မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (နိဂံုး)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (နိဂံုး)

ဤႏွလံုးလွရွင္မ်ားသည္ “မိမိမႏွစ္သက္ေသာအရာကို တျခားသူတို႔အား ေပးကမ္းရန္
ဆႏၵမျပဳၾကပါႏွင့္”ဟူေသာ အဆုိထက္ပို၍ လူသားအက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္
အတြက္ ရွိသမွ် စြမ္းအားျဖင့္ မနားတမ္းရုန္းကန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ အကန္႔အ
သတ္ျမင့္မားသည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားေၾကာင့္ ႏွလံုးလွရွင္မ်ားက အၾကင္နာတရား
မဲ့သည့္ အာဏာရွင္တို႔၏ ႏွလံုးသား၌ပင္   ကရုဏာစိတ္ ရွင္သန္ေစ၏။ တစ္ခ်ိန္
တည္းမွာ အရွင္သိစိတ္မျပတ္ထား၍ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားတို႔အား ကူညီေထာက္
ပ့ံရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။

ထုိေမတၱာသူရဲေကာင္းမ်ား၏ အခုိင္အမာတည္ရွိေသာ အျပဳအမူ၌ “အ
ျခားသူအတြက္ ရွင္သန္ျခင္း”ဟူသည့္ အခ်က္သည္ အလြန္အေရးပါေသာ မူဝါဒ
ျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္သာ ရည္စူးဦးစားေပးေဆာင္
ရြက္ေနသည့္ သူတုိ႔၏ မစ္ရွင္ကို အရွင္ျမတ္လက္ခံေတာ္မူရန္ စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးစြာ
ျဖင့္ အစဥ္အျမဲဆုေတာင္းၾကသည္။ တျခားသူတို႔အား ဉာဏ္အလင္းေပးရန္ ရုန္း
ကန္ေနသည့္အခါ ဉာဏ္အလင္းရသူတို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္တုန္လႈပ္မႈကိုမွ် မခံစား
သည့္အျပင္ ဉာဏ္အလင္းမရၾကသူတို႔၏ ျပစ္တင္မႈေၾကာင့္လည္း မည္သည့္ေဝဒ
နာကိုမွ် မခံစားၾကေပ။

ထုိသို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အရွင္ျမတ္၏ မြန္ျမတ္ေသာ
အေထာက္အပံ့မ်ားဟု မွတ္ယူၾကျပီး မိမိတို႔ကိုယ္ကို က်ိဳးႏြံစြာျဖင့္ ထပ္တလဲလဲ
ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း အရွင္ျမတ္ကိုသာ ေန႔စဥ္ ဦးညြတ္၍ ဂါဝရျပဳၾကသည္။ ဤ
အခ်က္အားလံုးအျပင္ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ခု
ျဖစ္တည္လာသည္ဟု မိမိတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈ၌ ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔၍
အရွင့္တန္ခိုးေတာ္အား ဝင္စြက္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ “အို-အရွင္ အစစအရာရာအ
တြက္ အရွင့္ကုိသာ အလိုရွိပါ၏။”ဟု ဆုေတာင္းၾကသည္။

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရွင္ျမတ္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူထားသည့္ ဤေလာကီ
ကမာၻကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးေနသည့္ ေျမေနရာမ်ား၊ ယိုယြင္း
ပ်က္စီးေနေသာ အိုးအိမ္မ်ား ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္းပါးသည့္ သဲကႏာၱရမ်ားအျဖစ္သို႔
ေျပာင္းလဲထားျပီး ၎တို႔ကို ကမာၻသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္
မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အ
တူ ယံုၾကည္မႈ၊ လိုလားေတာင့္တမႈ ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈကိုပါ လက္ကိုင္ထား
လ်က္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းစြာအထိ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ရန္ အခိုင္အမာဆံုး
ျဖတ္ထားၾကသည္။ အရွင္ျမတ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတုိင္း ျဖဴစင္
ေသာ အၾကင္နာရွင္မ်ား ပံ့ပိုးေပးေတာ္မူပါေစ။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Love and Mercy – Appeal to Mercy)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *