သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၂)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၂)

ဤယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈသည္ ရင့္က်က္ေသာ ႏွလံုးသား၊ ယဥ္ ေက်းပ်ဴငွာစြာ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူတို႔၏ အက်ိဳး ဆက္ပင္ ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္စံုတစ္ခုမရေစသည့္တိုင္ ထုိဆန္႔က်င္ဘက္ အေတြးအေခၚမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားႏွင့္ အမွားအမွန္ခဲြျခားေစေသာ အသိဉာဏ္တို႔အား ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေစရန္ လည္းေကာင္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး အဆံုးစြန္ဆံုး သေဘာထားႀကီးသင့္သည္။

သေဘာထားႀကီးျခင္းဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို တန္ဖုိးထားေလး စားျခင္း၊ အၾကင္နာကရုဏာထားျခင္း၊ရက္ေရာျခင္း ႏွင့္ သည္းခံစိတ္ရွည္ ျခင္း စသည္တို႔အစားလည္း တစ္ခါတစ္ရံ သံုးၾကသျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရား
စံႏႈန္း၏ အေရးအပါဆံုး စိတ္ေနစိတ္ထား ျဖစ္သည္။ ၎သည္ နာမ္ ေရးရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေရးအပါဆံုး အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာလူသားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာအျမင့္ျမတ္ ဆံုး ေကာင္းမႈသီလလည္းျဖစ္သည္။

သေဘာထားႀကီးမႈ၏ ရႈေထာင့္မွၾကည့္ေသာ္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားသည္ ထာဝရအထိ နက္ရႈိင္းက်ယ္ျပန္႔လ်က္ အပ္ ေပါက္ထက္ ေသးငယ္သည့္ အမွားအယြင္း၊ အတိမ္းအေစာင္းမ်ားကိုပင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ အခ်ိန္ႏွင့္အာကာသ၏ ျပင္ပ၌ရွိေတာ္မူ ေသာ အရွင္ျမတ္ ႏွင့္ လူသားၾကားဆက္ဆံေရးကို အစဥ္အၿမဲ သံုးေျမႇာင့္ ဖန္တံုးပမာရွိေသာ သေဘာထားႀကီးမႈအားျဖင့္သာ ေက်ာ္ျဖတ္ရျပီး ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက လူသားႏွင့္ဖန္ဆင္းခံအားလံုးေပၚ သက္ေရာက္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သေဘာထားႀကီးမႈ၏ က်ယ္ျပန္႔နက္ရိႈင္း မႈေၾကာင့္ ဆိုးသြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေရဆာေနသည့္ ေခြးတစ္ ေကာင္အားေရတုိက္ျခင္းျဖင့္ “အရွင္ျမတ္၏  ကရုဏာေတာ္တံခါး”မွ ဝင္ ခြင့္ရလ်က္ သုခဘံုနန္း၏စႀကႍ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရ သည္အထိ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္တက္သြား၏။

အလားတူပင္ အရက္သမားတစ္ဦးသည္ အရွင္ျမတ္ နွင့္ အရွင့္ တမန္ေတာ္(ဆြ)တုိ႔အား ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈေၾကာင့္ ကြ်န္ဘ ဝမွလြတ္ေျမာက္၍ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္၏ သာဝကႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္လာခဲ့ သည္။အျခားဥပမာတစ္ခု၌ အမွန္တရားလံုးဝကင္းကြာလ်က္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၌ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ေသြးဆာေနသည့္ လူသတ္သမားတစ္ဦး သည္ အရွင့္အၾကင္နာတရား အနည္းငယ္ရရွိရံုျဖင့္ သူ၏ သဘာဝ စြမ္းရည္ကို ေက်ာ္လႊားလ်က္ အျမင့္မားဆံုး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ သည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *