အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၁)

အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၁)

ပီတိခံစားရေလေလ ႏွလံုးသားထဲ၌ သူတို႔၏ ဆုေတာင္းသံလည္း ပို၍
က်ယ္ေလာင္လာေလေလ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အရွင္ျမတ္အား ခဝပ္နာခံ
လ်က္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းတြင္ မည္သည့္အခါမွ် မတင္းတိမ္ၾကေပ။ “ခဝပ္နာခံမႈ၌
ပီတိပိုခံစားပါရေစ”ဟုသာ ထပ္တလဲလဲ ဆႏၵျပဳၾကသည္။ ထုိသို႔ အရွင့္ထံ အ
ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုး အရွင္ျမတ္ကလည္း သူတို႔
မည္သည့္အခါမွ် မေတြ႕ႀကံဳ၊ မေတြးေတာ မခံစားခဲ့သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို
နားလည္သေဘာေပါက္လာရန္အလို႔ငွာ ၎တို႔၌ရွိေနေသာ အကာအရံမ်ားကို
ဖယ္ရွားေပးေတာ္မူသည္။

ထုိအေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားျပီးေနာက္ သူတို႔ခံစားသမွ်၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး
သမွ်၊ ေတြးေတာသမွ်အားလံုးသည္ အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္သာ
ျဖစ္ေန၏။ အရာရာတိုင္း အရွင္ျမတ္၏ အလွတရား ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္ကို
ေတြ႕ရ၍ ေက်းဇူးတင္ၾက၏။ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထည့္မတြက္ဘဲ စိတ္
စြမ္းအားအလံုးစံုကို အရွင့္အမိန္႔ေတာ္မ်ားအား နာခံရာတြင္ အရည္ေပ်ာ္သြား
သည္အထိ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ အရွင္ျမတ္ကို မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ သိနား
လည္ျပီး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္း မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကသည္။

အရွင္ျမတ္အား သစၥာရွိရွိ ခဝပ္နာခံျခင္းျဖင့္ အရွင့္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး
ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။ ေသာ့အထပ္ထပ္ ခတ္ထားေသာ လုံျခံဳစိတ္ခ်ျပီး
သာယာသည့္ အိမ္ပမာ မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ အျပဳအမူတြင္လည္း အရွင္ျမတ္
မႏွစ္သက္သည့္ အယူအဆမ်ား ဝင္မလာႏိုင္ေအာင္ လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းၾက
သည္။ ရွိသမွ် စြမ္းရည္အားျဖင့္ လူ႔နားလည္ႏိုင္စြမ္း ျပင္ပတြင္ရွိေသာ အရွင္ျမတ္
ကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ သက္ေသထြက္ဆိုၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္သည္  အရွင့္အမိန္႔ေတာ္
မ်ားကို ဇြဲရွိရွိ သစၥာရွိရွိ နာခံရန္ ျဖစ္သည္။ ႏွလံုးသား ႏွင့္ အရွင့္အမိန္႔ေတာ္မ်ား
တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေစျပီး အရွင့္လမ္းစဥ္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္
ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance  – Love of God)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *