အစၥလာမ္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပစ္တင္ျခင္း

အစၥလာမ္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပစ္တင္ျခင္း

တူရကီႏုိင္ငံ၏ လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံဟူသည္ “အစၥလာမ့္ အႏွစ္သာရႏွင့္
ဝိေရာဓိျဖစ္ျခင္း”ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ရေလာက္ေအာင္ ပမာေဆာင္ေသာ္ျငားလည္း အစၥလာမ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလတြင္ တူရကီႏုိင္ငံက “ေခတ္သစ္မြတ္စလင္ဒီမိုကေရစီအတြက္ စံနမူနာ
” အျဖစ္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအာဏာရပါတီ အာဏာစတင္ရခဲ့သည့္ ၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမၼဂ၏
ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏
လူ႔အခြင့္အေရးပိုင္းမွာလည္း စတင္တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းရွိခဲ့သည္။

ကံမေကာင္းစြာပင္ အဆိုပါ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တာရွည္မခံခဲ့ေပ။ ႏွစ္အနည္း
ငယ္အၾကာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္မွစ၍ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး ဟန္႔တားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္ တစ္ခ်ိန္က
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ လက္ရွိသမၼတ အာဒိုဂန္က သူ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရအၿပီးတြင္
ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လံုးဝဥႆံုေျပာင္းျပန္လွန္ခဲ့သည္။ တျခားမြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ စံနမူ
နာယူစရာျဖစ္ခဲ့ရာမွ က်ဆင္းလာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္ကို အာဏာရွင္စနစ္ဘက္ လံုးဝေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။

တခ်ဳိ႕က သမၼတအာဒုိဂန္လက္ထက္တြင္ တူရကီႏိုင္ငံသည္ အစၥလာမ့္တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီၾကား
သဟဇာတမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို တင္ဆက္ျပသသည့္ သက္ေသသာဓကပမာ အပ်က္သေဘာေဆာင္ ရႈျမင္
ေကာင္းရႈျမင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔တရားေသမွတ္ယူျခင္းမွာ လံုးဝမွားယြင္းသည့္ အျမင္ပင္ျဖစ္မည္။

အစၥလာမ့္ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသည္ဟု အေပၚယံအားျဖင့္ ထင္ရေသာ္လည္း အာဒို
ဂန္အာဏာရွင္အစိုးရက အစၥလာမ့္တန္ဖိုးဆိုင္ရာ အေျခခံအႏွစ္သာရမ်ားအား လံုးဝဥႆံုသစၥာေဖာက္ေန
ေၾကာင္းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါတန္ဖိုးအႏွစ္သာရမ်ားမွာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပံုစံ သို႔မဟုတ္
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားေရးမ႑ိဳင္လြတ္လပ္ေရး၊
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ မလႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ လြတ္လပ္မႈ စသည္တုိ႔ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

လတ္တေလာ တူရကီႏုိင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္းသည္ အစၥ
လာမ့္တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ ေစာင့္ထိန္းမႈမရွိျခင္းကိုသာ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစၥလာမ့္စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ
သစၥာေဖာက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ တူရကီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စြႏၷီ၊ အာလဝီ၊ တူရခ္၊ ကားဒ္ႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိး မ်ား၊
မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ား စသည္ျဖင့္ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာေရာေႏွာပါဝင္ၾကသည္။
လူေနမႈဘဝပံုစံမ်ားတြင္လည္း၊ ဘာသာေရးလိုက္စားသူမ်ားႏွင့္ ေလာကီဦးစားေပးသူမ်ားကိုေတြ႕ရၿပီး
ႏုိင္ငံသား မ်ားက ကြဲျပားျခားနားေသာ သေဘာတရား၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားစြာကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာၾက
သည္။ ဤသို႔ေသာ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ လူတုိင္းအား တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အခ်ည္း
ႏွီး ျဖစ္ရံုသာမက လူသားဆန္မႈကုိလည္း မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ ေရာက္သည္။ ဤသို႔မတူကြဲျပားေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕
အစည္းအတြက္ လူမ်ားစု သို႔မဟုတ္ လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္ခုက အျခားလူတို႔အား လက္ဝါးႀကီးအုပ္
ျခယ္လွယ္ျခင္းမရွိေသာ အစိုးရမ်ဳိး၊ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ဳိးသာ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္
သည္။ ဤစနစ္မ်ဳိးသည္ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္ႏွင့္ အျခားအိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္
မည္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။

တူရကီႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေစ၊ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ အာဏာရွင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ သူတို႔၏ အက်ဳိး
စီးပြားအတြက္ အခြင့္အေရးယူၿပီး အာဏာကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ မတူကြဲျပားေသာ လူ႔ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထားကြဲေအာင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးခ်ေလ့
ရွိၾကသည္။ သူတို႔၏ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာအျမင္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိၾကပါေစ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမခံရေလေအာင္ အာဏာရွင္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ဆန္႔က်င္ႏုိင္စြမ္းရွိ
သည့္အေလွ်ာက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို ပဓါနမထားဘဲ အာဏာရွင္
ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အတူလက္တြဲသင့္သည္။

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို ဆန္႔က်င္၍ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ
အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏တာဝန္ျဖစ္ရံုမက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္ ဘာသာေရးတာဝန္လည္းျဖစ္သည္။
မတရားမႈကို တိတ္ဆိတ္စြာခံစားလ်က္ ၿငိမ္မေနသင့္ေၾကာင္း က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အို-ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ တရားမွ်တမႈ၌ ၿမဲၿမံၾကကုန္။ သင္တို႔စရိုက္၊ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္
ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္ေစ အရွင္ျမတ္အား ရည္စူးလ်က္ သက္ေသထြက္ဆိုၾကကုန္။ (၄း၁၃၅)”

        သင္တို႔၏ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါးကို မနစ္နာေစသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအျမင္ေပၚမူတည္၍
ဘဝေဆာက္တည္ၿပီး အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္မွသာ လူတစ္ဦးက စစ္မွန္ေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္သည္။ လြတ္လပ္မႈဟူသည္ ထာဝရအရွင္
ခ်ီးျမွင့္ေပးသနားေတာ္မူသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ်
အဆိုပါအခြင့္အေရးကိုလုယူဆံုးရံႈးေစခြင့္မရွိေခ်။ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈဆံုးရံႈးခံရသူမ်ား
သည္ လူသားအျဖစ္ အသက္ရွင္ေနၾကေသာ္လည္း သူတို႔ကို စစ္မွန္ေသာ လူ႔ဘဝရရွိသူမ်ားဟု မဆိုႏုိင္ေပ။

အစၥလာမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာရလွ်င္ အစၥလာမ္သည္ ဘာသာသာသနာတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္ဝါဒီ
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေႂကြးေၾကာ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမဟုတ္။ အစၥလာမ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္
သက္၍ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အေရအတြက္အားျဖင့္ ၅-ရာခိုင္ႏႈန္းပါသည္မွာ မွန္ကန္
၏။ သို႔ေသာ္ အစၥလာမ္ကို ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚတစ္ခုအဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းသည္ အစၥလာမ့္သေဘာ
ထားႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ႀကီးမားေသာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။

အတိတ္ကာလ၌ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အစၥလာမ့္ရႈေထာင့္အျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုေရးသားသူမ်ား
သို႔မဟုတ္ ေလ့လာသူမ်ားတြင္ အမွားအယြင္း ၃-ခု ေတြ႕ရသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ သူတုိ႔သည္ အစၥလာမ္၏
အေျခခံအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၊ အစၥလာမ့္အစဥ္အလာ၊ စစ္မွန္ေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္
၏ဩဝါဒေတာ္မ်ားႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံျပသခဲ့ေသာ မြတ္စလင္တု႔ိ၏ သမုိင္းဝင္အေတြ႕အႀကံဳ
မ်ားကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္။ သမုိင္းဝင္ မြတ္စလင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ့္ဓမၼသတ္မွဴးမ်ား၏
အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္တို႔ကို အေရးပါေသာ ရႈေထာင့္အျမင္ျဖင့္ ဆန္းစစ္သင့္ၿပီး ၎တို႔ကို
ဘာသာေရး၏ စစ္မွန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္တတန္းတစားတည္း မတားႏုိင္ေပ။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ထဲမွ အေကာင္းဆံုးအာယာသ္ေတာ္တခ်ဳိ႕ သို႔မဟုတ္
တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဩဝါဒေတာ္တခ်ဳိ႕အား သူတို႔၏ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားတရားဝင္ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ အသံုးခ်
လ်က္ လူတို႔အား အဆိုပါအျမင္မ်ားလက္ခံလာေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်ၾကသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဟဒီးဆ္ဩဝါဒေတာ္(စြႏၷသ္)မ်ားကို အရွင္ျမတ္၏ေက်နပ္ႏွစ္
သက္မႈရယူရန္ရည္ရြယ္၍ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္စြာျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရႈေထာင့္အျမင္ႏွင့္အတူ ေလ့လာမွသာ နား
လည္ႏိုင္သည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ တခ်ဳိ႕က ဒီမိုကေရစီသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္
စနစ္ျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ မွတ္ယူၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစၥလာမ္အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာ
ဏာမွာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာမူ အာဏာဟူသည္ ျပည္သူ႔လက္ဝယ္၌သာ ရွိရ
မည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုး၏ အခ်ဳပ္အျခာကို အရွင္ျမတ္သာပိုင္ဆုိင္
ေၾကာင္း မည္သည့္ယံုၾကည္သူကမွ် သံသယျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အေတြးအေခၚ၊ စိတ္တိမ္း
ညႊတ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္စြမ္းအားအပါအဝင္ လူသားမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားမတည္ရွိဟု မဆိုႏုိင္ေပ။ လူသားတို႔၏ စြမ္း
ရည္မွာ အရွင္ျမတ္၏ ႀကီးမားေသာ စီမံခ်က္တြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရွင့္အစီအမံျဖစ္
ေသာ လူသားစြမ္းရည္ကို ခ်န္လွပ္ရာ ေရာက္လိမ့္မည္။

လူသားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခြင့္အာဏာမ်ားေပးအပ္ျခင္းဟူသည္ အရွင္ျမတ္ထံမွာ အာဏာကုိ
မတရားသိမ္းယူျခင္းဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ေပးခံရျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးရရွိ
ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္က လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္တို႔ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းမွ ျပည္သူ႔လက္
ထဲအာဏာအပ္ေစျခင္းျဖင့္ လူသား၏ အရည္အေသြးကို ျပည့္စံုေစေတာ္မူသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဟူသည္ လူသားတို႔က သူတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ရန္
အလို႔ငွာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အားျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို ေရရွည္
ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုယ္၌က ပန္းတုိင္မဟုတ္။ လူတို႔အား ေလာကီေလာကုတၱရာ ေပ်ာ္ရႊင္သုခရရွိ
ေရးအတြက္  အေထာက္အကူျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးခ်င္းစီကို စံႏႈန္းတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ အဆိုပါစံႏႈန္း
တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္သာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာကို ထိန္းညွိရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စကားအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ “အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံ”
ဟု ေျပာဆိုေရးသားသည့္ ေဝါဟာရမွာ အစၥလာမ့္အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္သည္။ အလား
တူ အစၥလာမ္အရ ဘုန္းႀကီးလူတန္းစားဟူ၍ သီးသန္႔မရွိသည့္အတြက္ သီအိုကေရစီေခၚ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္သည္လည္း အစၥလာမ့္အႏွစ္သာရမဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ျပည္သူျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္
ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္သာျဖစ္သည္။ ၎သည္ အစၥလာမစ္ မျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ဘာသာေရးအရ
အထြတ္အျမတ္ထားသည့္အရာလည္းမဟုတ္ေပ။

ဒီမိုကေရစီမွာ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ရမည္။ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ လူတစ္စုက
တျခားလူတို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းမဲ့ေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး ထိုစံႏႈန္းသည္ပင္ အစၥလာမ္၏ စံႏႈန္းလည္းျဖစ္သည္။
လူတုိင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားသည့္ ခ်ိန္ညွိမႈႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစမည့္
စည္းမ်ဥ္းေပၚတည္ေဆာက္ထားေသာစနစ္၊ လူတိုင္းအား အရွင္ျမတ္၏လက္ရာ
ေတာ္အျဖစ္ ေလးစားသည့္စနစ္သည္ပင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖစ္သည္။

ရီပါ့ဘလစ္ ေျပာေျပာ ဒီမိုကေရစီေျပာေျပာ ျပည္သူအားလံုးပါဝင္ၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရသည္သာ
ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ တျခားအာဏာရွင္စနစ္မ်ားအပါအဝင္ အားလံုးထက္ အစၥလာမ့္အႏွစ္သာရႏွင့္ ပို၍ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေသာ အစိုးရပံုစံျဖစ္သည္။

တူရကီႏုိင္ငံ၏လတ္တေလာ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုရိပ္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ထက္ လူတစ္စုက အာဏာခ်ဳပ္
ကိုင္ထားျခင္းႏွင့္ ပိုတူသည္။ ဤသည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းႏုိင္ေပ။

သမၼတ အာဒိုဂန္က ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈ၌ ပါဝင္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ရန္သူအျဖစ္ ေၾကညာ၍လည္း မၾကာေသးမီက
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္တုိင္းအတြက္ သူတုိ႔ကိုျပစ္တင္ရႈပ္ခ်၍လည္းေကာင္း၊ အာဏာကို
ေရရွည္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္အလို႔ငွာ သူ႔ကိုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ ခရိုနီမ်ားအား ဆုလာဘ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားျခင္း၊
သူ႔ကိုမေထာက္ခံသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စီးပြားဓနမ်ားကို အတင္းအၾကပ္သိမ္းပိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ တစ္ခ်ိန္က
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတည္ေဆာက္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္ကိုပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္
အစားထိုးခဲ့သည္။ ဤသည္ သူ၏ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ သူတစ္ပါးကုိ ျပစ္တင္သည့္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္ပင္
ျဖစ္သည္။

သမၼတအာဒိုဂန္လက္ထက္ တူရကီႏုိင္ငံက ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အျခားလူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို နည္းမ်ဳိးစံု
ျဖင့္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လ်က္ ဒုကၡေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈကို
ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊
ပညာရွင္မ်ား၊ ကားဒ္မ်ား၊ အာလာဝီမ်ား၊ မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ တျခားစြႏၷီအုပ္စုမ်ားကိုပင္ သူ၏ႏုိင္ငံေရး
လႈပ္ရွားမႈ၏အက်ဳိးဆက္ ထိခိုက္မည္စိုး၍ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ သူတို႔အား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်
ျခင္း၊ သူတို႔ပိုင္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို မတရားသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ျဖင့္ သူတို႔အားလံုး၏ဘဝ
ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။

တူရကီႏုိင္ငံအတြင္း ထိုသို႔ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကုိ ခံၾကရသည့္အတြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဟိဇ္မသ္
လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပင္သစ္အပါအဝင္ ကမာၻအဝွမ္း၌ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ရသည္။ ေနရာသစ္ ေဒသသစ္
မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဟိဇ္မသ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ တရားဥပေဒကို တစ္သေဝ
မတိမ္းလိုက္နာၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ ပံ့ပိုးကူညီရမည္။
ဥေရာပ၌ အစၥလာမ္အား အယူသည္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားမႈ ျပန္႔ပြားေနျခင္းအား ရပ္တန္႔ရန္ တက္ႂကြစြာ ဦးစီးလႈပ္ရွားရမည္။

တူရကီႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာၿပီး အလံုးအရင္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို အဖြဲ႕
အစည္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အဆုိပါဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္
ေနသည့္ ဦးေရးလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးပြားလာေနသည္။ လူေပါင္း ၁၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
လူ၂သိန္းေက်ာ္ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီး ၈ေသာင္းေက်ာ္မွာ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။ ႏုိင္ငံေရးရည္ မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္လို၍
ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ အဆိုပါအျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္ကဲ့သုိ႔ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးလည္း ဆံုးရံႈးခံရသည္။
သူတုိ႔၏ Passport (ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္)မ်ားကိုလည္း တူရကီ အစိုးရကပယ္ဖ်က္စာရင္း ထည့္ခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရာတြင္ တူရကီရီပါ့ဘလစ္က ၁၉၂၃မွ အစျပဳခဲ့ေသာ
ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈလမ္းစဥ္ကိုပင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။ တူရကီရီပါ့ဘလစ္က ႏုိင္ငံ
တကာဇာတ္ခံုေပၚ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈကို သမၼတအာဒိုဂန္အျမတ္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္မႈအား
ဖံုးဖိျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသေဘာထားရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တူရကီႏုိင္ငံအား လူ႔အခြင့္
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံစာရင္းထဲ တြန္းပို႔ခဲ့သည္။

အာဏာရလူတစ္စုက ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းႏွင့္
ကမာၻတဝွမ္းရွိ ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ လူသားအက်ဳိးျပဳလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
မ်ားကို တူရကီႏုိင္ငံသုိ႔ အဓမၼေခၚေဆာင္သြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တူရကီႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးလည္း ယိုယြင္းလာသည္။

မၾကာေသးမီကႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ဖိႏွိပ္ခံၾကရေသာ တူရကီႏိုင္ငံသားမ်ားက သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ထံ ဒီမုိကေရစီေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားသာရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤအေနအထားသည္
စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔မွစ၍ ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္စစ္ၾကည့္လွ်င္ သမုိင္း ဝင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုလည္း ျမင္ႏုိင္သည္။

တူရီကီအစိုးရက တူရကီရီပါ့ဘလစ္စံရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း တူရကီလူ႔ေဘာင္အတြင္း ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း
တန္ဖိုးမ်ား မည္သည့္အခါမွ် စနစ္တက် စြဲၿမဲစြာ အေျခခိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဩဇာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ကို နာခံၿပီး
ႏုိင္ငံေတာ္က ပညာေရးဆုိင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာင္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တုိင္းမွာ ေပၚ
ေပါက္လာခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီဆန္ဆန္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း
မေပးခဲ့ေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံသားမ်ား ေမ့ကုန္ၾကၿပီ။ ျပည္သူ၏အဆိုပါသေဘာထားကို
အာဒိုဂန္က အျမတ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာႏုိင္သည္။

လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တူရကီႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီမွာ အသက္ငင္ေနေသာ အေနအထားရွိ
ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္က အေကာင္းျမင္သူအျဖစ္သာ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။ ဖိႏွိပ္မႈဟူသည္ ေရရွည္တည္တံ့
ႏုိင္သည္မဟုတ္။ တူရကီႏုိင္ငံက မၾကာခင္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယံု
ၾကည္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားစြာ လို အပ္သည္။

ဦးစြာပထမ ေက်ာင္းမ်ား၏ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျမွင့္တင္သင့္သည္။ ႏုိင္
ငံသားအားလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈစေသာ
သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းသင့္သည္။ သို႔မွသာ သူတုိ႔ႀကီး
ျပင္းလာသည့္အခါ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဒုတိယ
အခ်က္အေနျဖင့္ လူနည္းစုျဖစ္ေစ လူမ်ားစုျဖစ္ေစ အာဏာကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္မရွိရေလေအာင္ ဖဲြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းေပးၿပီး ကုလသမၼဂ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါအတိုင္း အေျခခံလူ႔အခြင့္အ
ေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရမည္။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္
သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အလြဲသံုးစားမျပဳႏုိင္ေအာင္ အာဏာထိန္းညွိမႈစနစ္ (Checks and Balances) ရွိရမည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းတန္းဖိုး
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစားေပးေဟာေျပာသင့္သည္။ ၎တို႔အတြက္ လႈပ္ရွားသင့္သည္။ ယခုအခါ တူရကီႏုိင္ငံ၌
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးႏွိမ္ခံရသည့္အဆင့္ေရာက္ေနသည္။ ဥေရာပသမၼဂ၏ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္း
ႏွင့္အတူ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေစမည့္ သမိုင္းဝင္အခြင့္အေရး
လည္း ဆံုးရံႈးခံသည့္ အေနအထားေရာက္ေနၿပီ။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဖ်ာ္ရည္ေပၚရွိမလိုင္ႏွင့္ တူညီေသာတူသည္။ မလိုင္သည္
ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ေပ်ာ္ဝင္ပစၥည္းအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖ်ာ္ရည္၏အေပၚလႊာမွာ တည္ရွိေန
သည္။ အလားတူ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ခံယူခ်က္ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ စံႏႈန္းတန္
ဖိုးမ်ားျဖင့္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အေႏွးအျမန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိ
ရမည္။ မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီျမတ္ႏိုးသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေပၚလာ
ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရံုသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ
ကိုပါ ေလးစားသည့္ အစုိးရမ်ဳိးေပၚထြန္းလာေရးကို ဦးေဆာင္ေစမည့္ ႏိုးၾကားမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚလာပါ
ေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလ်က္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

Rf: https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/25/fethullah-gulen-l-echec-de-l-experience-democratique-turque-n-est-pas-du-a-l-adhesion-aux-valeurs-islamiques-mais-a-leur-trahison_5427773_3232.html?fbclid=IwAR0_XS1FdTAKiLtUILStpkF8gpwB17hE3EWtZBnWIyXmcuFADeTBJCRIqsQ

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *