မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ
ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ ကိုယ္ပိုင္အေျခ
ခံမူဝါဒမ်ားကိုသာ မွီခိုအားထား၍ ရပ္တည္ၾကသည္။ သူတို႔၏ အတြင္းအျပင္ခံစား
မႈမ်ား၌ ပရိုဂရမ္လုပ္ထားသကဲ့သို႔ အရွင့္သိစိတ္ ႏွင့္ အရွင့္အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း
လိုက္နာလိုစိတ္သာ လႊမ္းမိုးေနသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေလာကီေလာကုတၱ
ရာ ႏွစ္ဌာနစလံုး၌ တျခားသူတို႔၏ အေရးကိုသာ ဦးစားေပးသည့္အတြက္ အရွင္
ျမတ္ ႏွင့္ သံေယာဇဥ္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသူမ်ားဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ ဤေလာကီ
ဘဝ၌ပင္ တမလြန္ဘဝအတြက္ ျမင့္မားသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ား ဖန္တီးေန
ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ သူတို႔သည္ တမလြန္ဘဝ၌ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ စခန္း၏
အရိပ္အာဝါသ၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ထင္ရွားျပတ္သားစံႏႈန္းမ်ား
အကန္႔အသတ္မဲ့ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ပိုင္ဆိုင္ထားလ်က္ ဘဝတည္ေဆာက္
ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ အျဖဴစင္ဆံုး ႏွလံုးလွရွင္မ်ား၊ တျခားသူမ်ား
ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပန္းသည့္တိုင္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္သာျဖစ္မည့္ မဂၤ
လာရွိ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၾကျပီ။ သူတို႔သည္ လူသား
အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း၌ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ ဒူးခ်င္းကပ္လ်က္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
ျပဳမူေနထုိင္သည့္အတြက္ ထာဝရေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ရံုမက အရွင့္ဧည့္သည္
ေတာ္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခံရမည့္သူမ်ားဟုလည္း မွတ္ယူႏိုင္သည္။

ဤႏွလံုးလွရွင္မ်ားသည္ လူသားအက်ိဳးျပဳ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ ထိပ္သီး
စည္းေဝးပြဲမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္စြာျဖင့္ အေလးထား
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ ေျပာဆိုေတြးေခၚမႈ ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား
ကို ေမတၱာ ကရုဏာျဖင့္ လႊမ္းမိုးျခံဳထားၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေလာကီအက်ိဳးစီး
ပြား ႏွင့္ ဂုဏ္ရာထူးမ်ားကို မမက္ေမာဘဲ အနာဂတ္ကမာၻ ႏွင့္ စိတ္ဆႏၵ၏ ေပ်ာ္
ရႊင္မႈကို စေတးလ်က္ လူတုိင္းအား ခြဲျခားမႈကင္းစြာ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးတို႔ျဖင့္ ျပဳမူ
ဆက္ဆံရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ တျခားသူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရာ
တြင္ ေတြ႕ရေသာ သူတို႔၏ သေဘာထား ႏွင့္ နာမ္ေရးရာ အဆင့္အတန္းသည္
မဟာတန္ခုိုးရွင္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ ေရာက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ သူတို႔၏
ျပဳမူဆက္ဆံေရး၌ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနသည္။ သူတို႔သည္ ေသေနသည့္ ႏွလံုး
သားမ်ားကို ရွင္သန္ေစရန္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားၾက
သည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Love and Mercy – Appeal to Mercy)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *