
မဟုတ္ နားနားေနေန ေနေစျခင္း (ရွားပါးသည္) တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထက္ျမက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ
စနစ္တစ္ခုသည္ ဦးေႏွာက္ကို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳသည္။ ဤျဖစ္ရပ္က အာရံုေၾကာလမ္းေၾကာင္း
တြင္ ဆူညံသံဇစ္ျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ေစကာ ျမန္ဆန္ၿပီး ခရီးေရာက္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိသလို မွန္ကန္တိက်ျခင္းရွိ
ေသာ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို သင့္ေတာ္ေသာ ဦးေႏွာက္ပိုင္း ေနရာဌာန (ဌာနမ်ား) ကို အာရံုေျပာင္းလဲ
ေစျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းလြဲေခ်ာ္ေစျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဦးေႏွာက္၏ လုပ္ရည္ကိုင္
ရည္ ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ ဦးေႏွာက္စြမ္းအားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။ သိသာထင္ရွား
ေသာ အခ်က္မွာ လႈပ္ရွားမႈ အစိတ္အပုိင္းမ်ား နည္းေလေလ ပြတ္တုိက္အားႏွင့္ ဆူညံသံမ်ား ပိုနည္းေလျဖစ္
သည္။ ဤအခ်က္က အခ်ဳိ႕ေသာ သုေတသီမ်ား၏ တရားထုိင္သူမ်ားအား သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္
ညီျခင္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စိတ္ၿငိမ္ၿပီး alpha ႏွင့္ theta အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ ဦး
ေႏွာက္မ်ားသည္ မ်ားလွစြာေသာ သိျမင္တတ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကို ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သံုးသပ္ခ်က္

        သံုးသပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ဦးေႏွာက္စြမ္းအား အသိဉာဏ္သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာေပၚတြင္
သက္ဆုိင္ေနၿပီး ဥပမာ ေန႔စဥ္စားေနက် အစားအစာ၊ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ စိတ္ေန
စိတ္ထားမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ မ်ဳိးရိုးဗီဇ အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ပံုေသမဟုတ္သလို တည္ၿငိမ္ျခင္း
လည္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းတို႔ကို လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ နည္းနိႆယမ်ားကို စုေပါင္းျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ နည္းနိႆယ
အသစ္မ်ား ေတြ႕ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိနည္းနိႆယကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေစျခင္းတို႔သည္ သိျမင္
ျခင္းဆုိင္ရာ သိပၸံပညာရပ္ကို ဆက္လက္ၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ေစေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပြင့္ေစ
သည္။

ရည္ညႊန္း။       ။ Alvin C.Roseyad ေရးသားသည့္ Increasing Brainpower ေဆာင္းပါး။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *