သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၃)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၃)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူတုိင္းကို ထုိသေဘာထားႀကီးသည့္ ရႈေထာင့္ အျမင္ျဖင့္သာ ရႈျမင္သံုးသပ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ သည္းခံခြင့္ လႊတ္မႈ၏ ေလေျပေလညႇင္းမ်ား တိုက္ခတ္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳး စားသင့္သည္။ လူတိုင္းက အတိတ္ ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကို သေဘာထားႀကီးမႈ ႏွင့္ သည္းခံစိတ္ရွည္မႈတို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံ၍ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ ထားမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ စုိးရိမ္စိတ္လံုးဝကင္းသည့္ အနာဂတ္ခရီးစဥ္ကို လံုလံုံၿခံဳၿခံဳ ခရီးႏွင္ႏိုင္ရန္ လိုလားၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အတိတ္မွ အျဖစ္ အပ်က္အား ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုျခင္း၊ ပစၥဳပၸန္၌ လုပ္ေနသည့္ လုပ္ရပ္ ေၾကာင့္ အနာဂါတ္မွည္းေမွာင္ေစျခင္းတို႔ကို မလိုလားၾကေပ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုးက ဘဝတစ္ေလွ်ာက္၌ ေမတၱာ ႏွင့္ ေလးစားခံရမႈကို လိုလား ေတာင့္တျခင္း၊ သေဘာထားႀကီးမႈ ႏွင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားျခင္းျဖင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ ႏွင့္ ေစတနာအမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသလိုၾကသည္။

မိသားစုအတြင္း သားသမီးမ်ား၏ဆိုးမိုက္မႈမ်ားကို မိဘမ်ားအေန ျဖင့္ သေဘာထားႀကီးႀကီးထား၍ သည္းခံခြင့္လႊတ္ရန္ လိုလားၾကသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာသမားမ်ားက ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ သြန္သင္ေပးရန္ လိုလားၾကသည္။ အလားတူမတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူတို႔ ၏ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွာ အျပစ္မဲ့ အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားမ်ားကိုလည္း
ေကာင္း၊ တရားရံုးမ်ားရွိ တရားသူႀကီးမ်ားထံ မတရား တရားစြဲဆိုခံရေသာ တရားခံကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အသံုးခ်ခံျခင္းမွ စစ္တပ္ကို လည္းေကာင္း၊ ရဲအရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ တရားသူႀကီးတုိ႔၏ မတရားစစ္ေဆး စြဲဆုိမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျပီး တရားသူႀကီး အားလံုး၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ အျမင့္မားဆံုး တရားခြင္၌ စစ္ေဆးခံရမည္ကို ႏွလံုးသြင္း၍ အားလံုးကို သေဘာထား ႀကီးစြာျပဳမူဆက္ဆံရန္ လိုလားၾကသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Tolerance)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *