ေမတၱာတရား – ၁

ေမတၱာတရား – ၁

ေမတၱာတရားသည္ သက္ရွိတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာ၊ အေတာက္ပဆံုးေရာင္ျခည္ႏွင့္
အႀကီးျမတ္ဆံုးတန္ခိုပါဝါျဖစ္ျပီး အရာရာတုိင္းကို ခုခံ ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေမတၱာတရားသည္
ထာဝရခရီးစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေစျပီး ၎၏ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူတုိင္း၏ စိတ္ဓါတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။
စိ္တ္ဝိညာဥ္မ်ားသည္ ေမတၱာတရားလႊမ္းမိုးခံရသည့္အတြက္ ထာဝရအရွင္မွရရွိသမွ်ကို တျခားလူသားအားလံုးႏွင့္
မွ်ေဝခံစားျပီး လႈံ႕ေဆာ္ကာ ထာဝရအရွင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ လူ႔ေလာက၌ ေမတၱာေလေအးျဖင့္
အသက္ရွင္ ၾကျပီး တမလြန္တရားစီရင္မည့္ေနတြင္လည္း ေမတၱာေလေအးျဖင့္သာ ျပန္လည္ ရွင္ သန္ၾကမည့္သူမ်ား
သည္ ဒုကၡအခက္အခဲဟူသမွ်ကို သည္းခံႀကံ့ခိုင္မႈမျပတ္ရွိ လ်က္ ေမတၱာထားျခင္းအား ျမင့္ျမတ္သည့္ တာဝန္တစ္ရပ္
အျဖစ္ ရည္စူး၍ မိမိတို႔ ၏ဘဝမ်ားကို ျမဳပ္ႏွံထားၾကသည္။

ေမတၱာတရားမပါဘဲ လူတို႔အား အျပီးျပည့္စံုဆံုး လူသားအဆင့္သို႔ ျမႇင့္
တင္ေပးႏိုင္ရန္မွာ လံုးဝ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေပ။ ေမတၱာကင္းမဲ့သူတုိ႔သည္ လူ႔ေလာက
၌ ႏွစ္(၁၀၀)မက အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကေသာ္လည္း ျပီးျပည့္စံုေသာ လူသားအ
ဆင့္ ေရာက္ေစမည့္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ တစ္
ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ အတၱပိုက္ခြန္၌ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ ျငိစြန္းလ်က္ ပိတ္မိေနျပီး
ေမတၱာတရားကင္းမဲ့ေနသူမ်ားသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚမွ် ေမတၱာ
မထားသည့္အျပင္ သက္ရွိတုိင္း၌ ပင္ကိုယ္ေမတၱာဓါတ္ နက္ရႈိင္းစြာ ထည့္သြင္းခံ
ရသည္ကိုပင္ သတိမထားမိဘဲ ဘဝဆံုးသြားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကေလးငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြားလာသည့္အခါ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္သာ သူ႔
ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံျပီး ၾကင္နာယုယမႈမ်ား ျပည့္ေနသည့္ ေႏြးေထြးေသာပတ္ဝန္း
က်င္ အေျခအေနတြင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေလ့ရွိသည္။ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔
၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကရခဲ့ေသာ ေမတၱာေႏြးေထြးမႈ ပီတိမ်ိဳးကို
မခံစားႏိုင္ေသာလည္း ဘဝအေျခအေနတုိင္း၌ ၎ကိုသာ တမ္းတ၍ လိုက္ရွာ
တတ္ၾကသည္။

Ref : Fethullah Gulen => Love and Tolerance => Love

Related Post

Women -The Representatives of Hz Khadija and Hz Aise (Myanmar Subtitle)

“မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မ” ********************************************************************************************************************** မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မတို႔၏အဆင့္အတန္းျမင့္ျမတ္ပံုကို မခြဲျခားၾကရန္ႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပံုကို ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္မွ မိန္႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *