လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၂

လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၂

လူသားအဓိကဝါဒသည္ ေမတၱာဝါဒျဖစ္ျပီး ၎ကို ယေန႔ေခတ္တြင္ လူ
သားမ်ားက မဆင္မျခင္ေျပာဆိုလ်က္ ၎၏အႏွစ္သာရအား ကြဲျပားျခားနားေသာ
လြဲမွားသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ လိုရာဆြဲ တင္ျပလာၾကသည္။
တခ်ိဳ႕ထုိင္ဝုိင္းမ်ားတြင္ ဂ်ီဟားဒ္ ႏွင့္ အစၥလာမ္အေၾကာင္းကို စိတ္ရႈပ္လာ
ေအာင္၊ ႏွလံုးသားထဲ၌ သံသယစိတ္ႏိုးၾကားလာေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္၍ လူ
သားဝါဒအား အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို အားေပးေသာ အယူဝါဒဟု စြပ္စြဲသူမ်ား၊
ဘာသာေရးအမည္ခံ၍ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေသာ အျပစ္မဲ့
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈဘဝဖူလံုေရးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အၾကင္နာတ
ရားမဲ့စြာ သတ္ျဖတ္လုိသူမ်ား၊ မင္းမဲ့စရိုက္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အသံုးခ်၍ ႏိုင္ငံ
၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ျပိဳကြဲဖ်က္စီးလိုသူမ်ားအတြက္  ကရုဏာ ႏွင့္ အၾကင္
နာတရား လႊမ္းမိုးေစလ်က္ တစ္မူထူးျခားေသာ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲစည္းထား
ေသာ လူသားဝါဒႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။

            အမွန္တရားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ယံုၾကည္သူတိုင္းက တမန္ေတာ္ျမတ္
(ဆြ)၏ လမ္းစဥ္အတုိင္း လိုက္နာသင့္သည္။ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာနစ
လံုး၏ ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို လူထုအား ရွင္းျပ
ရန္ မည္သည့္အခါမွ် မတြန္႔တို မတြန္႔ဆုတ္သင့္ေပ။ ကိုယ္ေတာ္၏ သာဝႀကီးမ်ား
သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အမွန္တရား
ဆိုင္ရာ ထင္ရွားျပတ္သားေသာ စံနမူနာမ်ားကို တေသြမတိမ္း လုိက္နာျခင္း
ေၾကာင့္ အေၾကာင္းကိစၥတိုင္း၌ လူသားထုအတြက္ အစြန္းေရာက္မႈ ေရွာင္ျပီး
မွ်တသင့္ေတာ္သည့္ စံနမူနာ ျဖစ္လာၾကသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *