ၿငိမ္းေအးျခင္းအစ ေမတၱာက…

ၿငိမ္းေအးျခင္းအစ ေမတၱာက…

သူေတာ္စင္ႀကီး ရူမီသခင္က ႏွလံုးသားစကားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ပံုျပင္
ေျပာျပသကဲ့သို႔ စိတ္ဝိညာဥ္တုိင္းက ဤနက္ရႈိင္းမႈကို ခံစားပါလိမ့္မည္။ ရူမီသခင္
က “လာၾက၊ လာၾက၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၾက၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အရွင္ျမတ္၏
ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ ဘဝနစ္ျမဳပ္ထားသူမ်ား ျဖစ္၏။ လာၾက၊ လာၾက၊
ေမတၱာတံခါးေပါက္မွ ဝင္လာျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝိုင္းဖြဲ႕ၾကစို႔၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ႏွလံုးသားခ်င္းသာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကစို႔။ နားမ်က္စိကို အသံုးမခ်ဘဲ ႏွလံုးသား
ခ်င္း တီးတိုးေျပာဆိုၾကစို႔။ ပန္းႏွင္းဆီပမာ ႏႈတ္ပိတ္တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
ပီတိခံစားၾကစို႔။ အေတြးပမာ မည္သည့္အသံ မည္သည့္စကားမွ် မၾကား၊ မေျပာ
ဘဲ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဖူးျမင္ၾကစို႔။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ပံုစံတူမ်ားျဖစ္သည့္အတိုင္း
ႏႈတ္လွ်ာမပါဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေျပာၾက၊ ဆိုၾကစို႔။”

ယေန႔ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ၌ ထုိသို႔ ေလးနက္သည့္ လူသားဆန္မႈ
ဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ လူသားစံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္သူ
အလြန္ရွားျပီး အေနာက္တိုင္း အေတြးအေခၚ ဂရိလက္တင္အေတြးအေခၚမ်ား၌
လည္း ရွာရခက္သည္။ အစၥလာမ္အေတြးအေခၚ၌ တစ္မူထူးျခားေသာ သတၱဳ
ၾကမ္းတစ္ခု၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ သရုပ္ေဖာ္မႈမ်ားပမာ အမွန္တရားတစ္ခု
တည္းကို ညႊန္ျပေနေသာ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

အမွန္မွာ တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္၊ တမန္ေတာ္ ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္
ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားစေသာ တူညီေသာ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ စုစည္းထာေသာ
ရႈေထာင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ လက္က ေျခေထာက္၏ ျပိဳင္ဘက္မဟုတ္၍ လည္း
ေကာင္း၊ လွ်ာက ႏႈတ္ခမ္းကို မေဝဖန္၍ လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိက နားအခြင့္အ
ေရး၌ ဝင္မစြက္၍ လည္းေကာင္း၊ ႏွလံုးသားက စိတ္အသိဉာဏ္အား မဆန္႔က်င္
၍ လည္းေကာင္း လိုက္ဖက္ညီစြာျဖင့္ လိုက္ဖက္ညီေထြစြာျဖင့္ တစ္ခုကိုတစ္ခု
အေထာက္အကူျပဳ၍ အစၥလာမ့္ကြဲျပားသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားလည္း တစ္ခုကို
တစ္ခု ေထာက္ခံေနၾကသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ခႏၶာကိုယ္၏ အစိတ္အပိုင္း
မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ စည္းလံုးမႈကို ျပိဳကြဲေစမည့္ သေဘာထားအျမင္ ႏွင့္ အမ်ိဳး
အစားအျမင္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ မသံုးသပ္သင့္ေပ။ စည္းလံုးမႈအတြက္ အာမခံ
ခ်က္ေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း ဤေလာကီ၌ ေအာင္ျမင္မႈရျပီး အရွင္ျမတ္
က ဤေလာကီဘဝကို သုခဘံုနန္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းေပးေတာ္မူမည့္ အေကာင္း
ဆံုး ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးသင့္သည္။

ဤနည္းအတုိင္း ျပဳမူဆက္ဆံၾကလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆို
လက္ခံရန္ မိုးေကာင္းကင္၏ တံခါးေပါက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ထားပါလိမ့္မည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ေသြးခဲြေစသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား
ကို ဖယ္ရွားလ်က္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေပြ႕ဖက္၍ အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ
အတြက္ စုစည္းသင့္ေပသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၃)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၃)

အမွန္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ လူမႈေရး အဟန္႔အတားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ ျပီး ရုပ္နာမ္ဆင္းရဲဒုကၡ ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ အတိုဆံုးနည္းလမ္းမွာ သူတို႔၏ အျမင္အား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း ရပ္တန္႔ျပီး…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *