ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံရျခင္းႏွင့္ အခက္ခဲမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ အေျဖမ်ား (Fethullah Gulen)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *