မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၆)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၆)

ႏိုင္ငံေရးသမား ရဲေဘာ္ရဲဖက္တခ်ိဳ႕က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူတို႔၏ တည္ရွိမႈကို
ေလးစားလက္ခံလာျခင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား လံုျခံဳစိတ္ခ်
မႈရွိရန္ တျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ရန္လိုမႈကို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္
လုပ္ဟန္တူပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တစ္ခ်ိန္လံုး သူတို႔၏
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ အာရံုစိုက္ေနၾကသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားက အခြင့္ရလွ်င္ မိမိ
တို႔အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဆက္တိုက္နင္းေခ်လိုက္ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔
အာဏာရရွိလာေသာအခါ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမ်ား
ျဖစ္လာျပီး အားႏြဲ႕သူမ်ားကို သူရဲေဘာေၾကာင္စြာျဖင့္ ႏိုင္လိုမင္းထက္ ျပဳလာ
တတ္သည္။

သူတို႔သည္ တစ္သမတ္တည္း မရိုးမသား ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္သည့္အ
တြက္ သူတို႔စီစဥ္ထားသည့္ လွည့္ကြက္၌ပင္ အမ်ားအားျဖင့္ က်ဆံုးေလ့ရွိၾက
သည္။ သူတို႔က လူတုိင္းအား လွည့္စားေနျခင္းကို မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္ဟု မွတ္
ယူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသနားစရာေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏
အဆင့္အတန္းကို မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ရည္စူး၍ ပ်က္စီးေနၾကသည္။
တခ်ိဳ႕လူတို႔၌ ေတြ႕ရသည့္ ဤလွည့္စားမႈစြမ္းရည္သည္ ကုရခက္သည့္ စိတ္ေရာဂါကဲ့သို႔
အလြန္စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ရွိေနပါသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား
က အစဥ္ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ အာရံုစိုက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ လူေကာင္းစာရင္း
၌ မပါႏိုင္ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ ႏွင့္ ဂုဏ္ရာထူးမ်ား အဆံုးရႈံးခံရ
သည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူရဲေဘာေၾကာင္ပမာ က်ိဳးႏြံလာၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန
သူမ်ား၏ အျပဳအမူ၌ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အသနားခံေတာင္းဆုိ
သည့္ ျပင္းထန္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚတြင္ ခိုင္ျမဲစြာ
အျမစ္တြယ္ေနသည္။ ဤအသနားခံေတာင္းဆိုမႈသည္ ႏွလံုးလွသမားတို႔၏ လုပ္
ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္အညီ အလြန္စိတ္ေစတနာျဖဴစင္စြာျဖင့္ လူမႈေရး တာဝန္သိတတ္
မႈကုိပင္ ေက်ာ္လြန္လ်က္ တစ္ဦးခ်င္း၏ တာဝန္အျဖစ္သာ အစဥ္အျမဲ တည္ရွိေန
သည္။ ႏွလံုးလွသမားမ်ားသည္ လူသားအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ဦးေဆာင္
သူမ်ားျဖစ္ျပီး သူတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ႏွင့္ လုပ္ရပ္ဟူသမွ်၌ ပြင့္လင္းရိုး
သားေသာ ကိုယ္ပိုင္စတိုင္မ်ား ထင္ဟပ္ေနသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Love and Mercy – Appeal to Mercy)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *