မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၁)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၁)

အတိတ္မွ အေမြအျဖစ္ရရွိထားေသာ လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ရ
ထားသကဲ့သို႔ မွ်ေဝခံစားေစရန္ ပ်က္ကြက္ေနသူမ်ား၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ တူညီေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ မွီခိုျခင္းမရွိဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဒုကၡေဝဒနာခံစားေနရျခင္း၏ အ
ေၾကာင္းရင္းကို အသိအမွတ္မျပဴသူမ်ားသည္ မကူညီရံုမက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေယဘု
ယ် သေဘာထားမ်ားကိုလည္း ပေဟဠိဆန္ေစ၏။ အမွန္မွာ ရုပ္ဝါဒရႈေထာင့္ျဖင့္
ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္ကို တင္ျပလာသူမ်ား ႏွင့္ ေလာကီရႈေထာင့္အျမင္မ်ား ႏွင့္
အညီဘဝေဆာက္တည္ၾကသူမ်ားသည္ ရုပ္ေလာက၏ မတည္ျမဲေသာ အေပၚယံ
အရသာမွလြဲ၍ ဘဝ၏အႏွစ္သာရကို ခံစားႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။

တစ္ဖန္ ထုိအဆုိးျမင္ ရႈေထာင့္အရ အရာဝတၳဳမ်ား ရုပ္ခႏၶာႏွင့္ ဆက္စပ္
ေနေၾကာင္းကိုလည္း ထုိက္ထုိက္တန္တန္ မေဖာ္ျပၾကေပ။ ထုိအျမင္အရ အတိတ္ ႏွင့္
အနာဂတ္တို႔ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္မွ် မရွိေပ။ အတိတ္ ႏွင့္ အနာဂတ္
ကို ပစၥဳပၸန္ဆံုးရႈံုးသြားသူတို႔၏ ခိုလႈံရာအျဖစ္သာ မွတ္ယူၾကသည္။ သူတို႔က ပစၥဳပၸန္ကိုသာ
မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အရာအျဖစ္ ေဖာ္ျပျပီး က်န္အခ်ိန္ကာလ
ျဖဳန္းတီးမႈအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္း
သည့္ ရႈေထာင့္အျမင္ေထာင္ထဲ၌ အက်ဥ္းခ်ခံေနရျပီး ” ကြ်န္ေတာ္သိသည့္အရာ
မ်ား သင္တို႔သိလွ်င္ သင္တို႔၏ ရယ္သံတိတ္ျပီး မၾကာခဏ ငိုလိမ့္မည္”ဟူေသာ
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ဩဝါဒကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိဟန္ မတူေပ။

ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ေရႊစကားေတာ္မ်ား၏ ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က အထက္ပါဩဝါဒေတာ္၌ “အသိဉာဏ္ရင့္က်က္သူမ်ား
သည္ ယံုၾကည္မႈသစၥာ၊ အရွင့္ဉာဏ္ေတာ္အနႏၱ ႏွင့္ ေမတၱာတရားကို နားလည္
သေဘာထား၍ ငိုေၾကြးလ်က္ ထာဝရဘဝအတြက္ မိမိတို႔၏ စြမ္းရည္အလံုးစံုကို
အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူတို႔က မည္သည့္အရာ ေနာက္သို႔ လိုက္
ေနသည္ကို သိနားလည္၍ ငိုေနျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။
ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား ငိုေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Appeal to Mercy)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *