မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၂)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၂)

မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္
ရာ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ၏ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရျပီး လူတုိင္းက ျငိမ္းခ်မ္း
ေရး ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို အာရံုစိုက္လာၾကျပီး တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္
လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၌ ေျဖရွင္းရခက္ေလာက္ေအာင္ အျမစ္တြယ္ေနပါျပီ။ မွ်တ
မႈ ႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္တံုတရားဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖိုး
မ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အာဏာရရွိေရးအတြက္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဝါဒကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ
မည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔က ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ထာဝရဘဝ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စံနမူနာေကာင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေႏွာင့္ယွက္ေနၾကသည္။

ကိစၥအေၾကာင္းအရာ ေျမာက္မ်ားစြာ၌ ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္တံုတရားကို
ျပင္းထန္သည့္ ခံစားမႈက လႊမ္းမိုးေနျပီ အာဏာအလြဲသံုးစားျခင္းျဖင့္ တရားဥပ
ေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္ျပားေစ၏။ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲ
ဒုကၡဒဏ္ေၾကာင့္ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္၌ လူသားတို႔က သုခဘံုနန္း၏ လမ္းညႊန္မႈအတုိင္း ဘဝ
ေဆာက္တည္ရန္ လိုလားေသာ္လည္း သူတို႔၏ စိတ္ဆႏၵမ်ား ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆ
ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းျဖင့္ သူတို႔အား ငရဲဘံုထဲသို႔ တြန္းခ်ရန္ ႀကိဳးစားေန
ၾကသည္။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔၏အျမင္၊ မူဝါ ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔
၏ လူေနမႈ ပံုစံသစ္ဖန္တီးရန္ အသင္းအဖြဲ႕ ကုိယ္စီဖြဲ႕စည္း၍ တိုက္ခုိက္မႈ
မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တိုးပြားလာေနၾကျပီ။ ထို႔ျပင္
လူတို႔အား ထုိက်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ပံုရိပ္ႏွင့္အညီ ေနထုိင္ၾကရန္လည္း အက်ပ္ကိုင္
တြန္းအားေပးေနၾကသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္း၌ လူတစ္ဦးစီ၏ အျမင္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္
လ်က္ သူတို႔၏ အေျမာ္အျမင္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔အား ဉာဏ္အလင္း
ကင္းသည့္ အေမွာင္ထုထဲသို႔ တြန္းခ်ေနၾကသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Appeal to Mercy)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *