မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၃)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၃)

အမွန္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ လူမႈေရး အဟန္႔အတားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္
ျပီး ရုပ္နာမ္ဆင္းရဲဒုကၡ ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ အတိုဆံုးနည္းလမ္းမွာ
သူတို႔၏ အျမင္အား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း ရပ္တန္႔ျပီး သူတို႔၏ သိနားလည္
မႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵႏွင့္အညီ ရပ္တည္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္
လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သိနားလည္မႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္
ေသာ ဆႏၵတို႔ကို ေလးစားျပီး လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္အညီ လမ္းညႊန္မႈ ေပးမွသာ
စစ္မွန္ေသာ လူသားအသြင္ျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ နာမ္ေရးရာ တျခား
ရင့္က်က္မႈမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ သိနားလည္မႈ၊ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵႏွင့္ အသိ
ပညာတို႔ႏွင့္အတူ တည္ရွိေသာသူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ အသိ
အမွတ္ျပဳႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ လူမႈေရးရာ စေသာ ျပႆနာေပါင္းစံု၏ အက်ပ္အတည္းမ်ား
မွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလာပါလိမ့္မည္။ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္၊ မညီညြတ္
မႈ ႏွင့္ ကြဲလြဲမႈတို႔ျဖင့္ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္
တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံဟု မေခၚႏိုင္ေပ။ အလားတူ ျပည္သူလူထု
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳသည့္တိုင္ အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ခြ်တ္ျခံဳ
က်မႈမွ ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ၾကေပ။

အကယ္၍ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးကို ကယ္တင္လိုသည့္ဆႏၵ
ရွိလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း ႏွင့္ လူတုိင္း၌ ႏိုးၾကားမႈ ႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ မရွိမျဖစ္ လို
အပ္ပါသည္။ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၏ ကံၾကမၼာေကာင္းကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္
လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာျပီး အံ့ဩႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းသည့္ အျပဳအမူ
မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ တျခားသူမ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ပုခံုးခ်င္း
ယွဥ္၍ လက္ေျမႇာက္လ်က္ အရွင့္ထံ အသနားခံ ဆုေတာင္းေနပါလိမ့္မည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Appeal to Mercy)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *