လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၃

လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၃

မ်ိဳးဆက္သစ္ ကံထူးရွင္မ်ားအနက္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တခ်ိဳ႕က
သာဝႀကီးမ်ား၏ ေျခရာအား ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္သည့္အေနျဖင့္ ႏွံေကာင္တစ္
ေကာင္အား မေတာ္တဆနင္းမိ၍ ၎တြက္ေပးခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို စံုးစမ္းသိရွိ
ရန္အလို႔ငွာ ခလီဖါေခါင္းေဆာင္ႀကီး ရံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္အထိ အေျပးအ
လႊား သြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ ဗလီေမွ်ာ္စင္မ်ား ႏွင့္ ဗလီ၏ ျပင္ပနံရံမ်ား ေပၚတြင္
ငွက္မ်ားခိုနားႏိုင္ရန္ ေသးငယ္သည့္ အလင္းေပါက္မ်ားကို စနစ္တက် ဖန္တီးထားျခင္းသည္
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ား၏ ႏွလံုးသားထဲ၌ ေမတၱာ တရား မည္သို႔နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း
ဦးေဆာင္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားသာမက တိရိစာၦန္မ်ားကိုပါ
အကာအကြယ္ေပးခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္အျပဳ အမူမ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္တြင္ လူသားဆန္မႈဆုိင္ရာ
အေကာင္းဆံုး ျပဳမူလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေရာေႏွာပါဝင္ေနေၾကာင္း သမုိင္းက သက္ေသထူေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္၏ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္အတြင္း၌ ေမတၱာ
ထားျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းထားသည့္ သေဘာထားမ်ားသည္ အလြန္
ပင္ မွ်တလိုက္ဖက္လ်က္ရွိ၏။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္သူမ်ား ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ရန္စသူတို႔
က ဤေမတၱာတရားကို ျငင္းပယ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတို႔အေပၚ ေမတၱာ ကရုဏာ
ထားျခင္းသည္  က်ဴးေက်ာ္ရန္လုိစိတ္ တုိးပြားေစျပီး တျခားသူတို႔၏ အခြင့္အေရး
မ်ားကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ရန္ အားေပးရာ ေရာက္သည္။

ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမတၱာအား ျခိမ္း
ေျခာက္ရန္မူသူတို႔အေပၚ  ကရုဏာမထားသင့္ေပ။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္သူတို႔အား
သနားျခင္းသည္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသူ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အၾကင္နာတရား အကင္းမဲ့
ဆံုးေသာ လုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မရည္ရြယ္ဘဲ အ
မွားက်ဴးလြန္မိသူမ်ား ႏွင့္ ေနာင္တရသူမ်ားအေပၚ ေမတၱာထားသင့္သည္။ တမန္
ေတာ္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူ ႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ညီေနာင္အားလံုး
ကို ကူညီၾက၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမ်ားအား သူတို႔၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုစိတ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္း
သြားေအာင္ (ဆန္႔က်င္၍) ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီၾက။”

ဗုခါရီ- မဇြာလင္မ္- ၄- သိရ္မီဇီ ဖီတာန္- ၆၈

Fethullah Gulen (Love and Tolerance)

Related Post

အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ အာဃာတ၊ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္၊ အမုန္းပြား လိုစိတ္မ်ား ထိန္းမရေအာင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ဤျငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ အမဂၤလာမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ေခတ္တြင္ ေမတၱာကရုဏာ ႏွင့္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *