လူသားအေပၚ ေမတၱာထားျခင္း – ၁

လူသားအေပၚ ေမတၱာထားျခင္း – ၁

ေမတၱာသည္ သက္ေစာင့္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး လူတစ္ဦးေအးခ်မ္းစြာ
အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အား ေအးခ်မ္းသာယာေစ
ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ လူသားဟူေသာ ေဝါဟာရ၌
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အခ်င္းအခ်င္းၾကား ေမတၱာကို အရင္းခံ၍ ထိေတြ႕ခံစားမႈမ်ား ပါဝင္
ေသာေၾကာင့္ ေမတၱာသည္ပင္ အသက္ျဖစ္၏။ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္က လူတစ္
ဦး ႏွင့္ တစ္ဦးၾကားတြင္ရွိေသာ ေမတၱာေႏွာင္ႀကိဳးထက္ ပို၍ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံ
ေရးကို ဖန္ဆင္းထားျခင္း မရွိေပ။ အမွန္မွာ ဤကမာၻျဂိဳဟ္အား ေမတၱာထား၍
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက ယုိယြင္းပ်က္
စီးျပီး တန္ဖိုးမဲ့သြားပါလိမ့္မည္။

သက္ရွိတိုင္း၌ သူတို႔၏ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ကိုယ္စီရွိ
ၾကျပီး ဂ်င္(န္)၊ လူသား ႏွင့္ ပ်ားေကာင္၊ ပုရြက္ဆိတ္၊ ခ် စသည္တို႔တြင္လည္း
ဘုရင္၊ ဘုရင္မ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲ ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ
အႀကီးအကဲမ်ားက မိမိတို႔အာဏာ ရရွိေရးအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ကာ အာဏာ၊ ရာထူးမ်ား ရရွိလာၾကသည္။ ေမတၱာတရားမွာမူ ကြ်ႏု္ပ္
တုိ႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားကို စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျပီး ျပိဳင္ဘက္ကင္းမဲ့ေသာ ဘုရင္
တစ္ပါးကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏႈတ္လွ်ာ၊ နား ႏွင့္ မ်က္စိတို႔၌ ေမတၱာ
ဓါတ္ေဆာင္ၾကဥ္းထားႏိုင္သေရြ႕ တန္ဖိုးရွိလာမည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမတၱာတရားကို
သရုပ္ေဖာ္တင္ျပသည့္ စင္ျမင့္ျဖစ္ေသာ ႏွလံုးသားသည္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ
အရာျဖစ္၏။

ခံတပ္မ်ား၏ ေရွ႕တြင္ ေမတၱာအလံမ်ား လႈပ္ယမ္းျပရံုျဖင့္ ေသြးထြက္သံ
ယုိမႈ လံုးဝမရွိဘဲ ထုိခံတပ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္။ ေမတၱာစစ္သည္ေတာ္မ်ား
အႏိုင္ရလာေသာအခါ ဘုရင္မ်ားက အၾကင္နာတရားရွိေသာ စစ္သည္မ်ားအျဖစ္
သို႔ ေျပာင္းသြားၾကသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေမတၱာျဖင့္ အႏိုင္ရသည့္ အသိုင္းအဝုိင္း၌ ျပဳစုပ်ိဳး
ေထာင္ျခင္းခံရသည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ မ်က္စိမ်ား ႏွင့္ ႏွလံုးသားမ်ားတြင္
ေမတၱာစည္သံကို ပဲ့တင္ရိုက္ေစသည္။ ေမတၱာအလံ လႈပ္ယမ္းသည္ကို ျမင္ေသာ
အခါ စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ ႏွလံုးခုန္ၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေမတၱာႏွင့္ အလြန္
ေရာေႏွာလံုးပန္းေနရေသာေၾကာင့္ ေမတၱာကုိသာ မွီခိုသူမ်ားျဖစ္လာျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔
၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကိုလည္း ေမတၱာလမ္းစဥ္၌ ျမဳပ္ႏွံထားၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္
ေမတၱာအားျဖင့္သာ အသက္ရွင္ၾကျပီး ေမတၱာပြားလ်က္ ဘဝကူးေျပာင္းၾကသည္။

ဝင္သက္ထြက္သက္တိုင္း ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တည္ရွိမႈတစ္ခုလံုး၌ ေမတၱာ
ရွိေၾကာင္း ခံစားရျပီး ေမတၱာသည္သာ အပူဆံုးေဒသ၌ စိမ္းလန္းစိုေျပသည့္ အို
ေအစစ္မ်ားကို ေပၚထြန္းေစသည္။

Ref : Fethullah Gulen=>Love and Tolerance=>Love for Humanity

Related Post

Women -The Representatives of Hz Khadija and Hz Aise (Myanmar Subtitle)

“မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မ” ********************************************************************************************************************** မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မတို႔၏အဆင့္အတန္းျမင့္ျမတ္ပံုကို မခြဲျခားၾကရန္ႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပံုကို ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္မွ မိန္႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *