ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

မစၥတာဂူလန္သည္ ဩဇာတိကၠမ ႀကီးမားသည့္ တူရကီလူမ်ိဳး မြတ္စလင္ပညာရွင္၊ ေတြးေခၚရွင္၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူက ဘာသာေပါင္းစံု ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရး၊ သိပၸံပညာ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ နာမ္ေရးရာတို႔ကို ေထာက္ခံၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအေတြး အေတြးအေခၚ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို ဆန္႔က်င္သည္။ ဂူလန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻႀကီးတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ႏွင့္လူေနမႈစရိုက္ မတူေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းရင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

“သင့္ရင္ခြင္ကို ပင္လယ္သမုဒၵရာတမွ် က်ယ္ေျပာလာသည္ဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ သည္းခံပါ။ လူသားတို႔၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းပါ။ အတိဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ေတြ႕လွ်င္ ကူညီပါ။ ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလို မေနပါႏွင့္။” (ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္၏ Criteria or Light of the Way)ဆရာႀကီးဂူလန္၏ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အားထက္သန္လာၾကေသာ ဂူလန္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ဟုသိၾကသည့္ မစၥတာဂူလန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားၿပီး အမ်ား၏ အာရံုစိုက္ျခင္းကို ခံယူထုိက္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။

၁။ ဆရာႀကီး၏ ဩဇာအရွိန္အ၀ါ
***************************************
ဆရာႀကီး ဂူလန္ကို ကမာၻ႔မြတ္စလင္ဦးေရ၏ ၈၇-၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စြႏၷီမြတ္စလင္မ်ားအနက္မွ ဩဇာတိကၠမႀကီးမားသည့္ မြတ္စလင္ပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ တူရကီႏိုင္ငံသား မြတ္စလင္မ်ားသာမက ကမာၻတစ္၀န္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားကပါ သိၾကၿပီး ၾကည္ညိဳ ေလးစားၾကသည္။ သူသည္ ေတြးေခၚရွင္၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေရးသြက္ေသာ စာေရးဆရာ၊ပညာေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိထားေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ဆရာႀကီး၏ ေနာက္လိုက္ဦးေရမွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ သူ႔စာအုပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္၊ အာေရဗီ၊ ရုရွား၊ဂ်ာမန္၊ စပိန္၊ အူရ္ဒူ၊ ေဘာ့စ္နီးယန္း၊ အယ္လ္ေဘးနီးယန္းႏွင့္ မေလးအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ မ်ားစြာသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ရာ သူ၏ ဩဇာအရွိန္အ၀ါႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းမွာ တူရကီႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ပါ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလာေနသည္။ သူေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ားအျပင္ သူ၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို ပုဂၢလိက အသံလႊင့္ဌာနႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ သူ႔အျမင္မ်ားအေပၚ စာနာစိတ္ထားၾကေသာ ကမာၻ႔ျပည္သူ႔ ကြန္ယက္မ်ားထံ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

၂။ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အေသခံဗံုးခဲြ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအား လူသိရွင္ၾကား ဆန္႔က်င္ျခင္း
********************************************************************************
ဘာသာေရး အေရၿခံဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို အစဥ္တစိုက္ ဆန္႔က်င္ေလ့ရွိသူအျဖစ္ ဂူလန္အား အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ တိတိက်က် ေဖာ္ျပရလွ်င္ ဆရာႀကီးသည္- အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ရွိ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးဌာန၏ အမႊာေမွ်ာ္စင္ ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ၂၀၁၁ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္က အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား (9/11 attacks)ကို လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးေသာ မြတ္စလင္ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။

– အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အေသခံဗံုးခြဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အေတြးအျမင္ႏွင့္ ပက္သတ္ေသာအသိပညာေပး စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ေအာင္ ကူညီခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈႏွင့္ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ယင္းသို႔ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအား ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ထားသည္။
– ယင္းအျမင္မ်ားကို အေနာက္တိုင္းရွိ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရံုမွ်မက မြတ္စလင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္၀တ္ျပဳေနေသာ ဗလီမ်ားအတြင္း၌လည္း အသိေပး ေဟာေျပာခဲ့သည္။ အေသခံ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို သူက ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္သည္။
– တူရကီ၊ ဂ်ပန္၊ ကင္ညာႏွင့္ အေမရိကန္ သတင္းစားမ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအား မွန္ကန္သည္ဟု လက္ခံလာေစရန္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားႏွင့္ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပ
ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈအား ဆရာႀကီးက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ေဆြးေႏြးခန္း မ်ားစြာတြင္လည္း သူက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို တိက် ျပတ္သားစြာ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

၃။ ဘာသာေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပသူ
********************************************************************
ေၾကကြဲဖြယ္ ၉/၁၁ အျဖစ္ဆိုးႀကီး မတိုင္မီႏွစ္ အတန္ၾကာမွစ၍ ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရးကို ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာမွ် တက္ႂကြစြာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တူရကီႏိုင္ငံတြင္လည္း လူအမ်ားစု မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု ဘာသာျခားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂရိေရွးရိုး ခရစ္ယာန္၊ အာေမးနီးယန္း ေရွးရိုးခရစ္ယာန္၊ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဂ်ဴးလူမိ်ဳး အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား အေကာင္းျမင္ စိတ္ထားျဖင့္ ဆက္ဆံလာၾကေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့မႈအတြက္ သူ႔အား အမ်ားက ေလးစားၾကသည္။ တူရကီႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္လည္း သူ၏ ဘာသာေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရး အေတြးအေခၚမ်ားကို အေျခခံ၍ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထူေထာင္လာၾကၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈရွိေရး၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ လက္ခံျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဟူေသာ တူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ရရွိရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း လ်က္ရွိၾကသည္။ ဘာသာေပါင္းစံုညီညြတ္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ လက္ခံေရးအတြက္ သူ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ယခင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂြ်န္ေပါလ္က ဆရာႀကီးအား သီးျခားလက္ခံ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ကလည္း သူ႔အား ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ အလားတူ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဂိုဏ္းခြဲအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၄။ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
*********************************************************************
ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို အတူတကြ မွ်ေ၀ခံစားျခင္း နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပူးေပါင္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္၏ အယူအဆေရးရာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရန္ တူရကီႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား သူက ေထာက္ခံၿပီး ယင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို အက်ိဳးရွိ ေစလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။

၅။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၏ နာမ္ေရးရာ ဒိုင္မင္းရွင္းအေပၚ အေလးအနက္ထားမႈ
************************************************************************************
သူငယ္စဥ္က ဘာသာေရး အဆံုးအမကို ေကာင္းစြာ နာယူခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ နာမ္ေရးရာ အယူ၀ါဒအေပၚ သူ၏ အေလးအနက္ထားမႈ (အေနာက္တိုင္းအေခၚ ဆိုဖီ၀ါဒ)အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဤေလးနက္သည့္ အယူအဆေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္သည့္ စိတ္ထားရွိျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဂူလန္အား လူသိမ်ားၾကသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား အားလံုးကို ေမတၱာ၊ ကရုဏာေရွ႕ထားလ်က္ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြပါဟူေသာ သူ၏ ေဟာေျပာခ်က္ေၾကာင့္ သူ႔ကို အခ်ိဳ႕က ေခတ္သစ္ ရူမီ(Rumi)တစ္ဦးအျဖစ္ သိၾကသည္။ ရူမီ၏ သားစဥ္ ေျမးဆက္၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာလည္းျဖစ္ေသာ ကြန္လြန္သူ ဆူဖီဓမၼဆရာႀကီး ရွဖိခ္ဂ်ာန္က သူေရးသားသည့္ “ရူမီ၏ ဘ၀ႏွင့္ အဆံုးအမ” အမည္ရွိ စာအုပ္တြင္ အမွာစာေရးေပးရန္ ဂူလန္အား ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ဖူးသည္။ ဂူလန္ကိုယ္တိုင္ ေရးသားခဲ့သည့္ ဆူဖီ၀ါဒအေၾကာင္း နွစ္တြဲေပါင္းစာအုပ္သည္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ ဘာသာေရးအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တကၠသိုလ္ သင္ရိုးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္တစ္အုပ္ အျဖစ္ ျပဌာန္းခံခဲ့ရသည္။

၆။ သိပၸံပညာႏွင့္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္တို႕ သဟဇာတာျဖစ္မႈ
**************************************************************************
သိပၸံပညာႏွင့္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္တို႔သည္ တြဲဖက္၍ ရႏိုင္ရံုမွ်မက လိုက္ဖက္ညီမႈလည္း ရွိသည္ဟု ဆရာႀကီးဂူလန္က ယူဆသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားအားလံုး အက်ိဳးအတြက္ သိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္မားေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ သူက တိုက္တြန္း အားေပးေလ့ရွိသည္။

၇။ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း
************************************
အေနာက္တိုင္း အစဥ္အလာကို လိုက္သည့္ ထိပ္တန္း ေတြးေခၚရွင္မ်ားထဲတြင္ ဆရာႀကီးသည္ အသိပညာ အလြန္ႂကြယ္၀ သူျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို စာအားျဖင့္ ေရးသား ေဖၚျပႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏႈတ္အားျဖင့္လည္း ေဟာေျပာ ႏုိင္သူျဖစ္သည္။

၈။ ဒီမိုကေရစီလိုလားမႈ
**************************
ဒီမုိကေရစီသာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာႀကီးဂူလန္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးမႈကို သူက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး မိမိ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ကိုယ္ပုိင္ အသိျဖစ္ပါ၀င္ တာ၀န္ယူၾကရန္လည္းသူက တိုက္တြန္းထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစၥလာမ္သေဘာတရားမ်ားတြင္ လွည့္သာေျပာင္းသာရွိမႈမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီတစ္ရပ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တြဲဖက္ သံုးစြဲႏိုင္မႈတို႔ကို သူက အေလးထား ေဖၚျပေလ့ရွိသည္။

၉။ လူမႈအခက္အခဲမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား
******************************************************************
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ ဘ၀တြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား၊ သူ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ အေျပာသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ လူထု အက်ိဳးျပဳ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ကမာၻအႏွံ႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အျဖစ္မွန္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ သူ၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပရဟိတအက်ိဳးေဆာင္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ မိဘမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပံ့မႈတို႔ျဖင့္ ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ တူရကီႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား အာရွအလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၊ အေရွ႕ဖ်ားေဒသႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပရွိ ေက်ာင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔၏ တည္ရွိရာ ေဒသ မတူညီၾကေသာ္လည္း ဤေက်ာင္းမ်ားသည္ ဘာသာေပါင္းစံု သင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ဆက္ဆံေရး သင့္ျမတ္မႈတို႔၏ အမွတ္သေကၤတမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ အက်ိဳးေဆာင္မႈ၏ အမွတ္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ တူရကီႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡဒဏ္ကို ခံစားေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေနၿပီး ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိရာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ီ စည္းရံုးမႈမ်ားကိုပါ အရွိန္ေလ်ာ့သြားေစသည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားသည္ လူမႈေရး ဟန္ခ်က္မွ်မႈ ရရွိေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳရံုမွ်မက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ သခ်ၤာဉာဏ္ရည္ ၿပိဳင္္ပဲြမ်ားတြင္ ထူးခြ်န္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုပါ ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့
သည္။

၁၀။ အျခားေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား
***************************************************************************
ဆရာႀကီး၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္း အားေပးမႈတို႔ျဖင့္ ထူေထာင္ထားပါသည္။ အျခားျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား၊ ပညာရွင္အသင္း အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ေဒါက္တာအမ္ဂ်တင္မ္၏ “Understanding Fethullah Gulen” စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *