ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံရျခင္းႏွင့္ အခက္ခဲမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ အေျဖမ်ား (Fethullah Gulen)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *