သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ စကားအတုိင္း မိမိျပဳမူသမွ် မိမိထံတန္ျပန္ေရာက္လာမည္ကို မေမ့သင့္ ေပ။ လူတုိင္းက မိမိေစာ္ကားခဲ့ဖူးသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္အညီ ေစာ္ကား ခံရစၿမဲပါ။ သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာမထားသူမ်ားက ထုိက္တန္ေသာ ေမတၱာကို ျပန္မရၾကေပ။ လူသားအားလံုးကို သေဘာထားႀကီးမႈ ႏွင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံလုိစိတ္မရွိသူတို႔သည္ ရသင့္ရထုိက္ ေသာ ခြင့္လႊတ္မႈ ႏွင့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာျခင္းတို႔ကို ဆံုးရႈံးခံရစၿမဲပါ။ သူတစ္ပါးအား ဆဲဆိုေစာ္ကားတတ္ေသာ ကံဆိုးသူမ်ားသည္ အျခားလူ တို႔၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို မည္သည့္အခါမွ် မခံစားၾကရေပ။ သူတစ္ပါးကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္သူ၊ အႏိုင္က်င့္သူတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ လည္း ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းတို႔ကို ခံၾကရစၿမဲပါ။

အကယ္၍ စစ္မွန္ေသာမြတ္စလင္မ်ားက ေအာက္ပါက်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္၏စည္းမ်ဥ္းကို စူးစမ္းေလ့လာ၍ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံရမည္။ ႏွလံုးသားထဲ၌ သူတစ္ပါး၏ က်ိန္ဆဲေစာ္ကားမႈကို သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ႏိုင္လွ်င္ ေစာ္ကားသူမ်ားအား အျပစ္ေပး မည့္သူမ်ားကိုလည္း တရားမွ်တမႈ တည္တံ့ေစရန္အလို႔ငွာ အရွင္ျမတ္က ေပၚထြက္ေစေတာ္မူသည္။

သူတို႔(ယံုၾကည္သူမ်ား)သည္ မေလွ်ာ္ကန္ေသာေနရာ၊ အေပ်ာ္ အပါးေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ လီဆယ္သက္ေသလိုက္ျခင္းမရွိ၊ အေပ်ာ္အပါး အခ်ည္းႏွီးေသာ အမႈကိစၥ၏အပါးမွ ျဖတ္ရေသာအခါ က်က္သေရရွိရွိျဖတ္သြားၾကကုန္၏။ (၂၅း ၇၂)

အကယ္၍ အသင္(ယံုၾကည္သူ)တို႔သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေဗြ မယူျခင္း၊ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းတို႔ကိုျပဳၾကပါလွ်င္ ဧကန္မလြဲ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ခြင့္လႊတ္ ခ်မ္းသာေပးသနားေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (၆၄း ၁၄)

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ထူေျပာျပီး သေဘာထားေသးသိမ္လ်က္ အညႇာ အတာကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈ၊ အျပဳသေဘာ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈ ႏွင့္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္းတို႔ကို မွ်မွ်တတ သေဘာထားျပည့္ဝသည့္ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ ၾကသည္။ ထုိအခါ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္စြာျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈအျဖစ္ ေျပာဆို ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း အခ်ည္းႏွီးအဓိပၸါယ္မဲ့ျဖစ္လာသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ အျမင္အရေျပာရလွ်င္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ကြ်နု္ပ္တို႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမရွိျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လူၾကား ေကာင္းေအာင္ အသံေကာင္းျဖင့္ေဆြးေႏြးေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားစြာရွိသည့္ တိုင္ ၎တို႔၌ အႏွစ္သာရမရွိၾကေပ။ တိုးတက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္မလာ ခဲ့ေပ။

ကြ်န္ေတာ္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေပါင္း ေျမာက္ မ်ားစြာကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္၏စံႏႈန္းတန္ဖိုးက ထိုအရာ မ်ားကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့္မရခဲ့ေပ။ ထုိသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ပင္လက္ခံဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္းကြ်န္ေတာ္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ ရုိးသားေသာ အျပစ္မဲ့လူ တန္းစားမ်ားကို ဘာသာေရးအေျခခံေသာ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာ ရန္ႏွင့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေစသည့္ အယူသည္းမႈမ်ားတိုးလာရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီေနသူမ်ားအျဖစ္စြပ္စြဲရန္အဆက္အျပတ္ႀကိဳးစားၾကသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၃)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၃)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူတုိင္းကို ထုိသေဘာထားႀကီးသည့္ ရႈေထာင့္ အျမင္ျဖင့္သာ ရႈျမင္သံုးသပ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ သည္းခံခြင့္ လႊတ္မႈ၏ ေလေျပေလညႇင္းမ်ား တိုက္ခတ္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳး စားသင့္သည္။ လူတိုင္းက…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *