လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၁

လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၁

ေခတ္သစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေမတၱာတရားသည္ အမ်ားဆံုး ႏွင့္
အလိုအပ္ဆံုးကိစၥအျဖစ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကသည္။ အမွန္မွာ ေမတၱာသည္ ႏွလံုး
သားေလာကျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္မႈ ႏွင္းဆီကို မည္သည့္အခါမွ် ညႇဳိးႏြမ္းျခင္းမရွိ
ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ ထာဝရ
အရွင္သည္ ေမတၱာရက္ကန္းစင္၌ ဇာပန္းထိုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္တည္မႈ ေလာကတြင္
ေမတၱာမျပတ္ရွိရေလေအာင္ စၾကဝဠာႀကီးအား အံ့ဖြယ္အေကာင္းဆံုး ႏွင့္ ဆြဲ
ေဆာင္ဖြယ္ အရွိဆံုး အထည္ပမာ ရက္လုပ္ေတာ္မူထားသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ
ျဖင့္ မိသားစု၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ အခိုင္
အမာဆံုးေသာ ဆက္ဆံေရး အုတ္ျမစ္မွာ ေမတၱာတရားပင္ ျဖစ္သည္။

စၾကဝဠာအႏွံ႔တြင္ အရွင့္ေမတၱာ လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ျပီး
အမႈန္တစ္ခုက အျခားအမႈန္တစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ကူညီေနျခင္းသည္လည္း ထို
ေမတၱာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ တည္ရွိမႈေလာက၌ အလႊမ္းမိုးဆံုးေသာအရာမွာ
ေမတၱာျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ မွန္ကန္ပါ
သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စၾကဝဠာတီးဝုိင္းအဖြဲ႕ပမာ ဖန္ဆင္းခံ
တုိင္းက အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ လက္ခံရရွိထားေသာ ေမတၱာသံစဥ္ကို အ့ံဖြယ္တီး
လံုးမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္စတိုင္မ်ားျဖင့္ သီဆိုလ်က္ ျပဳမူဆက္ဆံ
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တည္ရွိမႈေလာကမွသည္ လူသားအထိ၊ ဖန္ဆင္းခံတစ္ဦးမွ
သည္ ေနာက္ဖန္ဆင္းခံတစ္ဦးအထိ အျပန္အလွန္ ေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္
စနစ္ရွိေနျခင္းကို အရွင့္ဆႏၵေတာ္ကသာ လံုးဝလႊမ္းမိုးထားေသာေၾကာင့္ သူတို႔အ
လိုဆႏၵ၏ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

ဤရႈေထာင့္အရ ဤေမတၱာလႈပ္ရွားမႈ၌ သိစိတ္အားျဖင့္ လူသားမ်ားပါ
ဝင္လႈပ္ရွားေနျခင္းသည္ လူသားတို႔၏ တည္ရွိမႈ၌ အရွင္ျမတ္၏ အစီအစဥ္ထည့္
ေပးေတာ္မူ၍ ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔သည္ သူတို႔၏ ပင္ကိုယ္သဘာဝ၌ တည္ရွိေန
သည့္ ေမတၱာအား လူသားဆန္သည့္ ပံုစံျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စူးစမ္းေလ့လာ
ျခင္းအားျဖင့္ တိုးပြားေစသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ေမတၱာကို
အလဲြသံုးစား မျပဳမိရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ ပင္ကိုယ္သဘာဝ၌ တည္ရွိေသာ ေမတၱာေပၚ
လြင္ေစရန္ လူတုိင္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ရိုင္းပင္းကူညီသင့္
သည္။ သဘာဝနိယာမတရားမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၌ ခ်မွတ္ျပဌာန္း
ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာလ်က္ တည္ရွိမႈေလာက၌ အရွင္ျမတ္
ထည့္ထားေတာ္မူေသာ ေယဘုယ် လိုက္ဖက္သဟဇာတျဖစ္မႈကို ကာကြယ္သင့္
ပါသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *