ေမတၱာတရား – ၃

ေမတၱာတရား – ၃

အၾကင္နာတရား၏ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးပမာ မိမိ၏ သားသမီးအေရးအ
တြက္ ရည္စူး၍ အသက္ပါ စေတးရဲေသာ မိခင္တစ္ဦး ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ဘဝကို
တျခားသူတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေရးအတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ
အား “ရဲရင့္ေသာ ေမတၱာရွင္” ဟု ဂုဏ္ျပဳျပီး လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအက်ိဳးကို
ေမွ်ာ္ကိုး၍ ရွင္သန္လ်က္ လူသားအက်ိဳးအတြက္ အသက္စေတးၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားအား လူသားတို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ား၌ အမတ ထာဝရရွင္သန္မည့္ မွတ္တမ္းမ်ား
အျဖစ္ နန္းတင္ထုိက္သူမ်ားပမာ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ၾကသည္။ ဤသူရဲေကာင္း
မ်ား၏လက္ထဲတြင္ အခက္အခဲအတားအဆီးဟူသမွ်ကို ေက်ာ္လႊားျပီး တံခါး တုိင္းကိုဖြင့္ႏိုင္သည့္
ေသာ့တံတစ္ခုပမာ ေမတၱာတရားက သက္ေစာင့္ေဆး ျဖစ္ လာ၏။ ထုိသို႔ေသာ သက္ေစာင့္ေဆး
ႏွင့္ ေသာ့တံ ပုိင္ဆုိင္ထားသူမ်ားသည္ အေႏွးအျမန္ ကမာၻတစ္လႊားရွိတံခါးဟူသမွ်ကို ဖြင့္၍
ေနရာတုိင္း၌ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေမႊးရနံ႔မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ သူတို႔၏လက္မ်ား၌ ေမတၱာအေမႊးတုိင္မ်ား ထြန္းညႇိလ်က္ ခရီးႏွင္ၾကသည္။

သူတို႔၏ ႏွလံုးသားထဲသို႔ ဝင္ႏိုင္သည့္ အေျဖာင့္မတ္ဆံုးႏွင့္ အထိ
ေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ လက္ေတြ႕ျပသခဲ့သည့္ ေမတၱာလမ္း
စဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းစဥ္အတုိင္း လိုက္နာသူတို႔အား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူ
ရွားျပီး လူအခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ေကာင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေထာင္ေပါင္း
မ်ားစြာတို႔က လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုလက္ခံၾကသည္။ ထုိသို႔ ေမတၱာထား၍ ႀကိဳဆိုခံ
ရသည့္အခါ မည္သည့္အရာကမွ် သူတုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ “အရွင္
ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ ရယူျခင္း”မွ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေမတၱာလမ္းညႊန္အတုိင္း လိုက္နာသူတို႔သည္ မည္သို႔ခ်မ္းသာသုခႏွင့္
ျပည့္စံုပါအံ့။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ေမတၱာကိန္းေအာင္းေနသည္
ကို သတိမမူဘဲ နားပင္းဆြံ႕အသူမ်ားပမာ ဘဝခရီးႏွင္ၾကသူမ်ားသည္ မည္သို႔
ကံဆိုးသူမ်ား ျဖစ္ပါအံ့နည္း။

အို-ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ ယေန႔ေခတ္သစ္ကမာၻ၌ အာဃာတႏွင့္
ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား ေနရာတိုင္း၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျပီး လူတန္းစားအလႊာအသီးသီး၌ အေမွာင္ထုမ်ား
လႊမ္းမိုးေနခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕က အရွင္ျမတ္၏ အနႏၲေမတၱာတံ
ခါးဝတြင္ ခိုလႈံလ်က္ အရွင္ျမတ္၏ မိုက္မဲျပီး သနားစရာေကာင္းေသာ ေက်းကြ်န္
ျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္၏ႏွလံုးသား၌ ေမတၱာ ႏွင့္ လူသားဆန္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ား
ျဖည့္ေပးေတာ္မူရန္ အႏူးအညြတ္ ဆုေတာင္းပါ၏။

Ref : Fethullah Gulen => Love and Tolerance => Love and Mercy => Love

 

Related Post

Women -The Representatives of Hz Khadija and Hz Aise (Myanmar Subtitle)

“မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မ” ********************************************************************************************************************** မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မတို႔၏အဆင့္အတန္းျမင့္ျမတ္ပံုကို မခြဲျခားၾကရန္ႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပံုကို ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္မွ မိန္႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *