ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဂူလန္ဆိုသူကား အဘယ္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေပနည္း

ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဂူလန္ဆိုသူကား အဘယ္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေပနည္း

သူသည္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚမ်ားကို မူဆလင္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားထံတြင္ သင္ႀကားနာယူခဲ့သည္။ ေခတ္မီ လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ သိပၸံသဘာ၀ ပညာရပ္မ်ား၏ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ သီအိုရီ(ယူဆခ်က္)မ်ားကိုလည္းေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ သူသည္ အနာတိုလီကာရွိ ျပည္နယ္မ်ားကို လွည့္လည္သြားေရာက္ျပီး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္သာမက လူထု အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖ စားေသာက္ရာ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားတြင္ပါ ပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ဆရာႀကီး၏ ဘ၀
*******************
ဆရာႀကီးကို ၁၉၄၁ခုႏွစ္တြင္ တူရကီႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ အရ္ဇူရူမ္ျမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသည္ အစၥလာမ္ပညာရွင္၊ ေတြးေခၚရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ျပိး အေရးသြက္ေသာ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ နာမည္ေက်ာ္ မူဆလင္ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားထံတြင္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူး ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ရသည္။ ဂူလန္သည္ ေခတ္မီ လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ သိပၸံသဘာ၀ ပညာရပ္မ်ား၏ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ သီအိုရီ(ယူဆခ်က္)မ်ားကိုလည္း ဆည္းပူး ေလ့လာခဲ့သည္။ အနာတိုလီယာရွိ ျပည္နယ္မ်ားကို ခရီးလွည့္လည္ျပီးဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ား အတြင္း၌သာမက ျမိဳ႕လူထု အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားတြင္ပါမက်န္ ပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေႀကာင့္ သူသည္ လူထု လူတန္းစား အသီးသီးႏွင့္ ပိုမို ရင္းႏွီးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္လာျပီး ပညာတတ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းက အာရံုစိတ္လာေအာင္ စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ သူအသိေပးလိုသည့္ အယူအဆမ်ားကို ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ား အတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ သူက ပညာေရး၊ သိပၸံ၊ ဒႆနိကေဗဒႏွင့္ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား အေႀကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြး ေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သူ၏ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္နက္ရႈိင္းျပီး အႏွစ္သာရ ျပည့္၀လွျခင္း ေႀကာင့္လည္း ပညာတတ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အထင္ႀကီးေလးစားမႈႏွင့္ အာရံုစိုက္မႈတို႔ကို သူရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

သူသည္ ဂူလန္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ဟုသိႀကေသာ ကမာၻအႏွံ႔ လူ႔တန္ဖိုးမ်ား ေဖၚထုတ္ေရး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို စတင္စည္းရံုး လႈံ႕ေဆာ္သူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ သူ႔စာမ်ားႏွင့္ သူ႔ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရ၊ ႀကားရသူမ်ားက သူ႔အား ဉာဏ္ပညာႀကီးမားမႈ၊ ယံုႀကည္ခ်က္ခိုင္မာမႈ၊ ေမတၱာတရားႀကီးမားမႈ၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အက်ိဳးသယ္ပိုးမႈတို႔တြင္ စံနမူနာျပဳရမည့္ သက္ရွိထင္ရွား ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ဦးအျဖစ္ တန္ဖိုးထား ေလးစားႀကသည္။

ဂူလန္ကို ေခတ္မီ တူရကီ ႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမာၻတစ္၀န္းလံုးတြင္ပါ ဩဇာတိကၠမ အရွိဆံုး အသိပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္သတ္မွတ္ႀကသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ မဂၢဇင္းက သူ႔အား ကမာၻ႔လူသိအမ်ားဆံုး အသိပညာရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာက သူ႔အား အလြန္ေလးစား ႀကလင့္ကစား သူကိုယ္တိုင္ကမူ သူကူညီ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈ၏ အဖြဲ႕၀င္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးအျဖစ္သာ ခံယူထားျပီး ယင္းအဖြဲ႕ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပြဲထုတ္ခံရမည္ကို မႏွစ္ျမိဳ႕ေခ်။သူ႔အခ်ိန္အမ်ားစုကို စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းတို႔ တြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

“အျခားသူမ်ား ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရင္း ေနထုိင္သြားေရး”မွာ သူနားလည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ ငန္း၏ အေျခခံသေဘာ တရားျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးဂူလန္က ရူမီသခင္ကဲ့သို႔ပင္ လူမ်ိဳးဘာသာ အသားအေရာင္၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မခြဲျခားဘဲ လူတိုင္းအား ဖတ္ေခၚပါသည္။ ဆရာႀကီးက “ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းသည့္ ခရီးသည္အုပ္စု မဟုတ္၊ ခင္ဗ်ားဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ခရီးေဖာ္ပါ၊ လာႀက၊ လာႀကပါ၊ အတူလက္တြဲ ႀကပါ။” ဟု မိ္န္႔ႀကားခဲ့သည္။

ဂူလန္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕သည္ တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ျပီး ယခုအခါ ကမာၻအႏွံ႔ ပ်ံ႕နွံ႔လာျခင္းေႀကာင့္ သူအစ ပ်ိဳးေပးလိုက္သည့္ဤအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ တက္ႀကြစြာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္သူ ဦးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိလာသည္။၁၉၇၀ျပည့္လြန္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အိဇ္မီရ္ (Izmir)ျမိဳ႕ရွိ သူ႔ဗလီ ဂ်ဴမအ္၀တ္ျပဳမႈ၌ စတင္ခဲ့သည့္ ဤလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕သည္ ယခုအခါ ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ ဘာသာေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု ေသြးစည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ ကူညီလ်က္ရွိျပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း ေပးကမ္းလ်က္ရွိသည္။

ဂူလန္သည္ လူ႔အသက္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မခြဲျခားဘဲ အလြန္အမင္း စာနာတတ္သူ ျဖစ္သည္။ “ပင္လယ္ေကြ႕ စစ္ပဲြအတြင္းမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့ မူဆလင္ အေတာ္မ်ားမ်ား အသက္ ဆံုးရႈံးႀကရတဲ့အခါမွာ သူအႀကီးအက်ယ္ ေႀကကြဲ၀မ္းနည္းရသလို အျပစ္မဲ့တဲ့ အစၥေရးလ္ ကေလးငယ္ေတြအေပၚ(အီရတ္အာဏာရွင္) ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္က ဒံုးက်ည္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ သတင္းကို သူႀကားရတုန္းကလည္း သူအႀကီးအက်ယ္ ေႀကကြဲ ၀မ္းနည္း ရျပန္တာပဲ”ဟု အိုင္မားဇ္(Aymez)က ေျပာသည္။ “သူက အျပစ္မဲ့သူေတြ ဘက္ကပဲ အျမဲ ရပ္တည္ခဲ့တယ္ဗ်ာ၊ ျပီးေတာ့ သူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက လူေတြကိုလည္း သူ႔လိုပဲ က်င့္ႀကံဖို႔ သူက အျမဲ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။”

သူ႔ဆံုးမ သြန္သင္ခ်က္မ်ားက ကမာၻတစ္၀န္း ပညာေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထြန္းကားေစရန္ႏွင့္ သည္းခံျခင္းတရားပြားမ်ား ႏိုင္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး ဆက္လက္၍လည္း လႈံ႕ေဆာ္ ေပးလ်က္ရိွေနသည္။ ၎တို႔သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား အေကာင္းဆံုး အရာမ်ားႏွင့္ ျပင္းျပသည့္ ဆႏၵတို႔ကို မွ်ေ၀ ေပးႀကသည္။ မစၥတာဂူလန္သည္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ ျပည္သူသန္း ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ စံျပထုိက္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဂူလန္၏ တပည့္မ်ားသည္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးကမာၻတစ္၀န္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၈၀၀ေက်ာ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ႀကသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုး အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ ဖက္ေသာ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ႀကားေပးသည္။ ဂူလန္က ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ တူရကီႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွေသာ အက်ိဳးအျမတ္ မယူသည့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖါင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ႀကျပီးပညာသင္ဆု မ်ားစြာကို ခ်ီးျမႇင့္ ေထာက္ပ့ံေပး လ်က္ရွိသည္။

ပညာေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနႀကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပညာရွင္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ယံုႀကည္သက္၀င္မႈ ပိုမို နက္ရႈိင္းလာႀကသည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမိဳ႕ေပၚရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို မ်ားစြာ ရရွိထားသည္။ ၎တို႔က ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအတတ္ ပညာရွင္မ်ားကို ကူညီရွာေဖြ ေပးႀကသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ ေႏြရာသီ စခန္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ဘာသာစကား သင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တာ၀န္ယူ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ မစၥတာဂူလန္သည္ ရဟူဒီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂြ်န္ေပါလ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ မွန္မွန္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ျပီး ၎ကလည္း ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံု ေလ့ရွိသည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဂူလန္ စတင္ မေတြ႕ဆံုမီ အခ်ိန္ထိ မူဆလင္တစ္ဦးအဖို႔ တူရကီ ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴး(ရဟူဒီ)တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမွာ အလြန္ထူးဆန္းသည့္ ကိစၥသဖြယ္ ျဖစ္ေန ေသးသည္။

ဂူလန္ကြန္ရက္သည္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚသစ္ကို ေဖၚထုတ္သည့္ ထူးျခားေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ သေဘာတရားမ်ားေႀကာင့္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ အေတြးအေခၚ၊ နိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး၊ လူတန္းစားႏွင့္ သက္၀င္ ယံုႀကည္မႈ မတူညီႀကေသာ လူငယ္မ်ားဆႏၵ အေလ်ာက္ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာျခင္းကို ဂူလန္က ေက်နပ္ အားရသည္။ ဂူလန္ ကြန္ရက္သည္တူညီေသာ ဆႏၵႏွင့္ အေကာင္းဆံုး စိတ္ကူးျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူ၀ါဒတို႔အျဖစ္ တေလာကလံုးက လက္ခံထားသည့္ တန္ဖိုးမ်ားအေပၚ ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ အျမင္ႏွင့္ ဘာသာေရး အယူအဆတို႔အေပၚ အေျခခံေသာ ဘာသာေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကြန္ရက္လုပ္ငန္း၏ စံနမူနာ တစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳ လ်က္ရွိသည္။ ဂူလန္ကို ထူးျခားေစသည့္ အခ်က္မွာ ပညာေရးႏွင့္ျမိဳ႕ျပအဖြဲ႕အစည္း ထူေထာင္ရန္ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း လက္ခံထားသည့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ ဘာသာေရး ယံုႀကည္ခ်က္တို႔ကို လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးျပီး အဖိုးတန္ လူသားမ်ိဳးဆက္တစ္ခုကို ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ကမာၻ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးဟူေသာ သူ၏ အေကာင္းဆံုး အေတြးအေခၚကို အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့ ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
**********************
ဂူလန္သည္ ယခင္က ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕သို႔ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ျပီး ယခုအထိလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ေပးပို႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕အတြက္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ က႑ကို ေရးသားေပး ေနသည္။ သူသည္ တူရကီ ႏိုင္ငံရွိ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးႏွင့္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚ အသားေပး မဂၢဇင္းမ်ားတြင္လည္း မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါးမ်ားကို ပါ၀င္ ေရးသားလ်က္ ရွိသည္။ သူသည္ လံုးခ်င္း စာအုပ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္၊ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့ျပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အသံလႊင့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ရုပ္သံ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ မွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့သည္။ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ျပႆနာ အမ်ားအျပားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သူက ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေဟာေျပာ ေဆြးေႏြး ပို႔ခ်ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သူေရးသားခဲ့သည့္ စာအုပ္ အမ်ားအျပားမွာ တူရကီ ႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းရ အတြင္က်ယ္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႕ကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔မွာ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္၏ဘ၀၊ သက္၀င္ ယံုႀကည္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေမးအေျဖမ်ား၊ ဉာဏ္ပညာ၏ ပုလဲရတနာမ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အအေရးႀကီးဆံုး ယံုႀကည္ခ်က္မ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေလာက သုခဘံုသုိ႔၊ ဆူဖီ၀ါဒ က်င့္သံုးမႈတြင္ အဓိကက်ေသာ အယူအဆမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ သူ၏ စာအုပ္အမ်ားစုကို ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွား၊ တရုတ္၊ အာရဗီ၊ အယ္လ္ေဘးနီးယန္း၊ ဂ်ပန္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ စပိန္ဘာသာမ်ားျဖင့္လည္း ဘာသာျပန္ဆို ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

သူ၏ အျခားေသာ စာအုပ္အခ်ိဳ႕မွာ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုႀကား ႀကီးထြားလာခဲ့ေသာ သံသယမ်ား (၄တြဲ)၊ ေႀကညာခ်က္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ (၉တြဲ)၊ သစ္ေစ့တစ္ေစ့မွ သစ္ပင္တစ္ပင္ ဘ၀သို႔(၂တြဲ)၊ Horizon of Prayer (၁၆တြဲ)၊ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ (၅တြဲ)၊ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္လူငယ္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ား၊ ယံုႀကည္မႈပံုရိပ္ (In the Shadow of Faith)(2 volumes)၊ ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္မႈဆုိင္ရာ အႏွစ္သာရ(Essence of bringing up; Destiny from the position of the Book and Sunnah၊ ႏွလံုးသားအထြဋ္အထိပ္ (The emerald peaks of heart)(4 volumes)၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကမာၻဆီသို႔(Towards Our World)၊ က်ိဳးပဲ့ေနေသာ ကရား(The broken plectrum; The broken pitcher)(8 volumes)၊ Criteria on Light on the Way(4 volumes)၊ တမလြန္ဘ၀(Belief in the other Life;Prism)(7volumes)၊ အဆံုးမဲ့အလင္း(Endless Light)(3volumes)၊တည္ရွိမႈ ပေဟဠိ(Meraphysical change of existence)၊ ဖန္ဆင္းမႈႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္(Truth about creation and evolution)တို႔ျဖစ္ႀကသည္။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဂီတျဖင့္သရုပ္ေဖာ္ျခင္း
****************************************************
ကိ်ဳးပဲ့ေနေသာ ကရား(The broken plectrum)အမည္ရွိ ကဗ်ာစာအုပ္မွ သူ၏လက္ရာ အခ်ိဳ႕ကို ဂီတသံစဥ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးဖြဲ႕ခဲ့ႀကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းတို႔ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး ၀ါရင့္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားက ဖတ္ႀကား သရုပ္ေဖၚ ျပသႀကသည္။

ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
**********************************
ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ညီလာခံမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ကို တူရကီႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ က်င္းပခဲ့သည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ဘုရားသခင္အေပၚ ေမတၱာထားျခင္း၊ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား ေကြ်းေမြး ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၏ ထူးျခားခ်က္၊ ရုပ္လြန္ဘ၀၊ ဘုရားဖူးယာဥ္၊ လူတို႔၏စိတ္ထား၊ မ်က္ရည္မ်ား၊ လူမႈဘ၀၊ ဘ၀ေရွ႕ေရး၊ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၊ ညီရင္းအစ္ကိုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကဗ်ာ၊ တာ၀န္အသိ၊ အဆံုးမဲ့ အလင္းေရာင္၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အေျဖမ်ား၊ ဇကားသ္ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ေဒါက္တာအမ္ဂ်တင္မ္၏ “Understanding Fethullah Gulen”စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *