သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (အပိုင္း – ၁)

သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (အပိုင္း – ၁)

သင့္ရင္ခြင္အား လူတုိင္း၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ သမုဒၵရာတစ္မွ်
က်ယ္ဝန္းေစပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် စိတ္ထိခိုက္ေစျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ
ရႈျခင္းမျပဳဘဲ လူသားအတြက္ ထာဝရအၾကင္နာတရားကို အျမတ္တႏိုး ရင္မွာ
ပိုက္ထားလ်က္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈသစၥာကို သတိႀကီးစြာ ထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔။

ေကာင္းမႈသီလျပဳလုပ္သူတို႔ကို ဩဘာေပးေထာက္ခံျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုး
ေကာင္းရွိသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၎တုိ႔အေပၚ အၾကင္နာထားပါ။
မယံုၾကည္သူမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆုိသည့္အခါ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ရွိေသာ
မနာလိုစိတ္ ႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္မ်ား အရည္ေပ်ာ္သြားသည္အထိ ႏူးည့ံသိမ္
ေမြ႕စြာ ျပဳမူဆက္ဆံၾကပါ။ ကယ္တင္ရွင္တစ္ဦးပမာ စိတ္ႏွလံုးသားေသေနသည့္
လူတိုင္းအား သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေအာင္ လုပ္ၾကပါ။

သင္တို႔က အျမင့္ျမတ္ဆံုး လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အ
ေကာင္းဆံုး လမ္းစဥ္အတိုင္း လိုက္နာလ်က္ ခရီးႏွင္ေနျခင္းကို သတိရၾကပါ။
အရွင္ျမတ္၏ အျပီးျပည့္စံုဆံုး ႏွင့္ အရွင္းလင္းဆံုး ဝဟီဗ်ာဒိတ္မ်ားႏွင့္အညီ သြန္
သင္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သင္တို႔လက္ဝယ္၌ရွိေနသည္
ကို သတိထားၾကပါ။ လူမ်ားစြာက အရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားအာ ေပ်ာ္
ရႊင္စြာ မခံစားႏိုင္ျခင္းအေပၚ မွ်မွ်တတရွိေသာ အျမင္မ်ိဳးျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေျပာဆိုၾက
ပါ။

စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ယံုၾကည္မႈစီးဝင္သည့္ အထူးျခားဆံုးေသာ လကၡဏာ
တစ္ရပ္မွာ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား ထင္ဟပ္ေနေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ရပ္အား
လံုးကို ေမတၱာျဖင့္သာတံု႔ျပန္၍ အားလံုးအေပၚ ေမတၱာထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အရာရာတိုင္းကို မုန္းတီးရြံရွာေနျခင္းသည္ မိုက္မဲမႈ သို႔မဟုတ္ ေစတန္မိစာၦ၏
လႈံ႕ေဆာ္မႈကို ေဖာ္ျပေနသည့္ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Tolerance and Liberality )

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *