မ်ဳိးပြားျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးရိုးဗီဇႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာမ်ား ဖလွယ္ျခင္း (ကိုခ်ဳိလြင္/က်န္းမာေရး)

မ်ဳိးပြားျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးရိုးဗီဇႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာမ်ား ဖလွယ္ျခင္း (ကိုခ်ဳိလြင္/က်န္းမာေရး)

ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒိြစံုကလာပ္စည္း ကြဲျပားျခင္းအားျဖင့္ မ်ဳိးပြားၾကသည္။
သို႔မဟုတ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခြ်တ္စြတ္ဆင္တူေသာ ဆဲလ္ငယ္ကေလးႏွစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚရန္ ခြဲထြက္ျခင္း
အားျဖင့္ မ်ဳိးပြားၾကေသာ္လည္း ဒီအင္ေအျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း (Recombination of DNA) အားျဖင့္ မ်ဳိး
ပြားျခင္းမျဖစ္ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ ဘက္တီးရီးယားတို႔သည္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္
သည့္ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ သ႑ာန္ေပါင္းကူးျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏မ်ဳိးရိုးဗီဇအခ်က္
အလက္မ်ားကို ဖလွယ္ၾကျခင္းႏွင့္ ထုိ႔ေနာက္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ မ်ဳိးရိုးဗီဇအင္
ဂ်င္နီယာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲေစရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသည့္ အထူး
ေလ့က်င့္ထားေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ သံုးနည္းစလံုးကို အျပည့္အဝ အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်
ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘက္တီရီယမ္ (ဆဲလ္တြင္း ပစၥည္းအလွဴရွင္) တစ္ေကာင္ ေသဆံုးေသာအခါ ဆဲလ္ၿပဲၿပီး (ယို
ယြင္း ပ်က္စီးၿပီး) ထုိသို႔ျဖင့္ ဆဲလ္တြင္းပစၥည္းမ်ား ပတ္ပတ္လည္ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထြက္
က်လာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဤေျဗာင္တံုးလံုးျဖစ္ေသာ ဒီအင္ေအ အပိုင္းအစမ်ားကို လက္ခံသူ (အိမ္ရွင္)
ဘက္တီးရီးယားက စုပ္ယူလိုက္ပါသည္။ လက္ခံသူ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ထိုအပိုင္းအစမ်ားကို ၎တို႔
၏ ဒီအင္ေအႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပန္လည္ထည့္သြင္းတြဲထားၾကပါသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲ
ဖြဲ႕စည္းျခင္း (Transformation) ဟု ေခၚပါသည္။ ၎နည္းကို ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို
ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ လူသားဂ်င္း(န)မ်ား (Functional human genes) ပါဝင္ေသာ ႏြားမ်ား သို႔မဟုတ္ အပင္မ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ မ်ဳိးမတူေသာ အျခားသက္ရွိသတၱဝါ၊ အပင္မွ မ်ဳိးပြားယူေသာ သက္ရွိဇီဝေကာင္မ်ား (Transgenic
Organisms) ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။

ျပန္လည္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္း၏ ဒုတိယနည္းမွာ စြမ္းေဆာင္သည့္ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔
မဟုတ္ သယ္ေဆာင္သူ (Carrier) ဗိုင္းရပ္(စ) တစ္ေကာင္အားျဖင့္ မ်ဳိးရိုးဗီဇႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားကို
ဖလွယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘက္တီးရီးယားမ်ား အတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၾကသည့္ ဗုိင္းရပ္(စ)မ်ားကို
ဘက္တီးရီးယို ဖားဂ်စ္မ်ား (Bacteriophages) ဟု ေခၚၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုက ဖား
ဂ်စ္ (phages) မ်ားဟုသာလွ်င္ ေခၚၾကပါသည္။ ဖားဂ်စ္တစ္ေကာင္သည္ ဘက္တီးရီးယားတစ္ေကာင္ကို
ေရာဂါကူးစက္ေစရာတြင္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ ဒီအင္ေအကို ထုိးသြင္းေပးလိုက္ေသာ ဒီအင္ေအသည္ အိမ္ရွင္
(ဘက္တီရီယမ္)၏ ဇီဝတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပ်က္မႈကို လႊဲေျပာင္းသိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး ပို၍မ်ားေသာ ဖာဂ်စ္
မ်ားကို ထုတ္လုပ္စုေဝးႏုိင္ေသာ အေသးစားစက္ရံုတစ္ခု အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါသည္။ ၎သည္ ဗုိင္း
ရပ္(စ)မ်ားကို အေရအတြက္အားျဖင့္ အလံုအေလာက္ ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာအခါ ထုိဆဲလ္သည္ ယိုယြင္းပ်က္
စီးသြားပါသည္။ ထုိ ပ်က္စီးေသာ ဆဲလ္မွ ဖားဂ်စ္အသစ္မ်ား လႊတ္ထုပ္ေပးၿပီး ပို၍ မ်ားျပားေသာ ဘက္တီး
ရီးယားမ်ားကို စတင္၍  ေရာဂါကူးစက္ေစပါသည္။ ဖားဂ်စ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္စုေဝးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
အကယ္၍ ဖားဂ်စ္တစ္ေကာင္အတြင္းသို႔ အိမ္ရွင္ (ဘက္တီရီယမ္) ဒီအင္ေအ တခ်ဳိ႕ေပါင္းစပ္ပါဝင္ခဲ့လွ်င္
အလြန္႔ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ထိုယိုယြင္းမျပည့္စံု အနာအစာရွိေသာ ဖားဂ်စ္ပင္
လွ်င္ အိမ္ရွင္ဘက္တီရီယမ္ ဆဲလ္ကို ပူးကပ္ႏုိင္ၿပီး ၎၏ ဒီအင္ေအကို ထုိးသြင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ထုိအေကာင္သည္ ဗိုင္းရပ္(စ)၏ မ်ဳိးရိုးဗီဇႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကို မသယ္ေဆာင္သျဖင့္ ဘက္
တီရီယမ္ဆဲလ္ကုိ ေရာဂါကူးစက္ေစျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသည္ ဘက္တီရီယမ္ တစ္ေကာင္မွ
အျခားတစ္ေကာင္အတြင္းသို႔ ဒီအင္ေအသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမွ်သာပင္လွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ (ထုိ
ထက္ မပိုပါ။) ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ရရွိလာေသာ ဒီအင္ေအအသစ္ကို အိမ္ရွင္
ဘက္တီရီယမ္၏ ဒီအင္ေအျဖင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ပါသည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၏ တတိယနည္း အမ်ဳိးအစားပံုစံကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ၁၉၅၀ ခုႏွစ္
မွစ၍ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း စူးစမ္းေလ့လာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ သ႑ာန္ေပါင္းကူးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤဖလွယ္ျခင္း အမ်ဳိးအစားတြင္ ႁပြန္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေပါင္းကူးတံတားတစ္ခုျဖင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို
အသာေပးၾကပါသည္။ အတြင္းပစၥည္းေပးလွဴေသာ ဆဲလ္မ်ားသည္ သေႏၶေအာင္ေသာ (လိင္အဂၤါရွိေသာ)
ပလပ္စမစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ထုိ ပလပ္စမစ္မ်ားသည္ ဆဲလ္ကို ပီလိုင္ (Pili) ဟု ေခၚေသာ
ရွည္လ်ားပါး၍ ေသးသြယ္ေသာ ဥမင္ေခါင္းသ႑ာန္ႁပြန္မ်ား ေပါင္းစပ္ဖန္တီးရန္ အခြင့္အလမ္းေပးၾကပါ
သည္။ ထိုေစးကပ္ေသာ ပီလိုင္သည္ လက္ခံသူဆဲလ္၏ ဆဲလ္နံရံသို႔ ပူးကပ္ၿပီး ထုိဆဲလ္ႏွစ္ခု တစ္ညီတစ္
ညြတ္တည္း စုစည္းလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ အင္ဇုိင္း (Enzyme) တစ္ခုက ဆဲလ္အတြင္း
ပစၥည္းေပးအပ္ေသာ အလွဴရွင္၏ ဒီအင္ေအမွ အမွ်င္တစ္ခုကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၿပီး လက္ခံသူ ဆဲလ္ထဲသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလိုက္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခရိုမိုဇုမ္းတစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးၾကၿပီး လက္ခံသူဆဲလ္
အတြင္း၌ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းၾကပါသည္။ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္လည္း ေပါင္းကူးျခင္း
တြင္ သံုးေသာ ေပါင္းကူးတံတားအားျဖင့္ ပလပ္စမစ္မ်ားကို ဖလွယ္ၾကပါသည္။ ဤဖလွယ္ျခင္းသည္ ျမန္
ဆန္ၿပီး အက်ဳိးရွိပါသည္။ မ်ဳိးစိတ္တူေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္သည္သာမက
မ်ဳိးစိတ္မ်ားလုိင္း (အကန္႔အသတ္) ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မ်ဳိးစိတ္မတူေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္လည္း
ဖလွယ္ၾကပါသည္။ ထုိအဆင့္ကိုပင္ ေက်ာ္လြန္၍ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ယူကရိုင္းအိုးတစ္ (Eukaryotic)၊ အပင္
ႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါဆဲလ္မ်ား အၾကားတြင္ပင္လွ်င္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပ်က္ပါသည္။

ရည္ညႊန္း။       ။ Yasmeen Bonnie Rutherford ေရးသားသည့္ Antibiotic Resistance ေဆာင္းပါး။

Related Post

ပဋိဇီဝ ယဥ္ပါးမႈ (ကိုခ်ဳိလြင္/က်န္းမာေရး)

ပဋိဇီဝ ယဥ္ပါးမႈ (ကိုခ်ဳိလြင္/က်န္းမာေရး)

လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား         ခုခံႏုိင္စြမ္း (ေဆးယဥ္ပါးမႈ) ကို တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္သည္တြင္ ကု သရန္ အသံုးျပဳေသာ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *