မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္
စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္
ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္
ယုတ္ေနျခင္းက လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုပါ စိတ္ကူး
ယဥ္ဆန္ေစလိမ့္မည္။

ဤရႈေထာင့္အျမင္အရ လူတုိင္း၌ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္၊ အသိဉာဏ္ ႏွင့္
လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵမ်ား ရွိေနသည္ကို ကြဲျပားစြာ သိျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အားလံုး
အတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ စုေပါင္းစြမ္းရည္တစ္ခု ျဖစ္လာေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ အသိစိတ္
ႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္မွသာ ျပႆနာအားလံုး ေျဖရွင္းႏိုင္
လိမ့္မည္။ ဤသေဘာထားမ်ိဳးျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘဝကို တျခားသူတို႔အား
အက်ိဳးျပဳသည့္ သက္ေစာင့္ေဆးပမာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရုပ္နာမ္
ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အဖို႔
ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပို၍ အားသန္ေလေလ၊ တျခားသူတို႔အား တုိက္ရိုက္အ
က်ိဳးျပဳေလေလျဖစ္ျပီး အနာဂတ္အာမခံခ်က္မ်ား ဆက္လက္တည္တံ့ပါလိမ့္မည္။

တျခားသူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္အတြက္ ကူညီေစာင္မေပးမႈ
ေၾကာင့္သာ လူတစ္ဦး၏ ရွင္သန္ေရး တည္တံ့မည္မွာ ေသခ်ာ၏။ ဤအခ်က္အရ
ပုဂၢိဳလ္ေရး စိမ့္ဝင္မႈေၾကာင့္သာ လူသားတို႔၏ တုိးတက္မႈကို ခါးျပတ္ေစ၏။ ပုဂၢိဳလ္
ေရးကိစၥမ်ားကို တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ မသမာ
သည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား မပါဝင္ေသာ္လည္း အေႏွးႏွင့္အျမန္ ကိုယ္က်င့္တ
ရား ပ်က္လာၾကသည္။ တျခားသူမ်ား ႏိုးၾကားလာေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ေရ
ရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားမွာမူ တျခားလူတို႔၏ စိတ္မ်ား သစ္
ရြက္ေၾကြက်ျပီး လြင့္စဥ္သကဲ့သို႔ လြင့္စဥ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ရာ ေနရာအႏွံ႔တြင္ သက္ေစာင့္ေဆး
ကို အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေစ၏။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္သာ
ေလာကီေလာကုတၱရာ မာရသြန္ျပိဳင္ပြဲ၌ “တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈ”အတြက္ အေရြးခံ
ရသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Appeal to Mercy)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *