အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၆)(နိဂံုး)

အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၆)(နိဂံုး)

သစၥာရွိနာခံေတာ္မ်ားသည္ တရားအမွ်တဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူေသာအရွင္
အား အရွင့္လမ္းစဥ္ေပၚ အခိုင္အမာ ရပ္တည္၍ လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္
ျခင္းျဖင့္သာ မွီခိုအားထားျပီး ထုိအရွင္က စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးအား စိုးမိုးႏိုင္
ေအာင္ စြမ္းရည္မ်ား အလံုအေလာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူထားသည္ဟု ခံယူလ်က္
အံ့ဖြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ထူးျခားေသာ စရိုက္လကၡဏာ
မ်ားရွိသည့္ သစၥာရွိ ေမတၱာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ လုပ္ရပ္တိုင္း
ကို အရွင့္အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ လုိလုိလားလား လုပ္ေဆာင္လ်က္ တစ္ခ်ိန္လံုး
ေနစီမီသခင္(Nesimi)မိန္႔ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အရွင့္အေပၚ သစၥာရွိမႈကို ေဖာ္ထုတ္
ၾကသည္။

အို အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုးအရွင္၊ အရွင့္ကို စြန္႔၍ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ကင္းသည့္ ေမတၱာရွင္တစ္ဦး မျဖစ္လိုပါ။ အရွင္ျမတ္က ကြ်န္ေတာ္အား စိတ္
ႏွလံုးေၾကကြဲေစသည့္ ဒုကၡေဝဒနာမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေစေတာ္မူသည့္တုိင္ ေမတၱာ
ပြားလိုသူသာ ျဖစ္ပါရေစ။

သူတို႔သည္ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ အစဥ္အ
ျမဲ အရွင့္အမိန္႔ေတာ္အတုိင္းသာ စြဲျမဲစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး မည္သည့္အခါမွ် ညည္းတြားျခင္းမရွိၾကေပ။
သူတို႔သည္ အရွင္သိစိတ္မျပတ္ ရွိၾကလ်က္ စိတ္ႏွလံုး
ထဲမွ အရွင့္အမိန္႔ေတာ္အား ဖီဆန္ေစမည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟူသမွ်ကို ဖယ္ထုတ္
ၾကသည္။ သူတို႔၏ အေျပာအဆိုမ်ားသည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ အသံကဲ့သို႔
နက္နဲသိမ္ေမြ႕၍ အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုး အရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း
က်သည္။

သူတို႔အဖို႔ အရွင့္ေမတၱာသည္သာ အရာရာျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ ခႏၶာ
ကိုယ္မပါဘဲ ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ဝိညာဥ္မပါဘဲ မရွင္သန္ႏုိင္ၾကေပ။ သူ
တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ား၌ အခ်စ္ျမတ္ႏုိးဆံုးအရွင္၏ ေမတၱာသာ ကိန္းေအာင္းေနျပီး
တျခားသူတို႔အတြက္ ေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ ခံယူထားၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သူ
တို႔သည္ ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆံုး ႏွင့္ အားအႏြဲ႕ဆံုးျဖစ္သည့္တိုင္ သူတို႔၏ အဆင့္အ
တန္းကို ဘုရင္မ်ားပင္ မနာလိုျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ က်ိဳးႏြံမႈတြင္ စၾကဝဠာတစ္ခု
လံုးအား အမိန္႔ေပးႏိုင္သည့္ ျမင့္ျမတ္မႈ ရွိေနျပီး သူတို႔၏ အားႏြဲ႕မႈတြင္ စြမ္းအား
တန္ခိုးကိုလည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈတြင္ လံုေလာက္သည့္ ဥစၥာဓနကို
လည္းေကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

သူတို႔သည္ ေသးငယ္ေသာ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူၾကေသာ္
လည္း ေနမင္းေပါင္းမ်ားစြာ လင္းဝင္းေတာက္ပေစရန္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္
အလံုအေလာက္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူတုိင္းက ထုိသစၥာရွိ ေမတၱာရွင္မ်ားထံ
အေျပးအလႊားလာၾကေသာ္လည္း သူတို႔ကမူ အရွင္ျမတ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားပီပီ
အရွင့္အမိန္႔ေတာ္အတုိင္းသာ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္လ်က္ အားသြန္ခြန္
စိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ သူတို႔၏ အေရးအပါဆံုးေသာ ကိုယ္က်င့္တရား
ႏွင့္အတူ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးကုိပင္ ေၾကာင္းက်ိဳးစဥ္းစားဉာဏ္ႏွင့္အညီ ရွင္းျပရာ
တြင္ အသာစီးရၾကသည္။

သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ အရွင္သိစိတ္ မျပတ္ထားလ်က္ အရွင့္လမ္းစဥ္အ
တုိင္းသာ ဦးတည္၍ ၎တို႔၏ တည္ရွိမႈကိုပင္ ေမ့သြားေလာက္ေအာင္ အေရးမပါ
သည့္ မီးပြားထက္ ေသးငယ္သည့္ အရာတစ္ခုပမာ က်ိဳးႏြံစြာျဖင့္ အရွင့္ထံသာ အခစားဝင္ၾကသည္။

သူတုိ႔အဖို႔ အရွင္သိစိတ္ မရွိေသာဘဝက အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္သည္။ အရွင္သိစိတ္မပါသည့္
ဘဝမ်ိဳးကို ဘဝဟုပင္ မေခၚႏိုင္ေပ။ ေမတၱာပြားလုိစိတ္
မရွိေသာ ဘဝတည္ေဆာက္မႈမ်ိဳးသည္ အသံုးမဝင္သည့္ ဘဝမ်ိဳးျဖစ္ျပီး အရွင့္အ
မိန္႔ေတာ္မ်ား၌ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သိမ့္မႈ မခံစားရသူတို႔မွာ အာနိသင္မဲ့သည့္ ေဆးဝါးကို
မွီဝဲေနသကဲ့သို႔ ဘဝ၏ အႏွစ္သာရ ေပ်ာက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘဝအႏွစ္
သာရႏွင့္ မရင္းႏွီး၊ မသိကြ်မ္းသူတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ တမ္းတမႈအ
ေၾကာင္းကို လူသိရွင္ၾကား မရပ္မနား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း သူတို႔၏
ေမတၱာကို ေမတၱာစစ္ဟု မမွတ္ယူႏိုင္ေပ။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Love of God)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *