မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၄)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၄)

အသိဉာဏ္၊ စြဲလန္းမႈ ႏွင့္ နာမ္ေရးရာတို႔၌ အားသစ္ျပည့္ဝလာေစရန္ အရာခပ္သိမ္းကို ႏွလံုးသား၏ ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္အညီ
ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆ၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေနထုိင္လ်က္ ခဝပ္နာခံမႈကို မတြန္႔မဆုတ္ဘဲ တစ္သမတ္တည္း
လုပ္ေဆာင္ျပီး နက္ရႈိင္းေသာ ယံုၾကည္မႈ သစၥာအသိျဖင့္ ေပါင္း စပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လိုလားသည့္ ရင့္က်က္မႈ
အေရာက္တက္လွမ္း ႏိုင္မည့္ အေျခခံသေဘာထားမ်ား၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံစည္း မ်ဥ္းမ်ားျဖင့္
ဉာဏ္အလင္းေဆာင္၍ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုလားေတာင္းဆိုမႈမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႔ လုိလားမက္ေမာသည့္ အရာမ်ားကို ကန္႔သတ္ရလိမ့္မည္။
ေနာက္ တစ္ဆင့္တိုး၍ အရာခပ္သိမ္းကို ထာဝရဘဝ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးလ်က္ ျမင့္ျမတ္ သည့္ စံႏႈန္းျဖင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရပါလိမ့္မည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လူသားအက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ အားသာခ်က္အားလံုးကို မွ်ေဝခံစားေစလ်က္
လူသားတစ္ဦး၌ ရွိသင့္ရွိထုိက္ေသာ အျပည့္ဝဆံုး အရည္အေသြးႏွင့္ သေဘာသဘာဝရွိသည္ဟု
ေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤအေရးပါေသာ အေျခခံအခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သူမ်ားသည္
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည့္ လမ္းစဥ္အတုိင္း လိုက္နာရန္ တျခားသူမ်ားအား လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းရံုမက
သူတို႔၏ အနာဂတ္ အာမခံခ်က္အတြက္လည္း ရုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ မဂၤလာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းကုိ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ဉာဏ္
အလင္းရရွိေစရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တာဝန္အျဖစ္ ခံယူလ်က္
အေလးအနက္မထားသူမ်ားသည္ လူ႔ေဘာင္အက်ိဳးကို ပ်က္စီးေစသူမ်ား ျဖစ္လိမ့္
မည္။ ထုိ႔ျပင္ လူ႔ေဘာင္ရွိ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အသိစိတ္၊ လိုအင္ဆႏၵ ႏွင့္ ႏွလံုးသား
၌ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေစရန္လည္း
ဉာဏ္အလင္းမရွိပါက လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေပ။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Appeal to Mercy)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *