သဘာဝအလွတရားအား ေမတၱာျဖင့္ရႈျမင္ခံစားရာ၏

သဘာဝအလွတရားအား ေမတၱာျဖင့္ရႈျမင္ခံစားရာ၏

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လူသားအေပၚ ေမတၱာထားျခင္း
သည္ ဖန္ဆင္းခံမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေစသည့္ အရည္အေသြးျဖစ္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
ပင္ကိုယ္အႏွစ္သာရကို စူးစမ္းေလ့လာျပီး သိနားလည္သေဘာေပါက္မႈအေပၚ မွီ
တည္ေနေသာ ထုိအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ၾကား ဆက္
ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္းကို ခံစားၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အႏွစ္သာရအတြင္း ဖံုးကြယ္ေန
ေသာ စြမ္းရည္မ်ား၊ အတြင္းအဇၩတၱခံစားမႈမ်ား ႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္စြမ္းတို႔အ
ျပိဳင္ရွိေနျခင္းသည္ တျခားလူမ်ား၌လည္း ထုိသို႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေန
ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေစလိမ့္မည္။

ထုိ႔ျပင္ အတြင္းအဇၩတၱအႏွစ္သာရႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္တို႔ တုိက္ရိုက္ဆက္
ႏြယ္ေနျပီး ဖန္ဆင္းခံတိုင္း၌ ေလးစားဖြယ္ရာ ဖံုးကြယ္ေနသည့္ အရည္အေသြး
မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူထားေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သက္ရွိတုိင္းအား ကြဲျပား
ျခားနားေသာ ရႈေထာင့္အျမင္ ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္လာၾက
သည္။ အမွန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး
အသိအမွတ္ျပဳလိုစိတ္သည္ လူတိုင္း၌ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ စြမ္း
ရည္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ဤသေဘာထားကို တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔
ေတာ္မူထားသည့္ ဩဝါဒေတာ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က “ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ေနာက္ယံုၾကည္သူ
တစ္ဦး၏ ေၾကးမံုျဖစ္သည္”
ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍
“လူသားတစ္ဦးသည္ ေနာက္လူသားတစ္ဦး၏ ေၾကးမံုျဖစ္သည္”ဟုလည္း
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဤအခ်က္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက လူတိုင္း၌ ျမဳပ္ကြယ္ေနသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္
ဖန္ဆင္းရွင္ၾကား မည္သို႔ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး အ
သိအမွတ္ျပဳရံုမက စၾကဝဠာအတြင္းရွိ အရာရာတိုင္း အရွင္ျမတ္၏ အလွတရား၊
အၾကင္နာႏွင့္ ေမတၱာလႊမ္းမိုးေနသည္ကိုလည္း ယံုၾကည္လက္ခံပါလိမ့္မည္။

Fethullah Gulen (Love & Tolerance)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *